Հրաչյա Ռոբերտի Շահնազարյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1978 թ-ին Երևանի Պետական Պոլիտեխնիկական Ինստիտւտ, Ճարտարաշինարարական ֆակուլտետ

Աշխատանքի փորձը
2002 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Լաբորատորիայի վարիչ, դաասխոս
1998 - 2002 թթ. Հայինժնախագիծ ինստիտուտ, Գեոտեխնիկական լաբորաոտրիայի ավագ մասնագետ
1979 - 2002 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Լաբորատորիայի վարիչ

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների որոշում, գրունտների մեխանիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

(+374 10) 57-68-38

Հրաչյա Ռոբերտի Շահնազարյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի, ճարտարագիտական երկրաբանության և ջրաերկրաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ս. Հ. Հայրոյան, Հ. Ռ. Շահնազարյան

Օպտիմալ կազմով խառնուրդների սահքի և սողքի դիմադրության ուսումնասիրությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 8-16 |

Հ. Շահնազարյան

Տարբեր ուռչող կավերի խառնուրդից ստացված միասնական բաղադրիչի կիրառումն անջրանցիկ գրունտային խառնուրդների պատրաստման ժամանակ | Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին, 2009, էջ 20-22

Ս.Հ.Հայրյոյան

Կրաքարային փուշու քանակության ազդեցությունը ուռչեղ կավերի ուռչման ճնշման և ջրաթափանցելիության վրա | Известия НАН РА, Науки о земле, 2007, LX N1, էջ 53-55

Месчян С.Р., Шахназарян Г.Р.

О прогнозе длительных дефформаций глинистых грунтов при простом сдвиге | Доклады академии наук Армянской ССР, 1984-3, с. 125-129
 

Թեզիս/Thesis

Ս.Հ.Հայրյոյան

Հրաբխային խարամի, տուֆի փոշու և կավային նյութից կազմված օպտիմալ խառնուրդների ջրաֆիզիկական հատկությունները | Պրոֆ. Վ.Ավետիսյանի 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր

Հ. Շահնազարյան

Ուռչող կավերի կարծր մասնիկների խտության որոշման ծավալաչափական մեթոդի առանձնահատկությունները | Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու, 2010թ. նոյեմբեր 18-19