Լիլյա Սուրենի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ-ից ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
1991 - 1996 թթ.. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1997 թ-ին ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2005 , 2008, 2009, 2010 թթ. Ֆրանսերեն դասավանդողների միության սեմինարների մասնակցություն

Հասարակական գործունեություն
2003 - 2008 թթ. ««Աբաչո» խորհրդատվական, տեղեկատվական և ուսուցողական կենտրոն» ՀԿ նախագահ
2004 թ-ին Ֆրանսիական «Ճանաչենք և պաշտպանենք բնությունը» ՀԿ անդամ

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Լիլյա Սուրենի Վարդանյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ. Հարությունյան, Լ. Վարդանյան

Le Français Du Droit (crimes et procès célèbres) | Մեկնարկ, 2019, 85 էջ

L. Vardanyan

La politique et la diplomatie par les textes. Guide pédagogique et corrigés. | Մեկնարկ, 2016թ․, 54 էջ |

Լիլյա Վարդանյան

Ժամանակակից ֆրանսերենի զարգացան միտումները | «Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ» գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 113-123
 

Հոդված/Article

Լիլյա Վարդանյան

Օտար լեզուների դասավանդման չորս նորարարական մոտեցումներ | Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4 (66-67), էջ 369-373 |

Լիլյա Վարդանյան

Կանոնավոր և անկանոն թեքումները ճանաչողական հոգելեզվաբանության համատեքստում | Ֆրանսիական բանասիրության արդիական խնդիրներ, 2016, 169-179 էջ |

Լիլյա Վարդանյան

Ֆրանսերենի բայական տարարմատության որոշ հարցեր | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2008, էջ 106-115

Լ. Ս. Վարդանյան

Տարարմատության խնդիրը տիպաբանական լեզվաբանության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 164-168 |

Լիլյա Վարդանյան

Տարարմատության խնդիրը տիպաբանական լեզվաբանության մեջ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2007
 

Թեզիս/Thesis

Լիլյա Վարդանյան

Կանոնավոր և անկանոն թեքման ճանաչողական կաղապարները | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 62-63 էջ, Հայաստան |

A. Stepanyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89

A. Mkhitaryan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficient in a spherical quantum dot | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 121