Լիանա Սամվելի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007-2011 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ
2005-2007 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ¦Հայոց լեզու և թարգմանչական գործ§ մասնագիտացման մագիստրատուրա
2001-2005 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)

Գիտական աստիճան
բան. գիտ. թեկն. - «Երգիծանքի լեզվաոճական միջոցները Երվանդ Օտյանի գեղարվեստական արձակում» (2013 թ., ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2007-2008 թթ. ¦Մարաթուկ§ վարժարան, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
2008-2009 թթ. Երևանի Կ. Զարյանի անվ. թիվ 117 միջն. դպրոց, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
2009 – 2013 թթ. ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոն, հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս (ժամավճար. հիմունքով)
2013-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ
2018 թ.-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ
2019 թ. ապրիլ-մայիս ՀՀ արդարադատության ակադեմիա

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, ոճագիտություն, արևմտահայերեն, խոսքային էթիկետ և գործնական հաղորդակցման հմտություններ (բակալավրիատ), արդի հայերենի հիմնախնդիրներ (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, արևմտահայերեն, խոսքի մշակույթ և խոսքային էթիկետ, իրավաբանական խոսքի առանձնահատկություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Արդի գրական հայերեն. զարգացման և կանոնարկման միտումներ (2015-2017)
Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ (2018-2020)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Լիանա Սամվելի Սարգսյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիանա Սարգսյան

Օտար բառեր. գրության և գործածության հարցեր | «Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ» (գիտաժողովի զեկուցումներ), Եր., 2020, էջ 156-174

Լ. Սարգսյան, Յու. Ավետիսյան, Լ. Թելյան

Արդի հայերենի բառապաշարը. զարգացման միտումներ, հիմնախնդիրներ | Եր., 2020

Լ. Սարգսյան, Յու. Ավետիսյան, Ա. Մկրտչյան

Իրավաբանական գրագրության լեզուն | Եր., 2019

Յուրի Ավետիսյան, Լեոնիդ Թելյան, Լիանա Սարգսյան, Լևոն Ավետիսյան

Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ

Յու. Ավետիսյան , Լ. Ավետիսյան, Լ. Սարգսյան, Ռ. Սաղաթելյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ: Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 224 էջ |
 

Հոդված/Article

Լիանա Սարգսյան

ԶԼՄ-ների լեզուն և արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման միտումները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 83-92 |

Լիանա Սարգսյան

ԶԼՄ-ների լեզուն և արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման միտումները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի։ Բանասիրություն», Եր., 2020, ¹ 2, էջ 83-92

Յուրի Ավետիսյան, Արսեն Մկրտչյան, Լիանա Սարգսյան

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական որոշ առանձնահատկություններ | Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 104-111 |

Յուրի Ավետիսյան, Արսեն Մկրտչյան, Լիանա Սարգսյան

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. բառընտրություն և բառագործածություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 59-75 |

Յուրի Ավետիսյան, Լիանա Սարգսյան, Արսեն Մկրտչյան

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական հոմանիշ կառույցների ընտրություն | Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 176-190 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը