Կարինե Արամի Ջիվանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1956 - 1961 թթ. ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ.՝ Թռչունների վերջույթների կմախքի հիստոէմբրիոգենեզի համեմատական ուսումնասիրությունը, 10/14/1965
կ.գ.դ.՝ Լյարդի և ենթաստամոքսային գեղձի վերականգնողական գործընթացների փոխպայմանավորվածության վերաբերյալ, 06/12/1990, Մոսկվա, Ժողովուրդների բարեկամության համալսարան

Աշխատանքային փորձ
47 տարի, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետի, կենդանաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Հուսվածաբանություն և զարգացման կենսաբանություն, իմունոլոգիա, համեմատական սաղմնաբանություն, անողնաշար կենդանիների համեմատական անատոմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• Ողնաշարավորների ներքին օրգանների ռեգեներացիայի, վերականգնողական պոտենցիալի և իմունիտետի համակարգի օրգանների հարմարողական-փոխհատուցողական պրոցեսների ուսումնասիրությունը` հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական, ձևաչափական մեթոդներով:
• Իմունիտետի համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների փոփոխություների և էկոհամակարգերի զգայնության աստիճանի գնահատումը միջավայրի տեխնածին աղտոտվածության և էքստրեմալ այլ իրավիճակներում
Ներքին օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը միկոտոքսինների ազդեցության պայմաններում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2003 - 2004 թթ. ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն»
2006 - 2007 թթ. ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն» նախագծի ղեկավար
2010 թ-ից 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR Development of Master Course In Applied Biosciences, YSU
2011 թ-ից մինչ այժմ` Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմա

Լեզուներ
Հայերեն (գերազանց), Ռուսերեն (գերազանց), Անգլերեն (բառարանով), Գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Բնագետ» ամսագրի կենսաբանության բաժնի խմբագիր,
ՀՀ ԲՈՀ-ի 035 «Կենսաբազմազանություն, Ֆիզիոլոգիա և Էկոլոգիա» մասնագիտացված խորհուրդ

Պարգևներ
ՀՀ ԿԳՆ ոսկե մեդալ, ՀՀ ԿԳՆ պատվոգիր

kjivanian@ysu.am

Կարինե Արամի Ջիվանյան

 
 

Գիրք/Book

Կ. Ա. Ջիվանյան

Իմունաբանություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 308 էջ |

Ջիվանյան Կ., Կարապետյան Ա.

Կենսաբանություն. ուսուցիչների վերապատրաստման ձեռնարկ | ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, «Անտարես» 2009, 108 էջ

Ջիվանյան Կ.Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ., Մելքոնյան Է.Ս., Բարսեղյան Է.Ա., Գասպարյան Ա.Մ.

Կենսաբանության ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու | ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, 2007, 145 էջ
 

Հոդված/Article

Дживанян К.А., А.Ф. Карапетян

Изменение содержания ядерной ДНК гепатоцитов у прыткой ящерицы Lacerta agilis после частичной гепатэктомии | Биологический журнал Армении, 2009; т.4, с. 97-100

Ջիվանյան Կ.Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Ռեգեներացիան և բնային բջիջները | Բնագետ, 2008, 1-2, էջ 26-30

Мовсесян С.О., К.А. Дживанян, Ф.А.Чубарян, Н.Б.Теренина, Р.А. Петросян, А.Ф.Карапетян, М.А. Никогосян

К вопросу о патоморфологических изменениях некоторых органов кроликов, экспериментально зараженных цистицер-козом Cystecerkus pisiformis | Мат. сьезда об-ва паразитологов РАН, С-П., 2008, с.20-25

Карапетян А.Ф., Мовсесян С.О., Дживанян К.А., Чубарян Ф.А., Теренина Н.Б., Петросян Р.А., Никогосян М.А.

Патоморфологические изменения внутренних органов кроликов при экспериментальном цистицеркозе (Cysticercus pisiformis) | Труды ЦПАР, т.45, М., 2008, с.122-132

Мовсесян С.О., К.А. Дживанян, Ф.А.Чубарян, Н.Б.Теренина, А.Ф.Карапетян, Р.А. Петросян, М.А. Никогосян

Морфофункциональные изменения ряда органов крыс при экспериментальном гименолепидозе | Труды ЦПАР, т.45, М., 2008, с.116-121
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Дживанян К.А., Адамян Н.В., Карапетян А.Ф.

Сравнительный анализ востановительного роста печени разных позвоночных животных после частичной гепатэктомии | VIII Конгресс Международной ассоциации морфологов, 2006: Морфология, т. 129, N4, с.44-45