Լևոն Գեորգիի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան. Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ (1971-1976 թթ.)
Հունաստանի պետական կրթաթոշակների հիմնադրամ Նոր հունարեն լեզվի և մշակույթի չորորդ ծրագիր (Աթենք, 1996թ.)
Աթենքի ազգային և Կապոդիստրյան համալսարան.Նոր հունարեն լեզվի առաջընթաց դասընթաց. (Աթենք, 1996-1997 թթ.)

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու – «Քնարական շարքի պոետիկա /19-րդ դարավերջի – 20-րդ դարասկզբի հայկական և ռուսական պոեզիայի նյութի հիման վրա/», 17.03.1992, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի Խորհրդի որոշմամբ

Աշխատանքային փորձ
2007-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոնի վարիչ
1999-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Հունագիտության կենտրոն-գրադարանի ղեկավար
1997-1999 - Աթենքի ազգային և Կապոդիստրյան համալսարանի /Հունաստան/ ռուսաց լեզվի դասախոս
1995-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոնի դոցենտ
1992 - 1995 -ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս
1989 - 1992 - ԵՊՀ Արտասահմանցի ուսանողների և ասպիրանտների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի ավագ դասախոս
1988 - 1989 - ԵՊՀ Արտասահմանցի ուսանողների և ասպիրանտների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
1978 - 1988 - ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի համահամալսարանական ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատում
19-րդ դարավերջի – 20-րդ դարասկզբի ռուս գրականության պատմություն
20-րդ դարի առաջին կեսի ռուս գրականության պատմություն
Հունարեն լեզու /գործնական դասընթաց/
Մագիստրատուրայում
Ռուս գրականությունը` եվրոպականի համատեքստում Ռուսական բանաստեղծական շարք

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Եվրոպական, ռուսական և հայկական սիմվոլիզմ Գերտեքստային միասնություններ
Գրականության տեսություն /պոետիկա/
Հունագիտություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
«Ալեքսանդրոս Ս. Օնասիս» հասարակական բարեգործական հիմնադրամի գիտահետազոտական դրամաշնորհների 6-րդ ծրագիր /1998/

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, հունարեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն ( ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն )
ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի Խորհրդի անդամ

(+374 10) 57-52-75

Լևոն Գեորգիի Հակոբյան

Ամբիոնի վարիչ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուս գրականության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Акопян Л.

Окказиональные синонимические ряды в поэтическом тексте | Вестник Ереванского университета, №2, 1985, с. 199-205
 

Հոդված/Article

Левон Акопян

Культурные контексты цикла А. Блока «Пляски смерти» (Ա. Բլոկի «Մահվան պարեր» բանաստեղծական շարքի մշակութային համատեքստերը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 1 (16), էջ 3-20 |

Акопян Л. Г.

Ранние венки сонетов в. Брюсова: от первых опытов до "Рокового ряда" | Брюсовские чтения. 2016, стр. 123-135 |

Левон Акопян

Ласточка, Психея, Персефона (о стихотворении О. Мандельштама «Когда Психея-жизнь спускается к теням...») (Ծիծեռնակ, Փսիքե, Պերսեփոնե (Օ. Մանդելշտամի «Երբ Փսիքե-կյանքը ...» բանաստեղծության մասին)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 1 (4), էջ 25-41 |

Л. Г. Акопян

Межтекстовые взаимодействия в венке сонетов | Вестник Российского университета дружбы народов, 2015, N3, 21-29 стр. |

Левон Акопян

«Роковой ряд» В. Брюсова и проблемы поэтики венка сонетов (Վ. Բրյուսովի «Ճակատագրական շարքը» և սոնետների պսակի պոետիկայի հիմնախնդիրները) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 45-56 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը