Կարինե Ռաֆայելի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բարձրագույն

Գիտական աստիճան
Քիմ. գիտ. դոկտ. , «Կենսամակրոմոլեկուլների (սպիտակուցներ, ԴՆԹ, լիպոցոմներ) և դիալկիլսուլֆօքսիդների ու դրանց պլատինային կոմպլեքսների միջև փոխազդեցությունների ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը», 2010 թ., ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Քիմ. գիտ. թեկն., «Դիալկիլսուլֆօքսիդների լուծույթների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները և նրանց փոխազդեցությունը ամինաթթուների և ամիդների հետ», 1991 թ.,
ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Թեկնածուական - «Դիալկիլսուլֆօքսիդների լուծույթների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները և նրանց փոխազդեցությունը ամինաթթուների և ամիդների հետ», 1991 թ., ԵՊՀ
Դոկտորական - «Կենսամակրոմոլեկուլների (սպիտակուցներ, ԴՆԹ, լիպոսոմներ) և դիալկիլսուլֆօքսիդների ու դրանց պլատինային կոմպլեքսների միջև փոխազդեցությունների ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը», 2010 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2016 - առ այսօր ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, պրոֆեսոր
2004 - 2016 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, դոցենտ,
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ասիստենտ,
1988 - 2000 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ավագ լաբորանտ,
1981 - 1988 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, լաբորանտ,
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, պրեպարատոր,
1975 - 1976 թթ. լաբորանտ «Ագատ» ԳՀԻ
1976 - 1981 թթ. պրեպարատոր, ֆիզքիմիայի ամբիոն, ԵՊՀ
1981 - 1988 թթ. լաբորանտ, ԵՊՀ
1988 - 2000 թթ. ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա և կառուցվածքային քիմիա
Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա
Սննդի քիմիա
Ֆիզիկական քիմիա
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկական քիմիա
Ֆլուորեսցենտային մեթոդի կիրառությունը կենսաբանական համակարգերում
Սննդի տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկական քիմիա, կենսաֆիզիկական քիմիա, կենսաբժշկական քիմիա, մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա, սպիտակուցների ֆոլդինգ, բնափոխման սննդի քիմիա և կոմպլեքսագոյացում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
 • 2010 - 2013 թթ. Գերմանիայի Դաշնության Գիտության և Կրթության Նախարարության BMBF/ARM դրամաշնորհ, Մասնակից
 • 2003 - 2004 թթ. Առաջատար Տեխնոլոգիաների Ազգային Հիմնադրամ, CH 103-02/CRDF 12033, «Նոր ֆոտոնիկ նյութեր պոլիուրեատների հիման վրա», հետազոտող,
 • 1999 - 2002 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոն, A-199, «Դիալկիլսուլֆօքսիդների կառուցվածքը, ռեակցիոնունակությունը և կիրառությունը», հետազոտող:
 • Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի A-199
 • Առաջատար Տեխնոլոգիաների Ազգային Հիմնադրամի CH 103-02

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2014 թ-ից մինչև հիմա. Chemistry and Chemical Engineeriang խմագրական կոլեգիայի անդամ
  2014 թ-ից մինչև հիմա Science Jornal of Chemistry, խմագրական կոլեգիայի անդամ
  2010 թ. Global Journal of Analytical Chemistry, Bioanalytical Sciences – խմագրական կոլեգիայի անդամ

  Պարգևներ
  2018 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
  2014 թ. ԵՊՀ շնորհակալագիր
  2009 թ. ԵՊՀ պատվոգիր
  1988 թ. Երիտասարդ գիտնականների լավագույն աշխատանքի համար
  1988 թ. Երիտասարդ գիտնականների լավագույն աշխատանքի համար
  2009 թ. ԵՊՀ պատվոգիր

  kara@ysu.am
 • Կարինե Ռաֆայելի Գրիգորյան

  Պրոֆեսոր | Քիմիայի ֆակուլտետ - Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Կարինե Գրիգորյան

  Սննդարտադրական տեխնոլոգիաներ | Կ․Ռ․Գրիգորյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 209 էջ

  Գրիգորյան Կ. Ռ., Մարտիրյան Ա. Ի.

  Սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և սննդարտադրական տեխնոլոգիաների անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն տերմինաբանական համառոտ բառարան | ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 70 էջ

  Շ. Ա. Մարգարյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 132 էջ

  Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդների կիրառությունը կենսամոլեկուլների ուսումնասիրման համար | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 36 էջ

  Հ. Հ. Ղազոյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

  α-ամինաթթուներում պրոտոնի անցման էնթհալպիաների որոշումը տարբեր միջավայրերում կալորիաչափական եղանակով | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2006, 12 էջ

  Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Սմոգի և օզոնի առաջացման ֆոտոքիմիական պրոցեսները մթնոլորտում | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, 10 էջ

  Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Կառուցվածք - ռեակցիոնունակության կապի ուսումնասիրությունը միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի մեթոդով | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2001, 12 էջ

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Ռ. Հ. Հակոբյան

  Կալորիմետրիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2001, 12 էջ

  Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Ի. Գ. Խոմչենկո «Քիմիայի խնդիրների և վարժությունների ժողովածու» | Միջնկարգ դպրոցի 7 - 10 դասարանների համար, Երևան, 1999 թ. «Տիրաստ» ՊՓԲԸ, էջ 212, թարգմ. ռուս.
   

  Հոդված/Article

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շիլաջյան, Վ. Ա. Հովհաննիսյան

  Bovine serum albumin fluorescence quenching by tannic acid in dimethylsulfoxide containing solutions (Ցուլի շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենցիայի մարումը դաբաղաթթվի ներկայությամբ դիմեթիլսուլֆօքսիդ պարունակող լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 99-104 |

  Grigoryan K.R., Galstyan A.S., Samvelyan M.A., Ghochikyan T.V.

  Synthesis, structure and binding affinity of a novel 1,2,3-triazolyl-carvone with bovine serum albumin (1,2,3-Տրիազոլիլ-կարվոնի սինթեզը, կառուցվածքը և փոխազդեցությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 155-160 |

  K.R. Grigryan, A. S. Galstyan, A.I. Martiryan, A.G. Ghazaryan, M. A. Samvelyan, T. V. Ghochikyan, G. Nenajdenko

  Synthesis of Carvone-Derived 1,2,3-Triazoles. Study of Their Antioxidant Properties and Interaction with Bovine Serum Albumin, Molecules | 2018, 23, 2991, 12p

  К. Р. Григорян, А. Л. Затикян

  AB INITIO исследования комплексообразования галловой кислоты в водных растворах | Журнал Структурной химии, 2018, том 59, с. 1544 – 1551

  Հ. Ա. Շիլաջյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Fluorescence study on tryptophan–potassium iodide interaction (Տրիպտոֆանի հետ կալիումի յոդիդի փոխազդեցության ֆլուորեսցենտային հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 75-79 |

  К. Р. Григорян, А. Л. Затикян

  Ab initio исследования комплкексообразования галловой кислоты в водных растворах | Журнал структурной химии (Journal of Structural Chemistry), 2018, том 59, N 6, стр. 1544-1551

  Grigoryan K. R., Shilajyan H. A.

  Analysis of the Interaction of Gallic Acid and Myoglobin by UV-vis Absorption Spectroscopy | Russian Journal of Bioorganic Chemistry. 2017, 43, pp. 257-260

  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Հ. Ա. Շիլաջյան

  Fluorescence 2D and 3D spectra analysis of tryptophan, tyrosine and phenylalanine (Տրիպտոֆանի, թիրոզինի և ֆենիլալանինի ֆլուորեսցենտային 2D և 3D սպեկտրների վերլուծությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 3-7 |

  K. R. Grigoryan, L. S. Sargsyan

  Spectral study of the interaction of myoglobin with tannin | Journal of Applied Spectroscopy. 2016, 83, 481-485 pp.

  K. R. Grigoryan, L. S. Sargsyan

  Intermolecular Interactions in Aqueous Solutions of Gallic Acid at 296–306 K According to Spectrofluorimetry and Densimetry Data | Russian Journal of Physical Chemistry A. 2015, 89, p. 2234-2237

  K. R. Grigoryan, A. A. Shilajyan, A. L. Zatikyan

  Experimental and theoretical studies on the solvation of potassium and chlorine ions in aqueous dimethylsulfoxide solutions | Journal of Structural Chemistry. 2015, 56(4), p. 662-666 |

  Հ. Ա. Շիլաջյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Heat induced denaturation of bovine serum albumin in dimethylsulfoxide containing solutions in the presence of potassium iodide (Ցուլի շիճուկային ալբումինի ջերմային բնափոխումը դիմեթիլսուլֆօքսիդի ջրային լուծույթներում կալիումի յոդիդի ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #3, էջ 3-5 |

  Григорян К. Р.

  Межмолекулярные взаимодействия в водных рвстворах галловой кислоты при 296-306 К по данным спектрофлуорометрии и денситометрии | Журнал физической химии. Россия, 2015, т. 89, №12,, 1889-1892 стр. |

  K. R. Grigoryan, L. Sargsyan, S. Markarian, T. Burkholz, C. Jacob

  Fluorescence Characterization of Human Hemoglobin Binding with Tannic Acid | Chem. Journal of Armenia, 2014, №2, p. 1 - 5

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Լ. Ս. Սարգսյան

  Denaturation of hemoglobin in the presence of tannic acid (Հեմոգլոբինի բնափոխումը դաբաղաթթվի ներկայությամբ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 23-27 |

  К. Григорян, А. Шиладжян

  Изучение термической денатурации сывороточного альбумина человека в присутствии хлорида калия методом матрицы возбуждения /эмиссии | Журнал прикладной спектроскопии, 2013, т. 80, N5, с. 796 - 799

  К. Григорян, А. Шиладжян

  Молекулярные взаимодействия при низких температурах в системах альбумин сульфоксид - вода по данным тушения флуоресценции | Журн. физической химии 2013, т.87, №5, с. 800 - 803

  K. Grigoryan, H. Shilajyan

  Physicochemical Peculiarities of Iodine-Dimethylsulfoxide-H2O Solutions and Effect on Ion Binding to Bovine Serum Albumin | Dataset Papers in Physical Chemistry, 2013, 1:3

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Ա. Գ. Ղազարյան

  Quenching mechanism of human serum albumin fluorescence by Gangleron (Մարդու շիճուկային ալբումինի և գանգլերոնի փոխազդեցության մեխանիզմը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 6-10 |

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շիլաջյան

  Influence of dimethylsulfoxide on the fluorescence behavior of Human Serum Albumin studied by excitation-emission matrix fluorescence spectroscopy method (Մարդու շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենտային վարքի վրա դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցության ուսումնասիրությունը ֆլուորեսցենտային, գրգռման-առաքման, մեթոդի օգտագործմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 50-53 |

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Լ. Ս. Սարգսյան

  Դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը կարբամիդ–ցուլի շիճուկային ալբումին փոխազդեցությունների վրա | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 8-13 |

  К. Р. Григорян, Н. Баграмян

  Влияние цис-[Pt(Me2SO)2Cl2] на термическую денатурацию альбумина | Биофизика, 2011, т. 56, вып. 1, с. 31-34.

  К. Р. Григорян

  Флуоресцентный анализ структурных изменений сывороточного альбумина человека индуцированных низкими температурами в водно - диметилсульфоксидных растворах | Журн. физ. химии, 2011, т. 85, № 2, с. 1-5.

  К. Р. Григорян

  Физико-химические исследования взаимодействий биомакромолекул (белки, ДНК, липосомы) с диалкилсульфоксидами и их платиновыми комплексами автореферат | Ереван, 2010, 36 с.

  К. Р. Григорян

  Денатурации сывороточного альбумина человека в присутствии комплексов мочевина-димеилсульфоксид | Уч. зап. ЕГУ, 2010, № 2, c. 3-6

  Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Денатурация сывороточного альбумина человека в присутствии комплексов мочевины с диметилсульфоксидом (Մարդու շիճուկային ալբումինի բնափոխումը միզանյութ–դիմեթիլսուլֆօքսիդ կոմպլեքսների ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 3-6 (ռուսերեն) |

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շիլաջյան

  Роль гидрофобных взаимодействий при тепловой денатурации сывороточных альбуминов человека и быка в присутствии диалкилсульфоксидов (Հիդրոֆոբ փոխազդեցությունների դերը մարդու և ցուլի շիճուկային ալբումինների ջերմային դենատուրացիայի ժամանակ դիալկիլսուլֆօքսիդների ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 3-6 (ռուսերեն) |

  K. R. Grigoryan

  Preferential Interactions of Human Serum Albumin with Solvent Components in Dimethylsulfoxide–H2O Binary Solutions | Russian Journal of Physical Chemistry A 2009, v. 83, № 13, p. 2368-2370

  К. Р. Григорян, А. А. Шиладжян

  Влияние сольватированных ионов на термическую денатурацию сывороточного альбумина человека | Журнал биоорганической химии, 2009, т. 35, № 5, с. 646-649

  К. Р. Григорян, Ш. А. Маркарян, М. Г. Азнаурян

  Влияние диметил-сульфоксида и диэтилсульфоксида на термическую денатурацию человеческого сывороточного альбумина | Проблемы Криобиологии, 2009, т. 19, № 1, с. 3-9

  К. Р. Григорян, А. Г. Казарян

  Взаимодействие диметилсульф-оксидного и диэтилсульфоксидного комплексов платины (II) с бычьим сывороточным альбумином | Журнал прикладной спектроскопии, 2009, т. 76, № 4, с. 557-560

  К. Р. Григорян, Ш. А. Маркарян, М. Г. Азнаурян

  Влияние диметилсульфоксида и диэтилсульфоксида на термическую денатурацию человеческого сывороточного альбумина | Проблемы Криобиологии, т. 19, 2009, № 1, с. 3-9

  К. Р. Григорян

  Физико-химическое исследование стабильности чело-веческого сывороточного альбумина в присутствии Димексида | Медицинская наука Армении, 2008, № 2, с. 67-74

  Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Гидродинамические характеристики альбумина в присутствии дихлородиметилсульфоксидного комплекса платины (Ալբումինի հիդրոդինամիկական բնութագրերը պլատինի դիքլորդիմեթիլսուլֆօքսիդային կոմպլեքսի ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 79-82 (ռուսերեն) |

  Shiraz A. Markarian, Arpine M. Asatryan, Karine R. Grigoryan, Hasmik R. Sargsyan

  Effect of Diethylsulfoxide on the Thermal Denaturation of DNA | Biopolymers, v. 81, p.1-5, 2006

  Ш. А. Маркарян, К. Р. Григорян, А. Р. Саркисян, А. М. Асатрян, Ц. А. Адамян

  Комплексообразование и реакция молекулярного йода с диметил- и диэтилсульфоксидами | Журн. общей химии, 2006, т.76, вып.11, с.1885-1888

  S. Bonora, S. A. Markarian, A. Trinchero, K. R. Grigorian

  DSC study on the effect of dimethylsulfoxide (DMSO) and diethylsulfoxide (DESO) on phospholipid liposomes | Thermochimica Acta, 433, 2005, 19-26

  N. Zakaryan, E. Pirumyan, K. Grigoryan, A. Martiryan, G. Pirumyan

  Investigations of aminoacid-Dimethylsulphoxide-Water Systems | Ecological Chemistry of Water, 2005, p. 268-271

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Ա. Գ. Խոյեցյան, Շ. Ա. Մարգարյան

  Исследование межмолекулярных взаимодействий в растворах п-толуидина методами абсорбционной и флуоресцентной спетроскопии (Պ-տոլուիդինի միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունը էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 66-70(ռուսերեն) |

  K. R. Grigoryan, S. A. Markarian, L. Gabrielyan

  FT IR Study of Molecular Interactions in Urea / DMSO and Urea / DESO Binary Systems | J. Solution Chemistry, 2004, v. 33, № 8, p. 1005-1015

  Р. М. Симонян, К. Р. Григорян, Ш. А. Маркарян, М. А. Симонян

  Влияние диметилсульфоксида на уровень эндогенных металлопротеинов крови интактных и облученных гамма-лучами крыс | Доклады Национальной академии наук Армении 2003, т. 103, № 4, с. 350-356

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Մ. Ս. Ենգիբարյան

  Физико-химические свойства концентрированных растворов CuCl2 в водно-органических смешанных растворителях (Ջուր-օրգանական խառը լուծիչների պղնձի (II) քլորիդի կոնցենտրիկ լուծույթների ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 70-74 (ռուսերեն) |

  Григорян С. К., Григорян К. Р., Петросян Г. Г., Григорян Г. Л., Григорян Г. С., Варданян Е. Я.

  Кинетика и механизм реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде | Химический журнал Армении, 2002, т. 55, № 1 - 2, с. 44 - 52

  Петросян Г. Г., Григорян Г. С., Григорян К. Р., Григорян Г. Л., Варданян Е. Я., Григорян С. К.

  Кинетика реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде | Химическая наука Армении на пороге XXI века. Сборник Тезисов,18 - 20, 05; 2000, с. 47.

  Ս. Կ. Գրիգորյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Изучение каталитического распада гидропероксида кумола под влиянием хелатного комплекса глицината никеля в воде (Ջրային միջավայրում նիկելի գլիցինատի խելատային կոմպլեքսի կատալիտիկ ազդեցությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 74-78 (ռուսերեն) |

  Շ. Ա. Մարգարյան, Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան, Վ. Ս. Դավթյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

  Изучение взаимодействия нолихлоропрена с диалкилсульфоксидами (Պոլիքլորոպրենի և դիալկիլսուլֆօքսիդների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 96-98 (ռուսերեն) |
   

  Թեզիս/Thesis

  Григорян К. Р., Шиладжян А. А., Затикян А. Л.

  Термическая денатурация бычьего сывороточного альбумина в растворах вода – диметилсульфоксид в присутствии LiCl И LiClO4 | Кластер конференций 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» X Международная научная конференция. «Кинетика и механизм кристаллизации.», 2018, стр. 230

  Григорян К. Р., Шиладжян А. А.

  Спектральнные исследования взаимодействия галловой и дубильной кислот с миоглобином | Седьмая Международная научная конференция “ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА”. 2017, стр. 80-81

  А. Л. Затикян, К. Р. Григорян

  Теоретические исследования межмолекулярных взаимодействий водных растворов галловой кислоты | 27th International Chugaev Conference on Coordination Chemistry and 4th Conference-School for Young Researchers “Physicochemical Methods in Coordination Chemistry”. 2017, p. 196

  L. S. Sargsyan, K. R. Grigoryan, A. L. Zatikyan

  Experimetnal and theoretical studies on competetive interactions in gallic acid – water system | IV International Conference “Current problems of chemical physics”. 2015, p. 204-205 |

  K. R. Grigoryan, L. Sargsyan

  Thermal Stability of Human Hemoglobin in the Presence of Tannic Acid | Chemistry today 2014 , 4 - th Intern. Confer. of Young Scientists, Armenia, Yerevan 2014, 18 - 22 August

  K. R. Grigoryan, H. Shilajyan

  Excitation - Emission Matrix Fluorescence Spectroscopy Studies on Dimethylsulfoxide Effect on HSA Stability | New Aspects in Molecular Biotechnology and Biochemistry 27 - 28 June 2013, Yerevan, p. 32

  K. R. Grigoryan, L. Sargsyan

  The Study of Hemoglobin - Tannic Acid Interactions by Fluorescence Spectroscopy Method | Frontiers in Chemistry Armenia, Yerevan, 25 - 29 August 2013, p. 178

  K. R. Grigoryan, A. Ghazaryan

  The Interaction between Gangleron and HSA: Fluorescence Study | New Aspects in Molecular Biotechnology and Biochemistry 27 - 28 June 2013, Yerevan, p. 19

  К. Григорян, А. Шиладжян , Л. Саргсян, С.Тосунян

  Флуоресцентное ислледование взаимодействий 2N (бензоил-п-метокси-α,β дегидрофенилаланиламидо)-тиазола с сывороточным альбумином человека | Международная конференция «Современные проблемы химической физики», Ереван, 9 - 12 октября 2012, с. 211 - 212

  К. Григорян, А. Шиладжян

  Evidence of DMSO Solvated Ions Effect on Human Serum Albumin Denaturation Induced by Thermal Treatments | XI Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах», Иваново, 10 - 14 октября 2011, с. 154 - 155

  К. Григорян, А. Шиладжян

  Взаимодействие три-иодид иона с бычьим сывороточным альбумином в водно диметилсульфоксидных растворах | VI конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», Иваново, 8-12 ноября 2011, с. 151 - 152