Հասմիկ Գրիգորի Բաղդասարյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2019 թ. Բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան
2004 թ. Դոցենտի գիտական կոչում
2004 թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, Վերապատրաստման դասընթացներ Մադրիդի ինքնավար համալսարանում
2001 թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր, Վերապատրաստման դասընթացներ Մադրիդի ինքնավար համալսարանում
1996 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
1988-1989 թթ. Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանի իսպաներենի և պորտուգալերենի ամբիոնի ասպիրանտ (ամբիոնի վարիչ՝ Վ. Ս. Վինոգրադով)
1987-1991 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա (ռոմանական լեզուներ)
1982-1987 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին (ֆրանսերեն, իտալերեն)

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ. մինչև այժմ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ
2019 թ. մայիս, Հրավիրյալ դասախոս Մադրիդի Կոմպլուտենսե համալսարանում
2019 թ. հուլիս, Հրավիրյալ դասախոս Գրանադայի համալսարանում
2012, 2015, 2019 թթ. «Ծաղիկ թարգմանությանց» հանդեսի հրատարակում
2013 թ. «Ռոմանական բանասիրության հանդեսի» (գիտական հոդվածների ժողովածու, N 10) գլխավոր խմբագիր
2002-2009 թթ. Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի իսպանական բաժնի վարիչ
2001 թ. մինչև այժմ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2000 թ. Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2000 թ. մինչև այժմ, «Իսպաներենը որպես օտար լեզու» (DELE) միջազգային քննությունների հանձնաժողովի անդամ/ նախագահ (ԵՊՀ)
2000 թ. մինչև այժմ, Սերվանտեսի ինստիտուտի կողմից կազմակերպվող «Իսպաներենը որպես օտար լեզու» (DELE) միջազգային քննությունների կոորդինատոր Հայաստանում
1999-2005 թթ, 2013-2017 թթ և այլ թվականներին ՀՀ պետական բուհերի ընդունելության քննությունների «իսպաներեն լեզու» հանձնաժողովի նախագահ
1991 թ. Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի իսպաներեն լեզվի դասախոս

Հասարակական գործունեություն
2000-2018 թթ. ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի «իսպաներեն լեզու» առարկայական (գիտամեթոդական) հանձնաժողովի նախագահ

Դասավանդվող դասընթացներ
Բառագիտություն, Ոճաբանություն, Ակադեմիական իսպաներեն, Թարգմանաբանություն, Բանավոր թարգմանության հիմունքներ, Գործառական ոճեր և թարգմանություն

Մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտ
Թարգմանաբանություն, Բառագիտություն, Դարձվածաբանություն, Առածաբանություն, Գործառական ոճաբանություն, Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա
Թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավարում
• «Աստված» և «սատանա» բաղադրիչներով դարձվածքների իմաստակառուցվածքային առանձնահատկություններն իսպաներենում` հայերենի զուգադրությամբ (պաշտպանված է 2016 թ.)
• Իսպանական հրաշապատում հեքիաթի ոճապատկերային համակարգը (պաշտպանված է 2017 թ.)
• Գունանուն բաղադրիչով դարձվածքները իսպաներենում, անգլերենում, ֆրանսերենում և հայերենում (պաշտպանված է 2018 թ. Մադրիդի Կոմպլուտենսե համալսարանում՝ Խ. Սևիլյա Մունյոսի և Ա. Ռոլդանի համաղեկավարությամբ)

Անդամակցություն միջազգային կազմակերպություններին
Իսպաներենի դասախոսների եվրոպական ասոցիացիայի անդամ (AEPE)
https://aepe.eu/afiliado/?afiliado=758
Դարձվածաբանական և առածաբանական հետազոտությունների PAREFRAS մրցանակի միջազգային ժյուրիի անդամ
I Premio Parefras de Investigación en Fraseología y Paremiología Wolfgang Mieder, http://www.phraseonet.com/sites/default/files/i_premio_parefras-es-l.pdf

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Իսպանիա, Իտալիա

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ
ԵՊՀ արծաթե հուշամեդալ
ԵՊՀ պատվոգրեր

Օտար լեզուներ
իսպաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, իտալերեն

h.baghdasaryan@ysu.am

Հասմիկ Գրիգորի Բաղդասարյան

Ամբիոնի վարիչ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Hasmik Baghdasarián, María Méndez Santos

Manual básico de lexicología española | Textbook, Ereván, Limush, 2011, 256 p.

Hasmik Baghdasarián, Marine Kirakosián

Correspondencia moderna en español | Manual, Ereván, Antares, 2011, 143 p.

Հասմիկ Բաղդասարյան

Խուլիո Կորտասար, Պատմվածքներ | Թարգմանություն, Երևան, Անտարես, 2010, 96 էջ

Hasmik Baghdasarián, María Méndez Santos

Español académico para lingüistas | Textbook, Ereván, Limush, 2009, 240 p.

Հասմիկ Բաղդասարյան

Թարգմանաբանության ներածություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Ասողիկ, 2007, 264 էջ
 

Հոդված/Article

Բաղդասարյան Հ.

Լեզվական ընդհանրույթների և թարգմանության փոխառնչության որոշ խնդիրների շուրջ | Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 2017, 5 (14), էջ 35-43 |

Baghdasaryan Hasmik

La dimensión cultural del texto desde la perspectiva traductológica | Studii de gramatică contrastivă, 2017, 27, 88-96 pp.

Բաղդասարյան Հ. Գ., Ազիզբեկյան Զ. Ռ.

Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 3, էջ 199-211 |

Հասմիկ Բաղդասարյան

Հաղորդակցական մեթոդի դերը իսպաներենի` որպես օտար լեզվի դասավանդման խնդրում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական հանդես), 2 (19), Երևան, 2015, էջ 136-143

Hasmik Baghdasarián

Sobre algunos problemas de la traducción como acto de comunicación intercultural | Современные проблемы межкультурной коммуникации, Материалы докладов и сообщений международной научно-практической конференции, Москва, Российский университет дружбы народов, 2014, стр. 72-74
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Հասմիկ Բաղդասարյան

Համընդհանուրը և ազգայինը աշխարհի առածային պատկերներում | «Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում», Միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, էջ 42-43

Հասմիկ Բաղդասարյան

Ճանաչողական լեզվաբանություն և թարգմանաբանություն. փոխներգործության հեռանկարների շուրջ | Թարգմանությունը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում (հանրապետական գիտաժողով), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007, էջ 11-12

Հասմիկ Բաղդասարյան

Առածի և ասացվածքի ներքին ձևի խնդրի շուրջ | Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրներ (գիտաժողով), Եր., ԵՊՀ հրատարակչություն, 2006, էջ 18-19