Գոհար Ռազմիկի Գարեյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` երկրաբանություն, մետաղային և ոչ մետաղային հանքավայրերի որոնում և հետախուզում

Գիտական աստիճան
2014 թ. Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեմա՝ «Ոսկու հանքավայրերի ծավալային լիթոերկրաքիմիական մոդելավորումը որպես նրանց երկրաքիմիական որոնումների մեթոդական հիմք», ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձը
1979 - 2001 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2001 - 2014 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դասախոս
2014 թ. սեպտեմբերից առ այսօր ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Որոնումների երկրաքիմիական մեթոդներ
Հանքային դաշտերի ու հանքավայրերի կառուցվածքները
Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն
Հանքային հումքի տնտեսագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (բավարար), անգլերեն (բավարար)

goharg@ysu.am

Գոհար Ռազմիկի Գարեյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Григорян С.В., Адамян А.З., Гареян Г.Р.

О методике оценки литогеохимических аномалий при поисках золоторудных месторождений | Изв. НАН РА, Науки о Земле, 2009, т. 62, N 3, с. 23-27
 

Հոդված/Article

А. С. Бальян, Г. Р. Гареян

Экологические аспекты влияния горнодобывающей промышленности на окружающую среду (на примере республики Армения) | Современная экология: образование, наука, практика. 2017, стр. 408-413 |

G. Gareyan, S. V. Grigoryan, A. Z. Adamyan, L. V. Harutyunyan, M. E. Kirakosyan

Methodology of LithoGeochimical Exploration for Gold Mines as a Factor for Sustainable Development of the Mining Industry | ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային ամսագիր, բնական գիտություններ: 2015թ․1 (24), 51-55 էջ |

Գարեյան Գ. Ռ.

Տարբեր ֆորմացիոն պատկանելիության ոսկու հանքավայրերի լիթոերկրաքիմիական պսակների զարգացման օրինաչափությունները | «Երկրաբանության, աշխարհագրության և էկոլոգիայի արդի հիմնախնդիրները » Դոցենտ Էդ. Խ. Խարազյանի ծն. 70-ամ. նվ. գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու : Երևան, ԵՊՀ, 2012թ., նոյեմբերի 14-16 : Երևան : « Տիգրան Մեծ » հրատ., 2014, 320 էջ, էջ 54-64

Григорян С. В., Арутюнян Л. В., Гареян Г. Р., Хайретдинов И.

Эколого – геохимическая оценка выщелачивания золота при разработке золоторудных месторождений | Образование и наука в АРЦАХЕ, 2013, N 3-4, с. 143-146

Գ. Ռ. Գարեյան

Опыт литогеохимических поисков золотого оруденения (на примере Пхрутского рудного поля) (Ոսկու հանքայնացման լիթոերկրաքիմիական որոնումների փորձը (Փխրուտի հանքային դաշտի օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #1(224), էջ 16-19 (ռուսերեն) |

Адамян А.З., Арутюнян Л.В., Гареян Г.Р., Григорян С.В.

Особенности состава и строения первичных геохимических ореолов золоторудного месторождения Колар (Индия) | Изв. НАН РА, Науки о Земле, 2010, т. 63, N 2, с. 41-47

Բ. Հ. Բեզիրգանյան, Ռ. Վ. Հովհաննիսյան, Ժ. Հ. Մանսուրյան, Գ. Ռ. Գարեյան

К оценке перспектив рудоносности северо-восточного продолжения Алавердского месторождения меди (Ալավերդու պղնձի հանքավայրի հյուսիս-արևելյան շարունակության հանքատարության հեռանկարների գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 127-132 (ռուսերեն) |

Безирганов Б.Г., Гареян Г.Р.

К методике оценки прогнозных ресурсов скрытого эндогенного оруденения по геохимическим ореолам | Изв. ВУЗ, Геология и разведка, 1987, N 10, с. 122–124

Բ. Հ. Բեզիրզանով, Գ. Ռ. Գարեյան

О значении вертикальной зональности первичных геохимических ореолов при поисках скрытого эндогенного оруденения на Меградзорском месторождении Арм. ССР (Առաջնային երկրաքիմիական պսակների ուղղաձիգ զոնալականության նշանակությունը Հայկական ՍՍՀ Մեղրաձորի հանքավայրի կույր էնդոգեն հանքայնացման որոնումների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 119-123 (ռուսերեն) |

Безирганов Б.Г., Гареян Г.Р.

О значении вертикальной зональности первичных геохимических ореолов при поисках скрытого эндогенного оруденения на Меградзорском месторождении Арм. | Ученые записки ЕГУ, Естеств. науки, 1983, N 3, с. 119-123