Կարեն Շիրազի Եղոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2006 թթ. Շվեդիայի թագավորական Տեխնոլոգիական Ինստիտուտ,
«Հողային ռեսուրսների կառավարում» մագիստրոսական ծրագիր
1995 - 1998 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, «Տնտեաագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
1999 - 2008 թթ. Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ
2003 - 2004 թթ. Եվրոպական հանձնաժողովի «Հողային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում» կրկնակման ծրագրի կոորդինատոր
2003 թ. Համաշխարհային Բանկի «ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի համակարգի ծախսերի վերականգնման ռազմավարության» մշակման ազգային փորձագետների խմբի ղեկավար
2002 - 2003 թթ.` Շվեյցարիայի Զարգացման Միջազգային Գործակալության «Հայ-շվեյցարական տեխնիկական համագործակցության ծրագրի» կոորդինատոր
2000 - 2001 թթ.` ԱՄՆ ՄԶԳ «Անշարժ գույքի գրանցում» ծրագրի օրենսդրական բարեփոխումների գծով ազգային փորձագետ
1997 - 1998 թթ.` «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ Միջազգային գործառնությունների բաժնի պետ

Դասավանդվող դասընթացներ
Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն, Անշարժ գույքի գնահատում, Ակտիվների գնահատում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Անշարժ գույքի գնահատում և կառավարում, բանկային մենեջմենթ, պետական տնտեսական քաղաքականություն, տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ, ֆրանսերեն - լավ

(+374 10) 54-43-70
k.yeghoyan@ysu.am

Կարեն Շիրազի Եղոյան

Դեկանի տեղակալ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Եղոյան Կ., Գաբրիելյան Վ., Ստեփանյան Ա.

ՀՀ հողօգտագործման որոշ հիմնախնդիրներ | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 34-54 |

Եղոյան Կ. Շ.

Անշարժ գույքի կառավարման կատարելագործման որոշ ասպեկտներ | «ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տարեգիրք-2011», Երևան 2011թ., ԵՊՀ հրատ.12էջ

Հ. Մարզպանյան, Գ. Սիրոյան , Կ. Եղոյան

ՀՀ բնակչության միգրացիոն հոսքերի գործոնները և միտումները. Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքներ | Տեղեկատվական տեխնոլո¬գիաներ և կառավարում -4» գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 122-130, Երևան 2007թ.

K. Yeghoyan

Alternative Solutions for the Further Development of the System of Real Property Registration and Cadastre in Armenia | Proceedings of International Land Policy Workshop. Royal Institute of Technology,p.20-25. Stockholm-2006

Եղոյան Կ. Շ.

«Գնահատման տեսության կիրառություններ» մագիստրական դասընթացի ուսումնական ծրագիր | Տնտեսագիտության‎‎ ֆակուլտետի մագիստրա¬տուրայի կրթական ծրագիր,էջ 74-76, Երևան 2004թ

K. Yeghoyan

Improving the System of Real Property Registration and Cadastre in Armenia | Proceedings of South Caucasus Regional Land Policy Conference p. 26-35. Tbilisi-2003 |

V. Toroyan, K. Yeghoyan, L. Petrosyan

The Goal-Oriented Approach of Developing Monetary Policy Programme | Proceedings of 5th EURO/INFORMS Joint International Meeting. “New Opportunities for Operations Research”, p.95-96.Istanbul-2003

Մ. Բունիաթյան , Կ. Եղոյան

Միգրացիոն գործընթացները և դրանց տնտեսական հետևանքները | Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,էջ 29-37, Երևան 2003թ.

K. Yeghoyan

Developing Monetary Policy Programme for a Transi¬tional Economy | “New Opportunities for Operations Research”.CollectedArticles.EUROBulletin.Special Issue. p. 49-53, Istanbul-2003

Եղոյան Կ. Շ.

Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի մշակումը ծրագրանպատակային մեթոդի կիրառմամբ | «Կանթեղ-7» ՀՀԳԱԱգիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 212-219, Երևան 2001թ.

Կ. Եղոյան

A Model of Developing Monetary Policy Programme for an Economy in Transition | Proceedings of International Conference on Multiple Criteria Decision-Making. Ankara-2000

Կ. Եղոյան

A Model of Developing Monetary Policy Programme for an Economy in Transition | Proceedings of International Conference on Multiple Criteria Decision-Making. Ankara-2000

Կ. Եղոյան , Հ. Սահակյան

Առևտրային բանկի ակտիվների և պասիվների կառավարումը | «Էկոնոմիկա» ամսագիր, 1998թ., N1-3, էջ 39-45 |

Կ. Եղոյան

Առևտրային բանկի կառավարման որոշ հարցեր | «ՀՀ տնտեսության և գործարարության արդի հիմնահարցերը» ազգային գիտաժողովի նյութեր, էջ 158-160, Երևան 1998

Ռ.Մնացականյան, Կ. Եղոյան

Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրանպատակային մոդելը | «Էկոնոմիկա» ամսագիր, 1996թ., N10-12, էջ 50-57