Հարություն Վարազդատի Զաքոյան
Կենսագրություն
Մասնագիտական ոլորտներ
Ընդհանուր մենեջմենթ, ֆինանսական մենեջմենթ

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ուսուցում
10. 2002 թ. Որակավորման բարձրացման կուրսեր: Մակեդոնիայի համալսարան (Հունաստան, Սալոնիկե)
08. 1999 թ. Որակավորման բարձրացման կուրսեր: Կրեդի ագրիկոլ բանկ (Ֆրանսիա, Մոնպելյե)
02. 1996 թ. Որակավորման բարձրացման կուրսեր: Կրեդի ագրիկոլ բանկ (Ֆրանսիա, Ավինյոն)
1988 -1991 Ասպիրանտուրա, Ն.Է Բաումանի անվ. պետական տեխնիկական համալսարան, ք.Մոսկվա: Արտադրության կազմակերպում, էկոնոմիկա և կառավարում մասնագիտացում, Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
1980 - 1985 Կ.Մարքսի անվ. պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, ք.Երևան Արտադրության կազմակերպում, էկոնոմիկա և կառավարում մասնագիտացում: Ինժեներ-տնտեսագետ

Մասնագիտական ոլորտներ
Ընդհանուր մենեջմենթ, ֆինանսական մենեջմենթ

Մասնագիտական փորձառություն
1992 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ (2001 - 2003թթ. ամբիոնի վարիչ ժ/պ)
09.2006 - 09.2008 Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի տնտեսագիտություն և ֆինանսներ ամբիոնի դոցենտ
11.2006 թ-ից Ուսումնական կենտրոնի ղեկավար Առևտրի, կոմերցիայի և արդյունաբերության Եվրոպական տնտեսական պալատի հայաստանյան մասնաճյուղում: Բրյուսել:
1996 - 2005 թթ. ACBA (Հայգյուղփոխբանկի) մասնաճյուղի կառավարիչ
1995 - 1996 թթ. Եվրոպական TACIS ծրագրի մարզի պատասխանատու
1994 -1995 թթ. ՀՀ կենտրոնական բանկ, միջազգային և արժութային վարչություն, տնտեսագետ
1991 -1994 թթ. Կառավարության սեփականաշնորհման և ապապետականացման վարչություն, տնտեսագետ: Էկոնոմիկայի նախարարություն, գլխ. տնտեսագետ
1985 - 1988 թթ. Երևանի էլ.շարժիչների ործարան, Ինժեներ-տնտեսագետ

Հարություն Վարազդատի Զաքոյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Закоян Арутюн

Методика оценки риска невозврата ипотечного жилищного кредита в коммерческом банке | Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2017, №1 (49), стр. 36-45 |

Հարություն Զաքոյան

Բանկային խմբի ռիսկերի կառավարման միասնական համակարգին կազմակերպությունների ինտեգրվելը և համակարգի գործառույթները | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 5-6 (189-190), 10-13 էջ |

Զաքոյան Հարություն

Բանկային խմբի ֆինանսական կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումներ | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 9-10 (193-194), 58-60 էջ |

Հարություն Զաքոյան

Բանկային խմբի ֆինանսական կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի միասնական կառուցվածքը | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, #11-12 (195-196), 10-13 էջ |

Զաքոյան Հ.

Իրացվելիության ռիսկի կառավարման մեթոդական հիմնահարցեր | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 553-560 |

А. Закоян, А . Тароян

Инновационные методы управления качеством в индустрии моды: мировая практика | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 4, 2011 թ., 9 էջ

Զաքոյան Հ.Վ. , Հովհաննիսյան Վ. Ա.

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը հետևելիության ապահովման համակարգում | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 4, 2011 թ., 9 էջ

А.В. Закоян , В.А. Оганесян

Разработка системы показателей эффективности процесса обеспечения прослеживаемости | Вестник МАНЭБ, Том 14, N4, Вып. 1 Санкт-Петербург 2009 г.

А.В. Закоян, В.А. Оганесян

Управление записями как основа процесса обеспечения прослеживаемости | Вестник МАНЭБ, Том 13, N4, Вып. 1 Санкт-Петербург 2008 г.

А.В. Закоян , В.А. Оганесян

Обшие проблемы внедрения процесса обеспечения прослеживаемости на армянких предприятиях | Вестник МАНЭБ, Том 12, N4, Санкт-Петербург 2007 г.

А.Ф. Мкртчян , А.В.Закоян

Логистические основы обслуживания потребителей | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2006թ., թիվ 2-2, Երևան, , 8 տպ էջ

А.Ф. Мкртчян , А.В.Закоян

Управление запасами в логистике | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2006թ., թիվ 2-1, Երևան, , 5 տպ էջ

А.В. Закоян, А.Ф. Мкртчян

Роль логистики в стратегическом планировании | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 4-2, Երևան, , 5 տպ էջ

А.Ф. Мкртчян, А.В. Закоян

Функционально-стоимостный анализ и его применение в логистике | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 2, Երևան, , 8 տպ էջ

А.Ф. Мкртчян , А.В. Закоян

Логистика и маркетинг | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004 թ., թիվ 4- 2, Երևան, «Encyclopedia-Armenia», 6 տպ էջ

А.Ф. Мкртчян, А.В. Закоян

Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 2, Երևան, , 8 տպ էջ

А.В. Закоян

Организация службы маркетинга на станкостроительных предприятиях | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում: 2-2003 թ.

А.В. Закоян

Оценка научно- технического уровня металлорежущих станков и исследование его влияния на трудоемкость технической подготовки производства | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում: 2-2003 թ.

А.В. Закоян

Анализ существующих систем классификации функций управления | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում: 4-2 2002 թ.

А.В. Закоян

Система моделирования трудоемкости управления производством | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 1-2002թ.

Զաքոյան Հ. Վ.

Մենեջմենթի հիմունքներ | ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի կրթական ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն 2001թ.

А.В. Закоян

Анализ методов определения трудоемкости управления производством | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում: 3-1, 2001 թ. .

А.В.Закоян

Оценка организационно-технического уровня процессов управления | Известия вузов. 1-3 1991

А.В. Закоян

Определение структурной трудоемкости управления | Известия вузов. №8 1990