Գոհար Միշայի Ներսեսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ, արևելաgիտության ֆակուլտետ, ուսանող
1979 - 1980 թթ. ԵՊՀ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության ամբիոնի ստաժոր-հետազոտող
1980 - 1983 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ. ասիստենտ
Թեկնածուական թեմա - «Գոյականի թվի կարգը գրաբարում»,1986 թ., Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1986 թ. ապրիլից մինչ այժմ` ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ձևաբանություն, շարահյուսություն, բառարանագրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն և արաբերեն բառարանի օգնությամբ

Գոհար Միշայի Ներսեսյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Շ. Գևորգյան, Գ. Ներսեսյան, Ս. Գաբրիելյան, Մ. Կիրակոսյան, Ա. Քամալյան

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ | Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ

Գ. Մ. Ներսեսյան

Ժամանակակից հայերենի մասնական անդամներն կապակցությունները | Դասախոսություն, ԵՊՀ հրատ., 2013, 38 էջ

Գ. Մ. Ներսեսյան

Համառոտագրությունների և հապավումների ռուս-հայերեն թեմատիկ բառարան | Երևան, 2010, 257 էջ
 

Հոդված/Article

Գ. Մ. Ներսեսյան

Հայերենի բայական բաղադրյալ ստորոգյալի արդի ըմբռնումը | Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2002, N 2

Գ. Մ. Ներսիսյան

Հայերենի բայական բաղադրյալ ստորոգյալի արդի ըմբռնումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 134-139 |

Գ. Մ. Ներսիսյան

Գոյականի թվակարգի ուսումնասիրության պատմությունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (74), Երևան 1991թ., էջ 190-196 |

Գ. Մ. Ներսեսյան

Գոյականի հետ այլ խոսքի մասերի համաձայնությունը գրաբարում | Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 1984, 3-4, 17 էջ

Գ. Մ. Ներսեսյան

Գրաբարի հոգնակերտ մասնիկները | Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1984, N 3
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Գ. Մ. Ներսեսյան

Երկակի թվի արտահայտությունը հայերենում ըստ Աճառյանի | Քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2001թ., 1 էջ