Կարինե Ռաֆայելի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բարձրագույն

Գիտական աստիճան
Քիմ. գիտ. դոկտ. , «Կենսամակրոմոլեկուլների (սպիտակուցներ, ԴՆԹ, լիպոցոմներ) և դիալկիլսուլֆօքսիդների ու դրանց պլատինային կոմպլեքսների միջև փոխազդեցությունների ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը», 2010 թ., ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Քիմ. գիտ. թեկն., «Դիալկիլսուլֆօքսիդների լուծույթների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները և նրանց փոխազդեցությունը ամինաթթուների և ամիդների հետ», 1991 թ.,
ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Թեկնածուական - «Դիալկիլսուլֆօքսիդների լուծույթների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները և նրանց փոխազդեցությունը ամինաթթուների և ամիդների հետ», 1991 թ., ԵՊՀ
Դոկտորական - «Կենսամակրոմոլեկուլների (սպիտակուցներ, ԴՆԹ, լիպոսոմներ) և դիալկիլսուլֆօքսիդների ու դրանց պլատինային կոմպլեքսների միջև փոխազդեցությունների ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը», 2010 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2016 - առ այսօր ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, պրոֆեսոր
2004 - 2016 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, դոցենտ,
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ասիստենտ,
1988 - 2000 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ավագ լաբորանտ,
1981 - 1988 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, լաբորանտ,
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, պրեպարատոր,
1975 - 1976 թթ. լաբորանտ «Ագատ» ԳՀԻ
1976 - 1981 թթ. պրեպարատոր, ֆիզքիմիայի ամբիոն, ԵՊՀ
1981 - 1988 թթ. լաբորանտ, ԵՊՀ
1988 - 2000 թթ. ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա և կառուցվածքային քիմիա
Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա
Սննդի քիմիա
Ֆիզիկական քիմիա
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկական քիմիա
Ֆլուորեսցենտային մեթոդի կիրառությունը կենսաբանական համակարգերում
Սննդի տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկական քիմիա, կենսաֆիզիկական քիմիա, կենսաբժշկական քիմիա, մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա, սպիտակուցների ֆոլդինգ, բնափոխման սննդի քիմիա և կոմպլեքսագոյացում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
 • 2010 - 2013 թթ. Գերմանիայի Դաշնության Գիտության և Կրթության Նախարարության BMBF/ARM դրամաշնորհ, Մասնակից
 • 2003 - 2004 թթ. Առաջատար Տեխնոլոգիաների Ազգային Հիմնադրամ, CH 103-02/CRDF 12033, «Նոր ֆոտոնիկ նյութեր պոլիուրեատների հիման վրա», հետազոտող,
 • 1999 - 2002 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոն, A-199, «Դիալկիլսուլֆօքսիդների կառուցվածքը, ռեակցիոնունակությունը և կիրառությունը», հետազոտող:
 • Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի A-199
 • Առաջատար Տեխնոլոգիաների Ազգային Հիմնադրամի CH 103-02

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2014 թ-ից մինչև հիմա. Chemistry and Chemical Engineeriang խմագրական կոլեգիայի անդամ
  2014 թ-ից մինչև հիմա Science Jornal of Chemistry, խմագրական կոլեգիայի անդամ
  2010 թ. Global Journal of Analytical Chemistry, Bioanalytical Sciences – խմագրական կոլեգիայի անդամ

  Պարգևներ
  2018 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
  2014 թ. ԵՊՀ շնորհակալագիր
  2009 թ. ԵՊՀ պատվոգիր
  1988 թ. Երիտասարդ գիտնականների լավագույն աշխատանքի համար
  1988 թ. Երիտասարդ գիտնականների լավագույն աշխատանքի համար
  2009 թ. ԵՊՀ պատվոգիր

  kara@ysu.am
 • Կարինե Ռաֆայելի Գրիգորյան

  Պրոֆեսոր | Քիմիայի ֆակուլտետ - Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Կարինե Գրիգորյան

  Սննդարտադրական տեխնոլոգիաներ | Կ․Ռ․Գրիգորյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 209 էջ

  Գրիգորյան Կ. Ռ., Մարտիրյան Ա. Ի.

  Սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և սննդարտադրական տեխնոլոգիաների անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն տերմինաբանական համառոտ բառարան | ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 70 էջ

  Շ. Ա. Մարգարյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 132 էջ

  Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդների կիրառությունը կենսամոլեկուլների ուսումնասիրման համար | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 36 էջ

  Հ. Հ. Ղազոյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

  α-ամինաթթուներում պրոտոնի անցման էնթհալպիաների որոշումը տարբեր միջավայրերում կալորիաչափական եղանակով | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2006, 12 էջ
   

  Հոդված/Article

  K. R. Grigoryan, A. A. Shilajyan, A. L. Zatikyan

  Experimental and theoretical studies on the solvation of potassium and chlorine ions in aqueous dimethylsulfoxide solutions | Journal of Structural Chemistry. 2015, 56(4), p. 662-666 |

  Հ. Ա. Շիլաջյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Heat induced denaturation of bovine serum albumin in dimethylsulfoxide containing solutions in the presence of potassium iodide (Ցուլի շիճուկային ալբումինի ջերմային բնափոխումը դիմեթիլսուլֆօքսիդի ջրային լուծույթներում կալիումի յոդիդի ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #3, էջ 3-5 |

  Григорян К. Р.

  Межмолекулярные взаимодействия в водных рвстворах галловой кислоты при 296-306 К по данным спектрофлуорометрии и денситометрии | Журнал физической химии. Россия, 2015, т. 89, №12,, 1889-1892 стр. |

  K. R. Grigoryan, L. Sargsyan, S. Markarian, T. Burkholz, C. Jacob

  Fluorescence Characterization of Human Hemoglobin Binding with Tannic Acid | Chem. Journal of Armenia, 2014, №2, p. 1 - 5

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Լ. Ս. Սարգսյան

  Denaturation of hemoglobin in the presence of tannic acid (Հեմոգլոբինի բնափոխումը դաբաղաթթվի ներկայությամբ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 23-27 |
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  |  Տեսնել բոլորը
   

  Թեզիս/Thesis

  Григорян К. Р., Шиладжян А. А., Затикян А. Л.

  Термическая денатурация бычьего сывороточного альбумина в растворах вода – диметилсульфоксид в присутствии LiCl И LiClO4 | Кластер конференций 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» X Международная научная конференция. «Кинетика и механизм кристаллизации.», 2018, стр. 230

  Григорян К. Р., Шиладжян А. А.

  Спектральнные исследования взаимодействия галловой и дубильной кислот с миоглобином | Седьмая Международная научная конференция “ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА”. 2017, стр. 80-81

  А. Л. Затикян, К. Р. Григорян

  Теоретические исследования межмолекулярных взаимодействий водных растворов галловой кислоты | 27th International Chugaev Conference on Coordination Chemistry and 4th Conference-School for Young Researchers “Physicochemical Methods in Coordination Chemistry”. 2017, p. 196

  L. S. Sargsyan, K. R. Grigoryan, A. L. Zatikyan

  Experimetnal and theoretical studies on competetive interactions in gallic acid – water system | IV International Conference “Current problems of chemical physics”. 2015, p. 204-205 |

  K. R. Grigoryan, L. Sargsyan

  Thermal Stability of Human Hemoglobin in the Presence of Tannic Acid | Chemistry today 2014 , 4 - th Intern. Confer. of Young Scientists, Armenia, Yerevan 2014, 18 - 22 August
  1   2   3  |  Տեսնել բոլորը