Հասմիկ Սերյոժայի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Մասնագիտական ստաժավորում
2010 թ-ին Երևանի պետական համալսարան
2005 թ-ին Երևանի պետական համալսարան
1979 - 1982 թթ. Տեխնիկական թարգմանություն և ինֆորմատիկա, Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից մինչ օրս ֆրանսերենի դասախոս, ԵՊՀ, ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
1993 - 2009 թթ. ֆրանսերենի դասախոս, ԵՊՀ, ռոմանական բանասիրության ամբիոն
1982 - 1993 թթ. ԵՊՀ, լինգաֆոնային լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ
1979 - 1981 թթ. ԵՊՀ, Հայագիտական հետազոտությունների պրոբլեմային լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ), իտալերեն (բառարանով)

Հասմիկ Սերյոժայի Գալստյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հասմիկ Գալստյան

Գոյականի կարգից ածականի կարգ առանց ձևի փոփոխության փոխանցված գոյականների իմաստաբանական հայեցակետի մասին | «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, N 2, «Իրավաբանական կենտրոն-PRESS», Վանաձոր, 2009, էջ 14-16
 

Հոդված/Article

Հասմիկ Սերյոժայի Գալստյան

Գոյականի կարգից ածականի կարգ կոնվերսիայի եղանակով փոխանցված գույն նշող բառերի իմաստաբանական քննության փորձ | Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման արդիական խնդիրներ, գիտաժողով, թեզիս, Երևան, 2010, էջ 13

Հասմիկ Գալստյան

Գոյականի խոսքիմասային տարարժեքությունը ֆրանսերենում և հայերենում | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 9, «Ասողիկ», Երևան, 2009, էջ 38-40

Հասմիկ Գալստյան

Լեզվական ձև, համակարգ և կառուցվածք հասկացությունների ըմռնման և զարգացման խնդրի մասին | Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 5, «Ասողիկ», Երևան, 2007, էջ 109-116

Հասմիկ Գալստյան

Կոնվերսիայի եղանակով ածականացված գոյականների իմաստաբանական քննություն | «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, «Վան Արյան», Երևան, 2006, էջ 48-53

Հասմիկ Գալստյան

Նախդիրների օգնությամբ ածականացված գոյականների իմաստային հայեցակետի մասին | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 1, «Ասողիկ», N 1, Երևան, 2004, էջ 62-67
 

Թեզիս/Thesis

Հասմիկ Գալստյան

Արտաքին և ներքին փոխանցման եղանակով ածականացված գոյականների իմաստային հայեցակետի մասին | «Աթայանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2007, էջ 68

Հասմիկ Գալստյան

Գոյականների ածականական գործածության (ածականացման) լեզվական արտահայտության միջոցները ֆրանսերենում և հայերենում | «Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները» գիտաժողով, Երևան, 2006, էջ 47