Հրաչիկ Լադիկի Բայադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1973 - 1979 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճան
1987 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու:

Աշխատանքային փորձ
1997 թ. մինչև այժմ, ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոն, դասախոս:
2010 թ. մինչև այժմ,Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտ, դասախոս:
2002 – 2012 թթ. Ռեգիոն հետազոտական կենտրոն, փորձագետ հետազոտող:
2001 – 2002 թթ. ՀՀ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով, հանձնաժողովի անդամ:
1998 – 2004 թթ. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնադրամ» հասարակական կազմակերպություն, նախագահ:
1997 – 1998 թթ. ՀՀ Տեղեկատվության եւ գրահրատարակչության վարչություն, վարչության պետի առաջին տեղակալ:
1996 – 1997 թթ. «Համակարգչային տեխնոլոգիաները Հայաստանում» հանդես, խմբագիր:
1994 – 1997 թթ. «Հումանիտար հետազոտությունների հայկական կենտրոն», հետազոտող:
1989 – 1994 թթ. ԵՊՀ Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, դասախոս:
1979 – 1990 թթ. Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ինֆորմատիկայի ինստիտուտ, գիտաշխատող:

Կարդացվող դասընթացներ
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և հասարակություն, Գլոբալացում և գլոբալմեդիա, Մեդիայի և մշակութայիուսումնասիրություններ, Մեդիայի հետազոտության մեթոդներ:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների տնտեսական,սոցիալական և մշակութային ասպեկտները, հետխորհրդային մեդիամշակույթ և քաղաքային տարածություններ, ռուսական - խորհրդային օրիենտալիզմ:

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն:
Հրաչիկ Լադիկի Բայադյան

Ասիստենտ | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հրաչ Բայադյան, Հրանտ Գալստյան, Ռուզան Գիշյան, Լիլիթ Հակոբյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Զարուհի Սարգսյան

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ

Հրաչ Բայադյան

Ժամանակակից տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների տարածումը եւ զարգացումը Հայաստանում | Նորավանք, Երեւան, 2005, 105 էջ

Հրաչ Բայադյան

Մշակույթ եւ տեխնոլոգիա | Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2003, 134 էջ

Հրաչ Բայադյան

Եվրոպայի ուղին դեպի տեղեկատվական հասարակություն | «Վան Արյան» հրատ., Երեւան, 2000, 267 էջ
 

Հոդված/Article

Hrach Bayadyan

,,The Soviet Sixsties: Forms of Cultural Resistance,, in Sweet Sixsties 2014 | Specters and Spirits of a Parallei Avand - Garde, ed. Georg Schollhammer, Stemberg Press, Berlin, 2014, pp. 449 - 464

Հրաչ Բայադյան

Հրանտ Մաթեւոսյանի հրապարակախոսությունը | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Ն. Մարտիրոսյան), Պրակ ԺԲ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2012, 5-9

Հրաչ Բայադյան

Այլակերպման մղումը. ժամանակակից տեխնոլոգիական հոլովույթի ընկալումը Հրանտ Մաթեւոսյանի ստեղծագործության մեջ | Ինքնության հարցեր (խմբ. Ա. Ստեփանյան), Տաթեւ գիտակրթական համալիր, Երեւան, 2002, 66-88

Հրաչ Բայադյան

Նոր մեդիա և ժուռնալիստական կրթություն | Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 57 - 60

Hrach Bayadyan

“Boredom” in Atlas of Transformation | edited by Z. Baladran and V. Hovranek, JRP-Ringier, 2010: 88-93.

Hrach Bayadyan

“Hierarchy” in Atlas of Transformation | edited by Z. Baladran and V. Hovranek, JRP-Ringier, 2010: 239-243.

Հրաչ Բայադյան

Հայության` որպես արդիական ազգի գաղափարը Թումանյանի հրապարակախոսության մեջ | Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր, պրակ ժ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 26 - 39

Hrach Bayadyan

New Social Order and change in media Landscape 2009 | Publik Speres After Sozializm, intellect books, 2 - 3 February, Bristol /UK/, Chicago /USA/, 2009, p. 111 - 118

Հրաչ Բայադյան

Խորհրդահայ ինքնությունը և դրա մշակութային ներկայացումը | Պատմության հարցեր /տարեգիրք/, Երևան, 2009, էջ 102 - 117

Հրաչ Բայադյան

Նոր տեղեկատվամիջոցներ և տեղեկատվական հասարակություն | «Նորավանք» հանդես, թիվ 3, Երևան, 2009, էջ 3 - 21

Г. Баядян

“Воображая прошлое” | Художественный журнал, 65/66, 2007, ст. 85-96

Hrach Bayadyan

“Soviet Armenian Identity and Cultural Representation” in Representations on the Margins of Europe: Politics and Identities in the Baltic and Caucasian States | edited by Tsypylma Darieva and Wolfgang Kaschuba, Campus Verlag, Frankfurt / New York, 2007: 205-219.

Հրաչ Բայադյան

Նոր մեդիա. փոփոխվող հեռանկարներ | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Ը, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2007, 59-74

Հրաչ Բայադյան

Մեդիամշակույթի կացությունը ետխորհրդային Հայաստանում | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Է, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2006, 3-14

Հրաչ Բայադյան

Գաղափարաբանությունը կինոյում եւ կինոյի գաղափարաբանությունը ըստ «Խումհար» վիպակի | Մաթեւոսյանական ընթերցումներ (խմբ. Ա. Եղիազարյան եւ Վ. Գաբրիելյան), Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2006, 163-169

Հրաչ Բայադյան

Տեղեկատվական հասարակության նախադրյալները Հայաստանում | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Է, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2006, 57-62

Հրաչ Բայադյան

Տեխնոլոգիայի տեղափոխում եւ մշակութային ինքնություն. Հայաստանը Եվրոպայի եւ ԱՊՀ միջեւ | Հայաստանը Եվրոպայի ճանապարհին (խմբ. Ա. Ոսկանյան), ՀՀՀԿ, Երեւան, 2005, 204-215

Հրաչ Բայադյան

Բալկանյան ինքնություն եւ ներկայացում | Հայաստանը Եվրոպայի ճանապարհին (խմբ. Ա. Ոսկանյան), ՀՀՀԿ, Երեւան, 2005, 216-227

Հրաչ Բայադյան

Տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների մշակման եւ յուրացման հարցեր | հարցադրման շրջանակը, Գարուն, 10, 2003, 4-8

Հրաչ Բայադյան

Տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաները եւ դրանց մասին պատմող խոսքը Հայաստանում | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Դ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2003, 140-147

Հրաչ Բայադյան

Նորագույն միտումներ տեխնոլոգիայի փիլիսոփայության մեջ | Ինքնության հարցեր (խմբ. Ա. Ստեփանյան), Տաթեւ գիտակրթական համալիր, Երեւան, 2002, 200-240

Հրաչ Բայադյան

Լրագրություն եւ տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներ | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Գ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2002, 12-17

Հրաչ Բայադյան

Տեղեկատվական հասարակության եզրագծին. Հայաստանը ԱՊՀ-ի եւ Եվրոպայի միջեւ | Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Բ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2001, 3-10