Լիպարիտ Ռոբերտի Մելիքջանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Միջազգային հարաբերություններում մուրհակի կիրառման հետ կապված իրավական հիմնախնդիրները» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հաշվարկային պարտավորություններ, արժեթղթեր

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք
Արտասահմանյան երկրների քաղաքացիական և առևտրային իրավունք
Արժեթղթերը քաղաքացիական իրավունքում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2014 թ-ից Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2007 թ-ից Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2005 թ-ին Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
1998 - 2003 թթ. «Գրեյթ Արարատ» ՍՊԸ-ի իրավաբան

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Լիպարիտ Ռոբերտի Մելիքջանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Մեղրյան, Գ. Բեքմեզյան, Դ. Սերբոյան, Լ. Մելիքջանյան

Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս: (2-րդ հրատարակություն՝փոփոխություններով և լրացումներով) | Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 154 էջ

Մելիքջանյան Լ.

Մուրհակի քաղաքացիաիրավական կարգավորումը | ԵՊՀ հրատ., 2009, 160 էջ

Բարսեղյան Տարիել, Մեղրյան Սերգեյ, Ղարախանյան Գեղամ, Սերոբյան Դավիթ, Մելիքջանյան Լիպարիտ, Բեքմեզյան Գրիգոր

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք | Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001
 

Հոդված/Article

Լիպարիտ Մելիքջանյան

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված սերվիտուտի տեսակները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 166-175 |

Լիպարիտ Մելիքջանյան

Արժեթղթերի բնութագրիչ հատկանիշները | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2012, թիվ 1-2(55-56), էջ 19-25 |

Լիպարիտ Մելիքջանյան

Ռիսկերի բաշխումը արժեթղթերով գործարքներ կատարելիս | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2011, թիվ 3(53), էջ 8-10 |

Լիպարիտ Մելիքջանյան

Մուրհակի հասկացությունը | Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2004, թիվ 3, էջեր 61-671:

Լիպարիտ Մելիքջանյան

Մուրհակի ծագման և զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2003, թիվ 2-3, էջեր 56-64