Լիպարիտ Հայրապետի Նավասարդյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1958 - 1963 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Candida guilliermondii խմորասնկերի սպիտակուցի ֆրակցիոն կազմը, նրա փոփոխությունը ազոտային քաղցի և սնուցման վերականգնման ժամանակ», 1974 թ., Երևանի պետական համալսարան
Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր «Տարբեր ստրեսային գործոնների ազդեցությունը խմորասնկերի ԴՆԹ-ի և սպիտակուցային ֆրակցիաների վրա», 2003 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1964 թ-ից մինչև այսօր Երևանի պետական համալսարան, կենսաքիմիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսաքիմիա, Նուկլեինաթթուների կենսաքիմիա, Կենսաքիմիական հետազոտության ժամանակակից մեթոդներ, Սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների կառուցվածքի և ֆունկցիաների ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներ, Սպեկտրալ մեթոդները կենսաքիմիայում, Ռադիացիոն կենսաքիմիա, Ռադիացիոն կենսաքիմիայի ժամանակակից հիմնախնդիրները, Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, Ռադիոկենսաբանություն, Ռադիացիոն կենսաքիմիա, Նուկլեինաթթուների կենսաքիմիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ge8mane8en

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաքիմիկոսների Եվրոպական Ընկերությունների Ֆեդերացիա,
Կենսաքիմիկոսների Հայկական Ասոցիացիա
051 Մասնագիտակնխորհրդի գիտական քարտուղար

marsed@ysu.am

Լիպարիտ Հայրապետի Նավասարդյան

 
 

Գիրք/Book

Լ.Հ.Նավասարդյան, Ս.Վ.Մարության

Խմորասնկային բջիջներից հիստոնային սպիտակուցների և ԴՆԹ-ի անջատումը և ֆլյուորեսցենտային ցուցանիշների համեմատական ուսումնասիրումը | Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006

Դավթյան Մ.Ա., Աղաջանյան Ա.Խ., Հովհաննիսյան Ս.Պ., Չուբարյան Ս.Վ., Նավասարդյան Լ.Հ., Թումանյան Լ.Ռ.

Կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2003

Դավթյան Մ.Ա., Աղաջանյան Ա.Խ., Հովհաննիսյան Ս.Պ., Չուբարյան Ս.Վ., Նավասարդյան Լ.Հ., Թումանյան Լ.Ռ.

Կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2003
 

Հոդված/Article

S. Marutyan, G. Petrosyan, S. Marutyan, L. Navasardyan, A. Trchounian

Влияние рентгеновского и микроволнового излучений на дезаминирование пуриновых нуклеотидов в дрожжевых клетках candida Guilliermondii Нп-4 | Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2019, 62, 2, стр. 48-52 |

Կ. Օ. Հովնանյան , Հ. Վ. Գասպարյան , Ս. Վ. Մարության , Լ. Հ. Նավասարդյան , Ա. Հ. Թռչունյան

Comparative structural analysis of yeasts Candida guilliermondii NP-4 cultivated with and without nitrogen source (Ազոտ պարունակող միջավայրում և առանց ազոտի աճեցված Candida guilliermondii NP-4 խմորասնկերի կառուցվածքային համեմատական վերլուծությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 53-58 |

Marutyan S. V., Navasardyan L. H.

Invwstigation of DNA isolated from yeasts CANDIDA GUILLIERMONDII NP-4 and from bacteria Escherichia Coliby fluorescence analyses | The New Armenian Medical journal. 2018, 12, 78-85 pp. |

Navasardyan L., Marutyan S., Hovnanayan K., Trchounian A.

Survival and changes in morphology, mitotic and metabolic activity of yeast Candida guilliermondii exposed to X-irradiation | Indian Journal of Biochemistry and Biophysics. 2017, 54, 273-280 pp. |

Մարության Ս. Վ., Պետրոսյան Գ. Հ., Մարության Ս. Ա., Նավասարդյան Լ. Հ.

Միլիմետրական և դեցիմետրական տիրույթների ճառագայթահարման ազդեցությունը պուրինային նուկլեոտիդների դեզամինացման վրա C.guilliermondii НП-4 խմորասնկային բջիջներում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, հատոր 69, հատուկ համար, էջ 6-9 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Марутян С. В., Петросян Г. А., Марутян С. А., Навасардян Л. А., Трчунян А. А.

Влияние микроволнового излучения на рост и ферментативную активность дрожжей Candida guilliermondii НП-4 | VIII Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине». 2018, стр. 57

Մարության Ս. Վ., Նավասարդյան Լ. Հ.

Ֆլյուրեսցենտային սպեկտրոմետրիայի մեթոդի կիրառությունը կենսաքիմիայի ուսուցման գործընթացում | Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում», Համահայկական Գիտաժողովի Նյութերի Ժողովածու: 2017, էջ 168-170 |

Давтян М.А., Навасардян Л.А., Марутян С.В.

Белковые фракции дрожжей при экстремальных состояниях (голодание и рентгеновское облучение) | 3 Международный симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посв. 100-летию со дня рожд. акад. Н.М. Сисакяна, Аннотации долкадов, 24-28 января, Москва-Дубна, 2007, с.115

Марутян С.В., Акопян А.А., Навасардян Л.А., Давтян М.А.

Исследование водорастворимых фракций белков дрожжей до и после рентгеновского облучения | 3 Международный симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посв. 100-летию со дня рожд. акад. Н.М.Сисакяна, Аннотации докладов, 24-28 января, Москва-Дубна, 2007, с.123

Овнанян К.О., Навасардян Л.А., Акопян А.А., Марутян С.В., Асатрян Р.Г., Овнанян М.К., Пепоян А.З., Карагезян М.К.

Электронномикроскопическое исследование действия рентген излучения на культуру Candida guilliermondii | Международный симпозиум “Проблемы биохимии, молекулярной, радиационной биологии и генетики”, посв. 100-летию со дня рожд. акад. Н.М.Сисакяна, Аннотации докладов, 2-4 апреля, Ереван-Аштарак, 2007, с.88
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը