Հակոբ Ժորայի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների դոկտոր
Գիտական թեմա՝ «Հին Հայաստանը՝ Արևելամիջերկրածովքի և Իրանի միջև (մ.թ.ա. II դ.- Ք․հ․ III դ.): Միջպետական սահմանների և վարչա-տարածքային բաժանումների դինամիկան», 2016 թ. Բելգորոդի պետական ազգային հետազոտական համալսարան, ք. Բելգորոդ, Ռուսատանի Դաշնություն, Դիպլոմը համապատասխանեցված է ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից 22. 03. 2017թ.։
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Գիտական թեմա՝ «Հռոմեական կայսրության արևելյան քաղաքականությունը դոմինատի դարաշրջանում և Հայաստանը (մ.թ. IVդ.)», 1989 թ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ I, Երևան։

Աշխատանքային փորձ
2021 թ–ից առ օրս ԵՊՀ համաշխարհային պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր
1993 - 2021 թթ. ԵՊՀ համաշխարհային պատմության ամբիոնի դոցենտ
1988 - 1993 թթ. Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Հին Արևելքի պատմություն,
Գաղութային համակարգը նոր և նորագույն դարաշրջանում
Համաշխարհային քաղաքակրթության պատմություն
Բյուզանդական ժառանգությունը և եվրոպական հանրույթը

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Հին և վաղ միջնադարյան Հայաստանի, արևելամիջերկրածովքի և Փ. Ասիայի պատմության, պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության հիմնահարցեր, Հին Հայաստանի ռազմական պատմությունը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, (հին հայերեն - գրաբար, հին հունարեն, լատիներեն - բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Նյութեր հին և միջնադարյան Ղրիմի հնագիտության և պատմության վերաբերյալ» (Սևաստոպոլ - Տյումեն - Նիժնեվարտովսկ), գիտական հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
«Ռուսաց լեզուն Հայաստանում» (Երևան), գիտական հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
«Գիտական տեղեկագիր Բելգորոդի պետական համալսարանի: Պատմություն, քաղաքագիտություն» (Բելգորոդ), գիտական հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
«Ուրալյան արևելագիտություն: Միջազգային ալմանախ» (Եկատերինբուրգ), գիտական հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
«Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները» (Երևան), գիտական հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
«Պատմություն և մշակույթ». Հայագիտական ուսումնասիրություններ (Հոդվածների ժողովածու) (Երևան), գիտական հանդեսի խմբագրական հանձնաժողովի անդամ
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի Գիտական խորհրդի անդամ
2019 թ. ընտրվել է Կրթության միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ

Հակոբ Ժորայի Հարությունյան

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Պատմության ֆակուլտետ - Համաշխարհային պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հակոբ Հարությունյան

Պերճ Սերգեյի Բոշնաղյան. ուրվագծեր ռազմական, գիտական և հասարակական-քաղաքական գործունեությունից կամ memento vivere | «Լիմուշ» ՍՊԸ, Երևան 2022, 200 էջ |

Հ. Հարությունյան

Անվանի զինվորականը և տեսաբանը. Սարգիս Վարագի Սարգսյանի կյանքը և գիտական ժառանգությունը (1899-1981թթ.) | «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2021, 144 էջ, Հայաստան

Հ. Հարությունյան

Հնագույն Իրանի պատմություն. Դասագիրք (Էլամ, Մարաստան). Արևելագիտություն և համաշխարհային պատմություն | «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2020, 446 էջ, Հայաստան

Հ. Հարությունյան

Պրոֆեսոր Վալտեր Արտաշեսի Դիլոյան. Պատմագրական ուրվագիծ կամ memento vivere | «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2020, 142 էջ, Հայաստան

Հակոբ Հարությունյան

Столица Великой Армении Тигранакерт в контексте армяно-римско-ближневосточных межгосударственных отношений (296-301 гг.) | Ռուսաստան, Դոնի Ռոստով-Տագանռոգ, 260 էջ, 2019
 

Հոդված/Article

А. Арутюнян

Ликия по данным «Древнеармянской географии» («Ашхарацуйца») | Херсонесский сборник. Вып. XXIII. Cевастополь, 2022. с. 204-207 |

А. Арутюнян

Сармато-аланские нашествия и Армения (нач. I в. н.э. ) | Северный Кавказ в историческом и археологическом измерениях. Доклады и сообщения 24 Междунар. семинара Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова // Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. Вып. 14. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2022. С. 51-57 |

А.Ж. Арутюнян

Скифы (цисуральские и трансуральские) по данным «Древнеармянской географии» («Ашхарацуйц») | Вестник Полоцкого государственного университета, N 1(63), 2022, стр. 26-31 |

Հ. Հարությունյան

Նշանավոր հայագետը և հայրենասերը, (Էդիկ Մինասյանի ծննդյան 65-ամյակին) | ԼՀԳ, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2021 № 3, էջ 358-363 |

А. Арутюнян, С.С. Казаров

Забытый герой. Жизнь и научное наследие Саркиса Вараковича Саркисяна (1899–1981гг.) | Via in tempore. История. Политология. Белгород: изд. НИУ «БелГУ», 2021. Т. 48, № 4. с. 820–826 |
1   2   3   4   5   6   7   8   21  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Հակոբ Հարությունյան

Крым и сопредельные территории по данным «Древнеармянской географии» («Ашхарацуйц», V-VIIвв.) | Боспорский феномен. Общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира, Ռուսաստան, 321-326 էջ, 2018

А. Ж. Арутюнян, И. Р. Саркисян

Проблемное обучение как необходимое условие реформирования высшей школы | Классический университет: История и современность. Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, посвящѐнной 85-летию Удмуртского государственного университета. 2016, стр. 326-328 |

А. Ж. Арутюнян

Остров Кипр согласно данным «Ашхарацуйца» | Империя Ромеев во времени и пространстве: Центр и периферия Тезисы докладов XXI Всероссийской научной сессии византинистов. 2016, стр. 12-14

Арутюнян Акоп

Формирование навыков профессинальной догадки и вероятностного прогнозирования у cтудентов-историков на практических занятиях по специальным предметам | Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом, ч. 4, Педагогика. Материалы второй заочной научно-практической конференции (25-28 февраля 2013г.)Пермь 2013, с. 18-20

Арутюнян Акоп

Возникновение института губерний на территории древнеармянского государства (согласно античным историкам) | Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. Вып. IV. Севастополь-Тюмень, 2012, с.47-54