Լուսինե Վլադիմիրի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ,
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա (օրգանական քիմիա)
2015 թ.- ԵՊՀ դոցենտ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, 24.07.2006 - Չհագեցած -լակտոնների նոր ածանցյալների և g- ու d-լակտոնային օղակներ պարունակող երկցիկլիկ համակարգերի սինթեզը

Կարդացվող դասընթացներ
Օրգանական քիմիա
Օրգանական սինթեզի ստրատեգիան

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հինգ և վեց անդամանի, հագեցած և չհագեցած լակտոնների քիմիա: Ազոտ և թթվածին պարունակող հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ, կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների սինթեզ դրանց բազայի վրա:

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (լավ)

lkarapetyan@ysu.am

Լուսինե Վլադիմիրի Կարապետյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Օրգանական քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ.Գ. Թոքմաջյան, Լ.Վ. Կարապետյան

Միջֆազային կատալիզը որոշ օրգանական ռեակցիաներում | Երևան, 2014, 153 էջ
 

Հոդված/Article

А. А. Аветисян, Г. Г. Токмаджян, Л. В. Карапетян, Л. С. Балаян

Синтез и некоторые химические превращения бицикличеслих бутанолидов, содержащих конденсированное оксирановое кольцо | Xим.журнал Армении, 2010, 63, № 1, с. 101-106

А. А. Аветисян, Л. В. Карапетян

Синтез новых гетероциклических производных 2-имино-2,5-дигидрофуранов и некоторые их химические превращения | ХГС, 2010, № 1, с. 19-24

A. A. Avetisyan, L. V. Karapetyan

Convenient synthesis of cerpegin | Synth. Commun., 2010, 40(17), p 2607-2609

А. А. Аветисян, Л. В. Карапетян

Синтез и некоторые химические превращения нового гетероциклического производного 2-имино-2,5-дигидрофурана | Доклады НАН, 2010, т. 110, № 1, с. 56-60

Ա. Ա. Ավետիսյան, Լ. Վ. Կարապետյան , Թ. Հ. Կոստանյան

Синтез и некоторые химические превращения нового функционально замещенного 2-имино-2,5-дигидрофурана (Նոր ֆունկցիոնալ տեղակալված 2-իմինո-2,5-դիհիդրո-ֆուրանի սինթեզն ու որոշ քիմիական փոխարկումները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 21-25(ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Ավետիսյան Ա., Կարապետյան Լ.

3-(N-R)Կարբամոիլ-4,5,5-եռմեթիլ-2,5-երկհիդրոֆուրան-2-ոնների ստացման եղանակ | Երևան 2011, ՀՀ արտոնագիր № 2528, Պաշտոնական տեղեկագիր № 6

Ա. Ա. Ավետիսյան, Լ. Վ. Կարապետյան

1,1,5-Եռմեթիլֆուրո[3,4-c]պիրիդին-3,4(1H,5H)-դիոնի (սերպեջինի) ստացման եղանակ | Երևան 2009, ՀՀ արտոնագիր 2323, Պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 10

Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան, Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Բ. Տ. Ղարիբջանյան

Հակամանրէային ազդեցություն ունեցող 2-էթօքսիկարբոնիլ(կարբօքսի)-3-օքսիմեթիլ-4,4-դիմեթիլ-2-բութեն-4-օլիդները | Երևան 2007, ՀՀ արտոնագիր 2008, Պաշտոնական տեղեկագիր, թիվ 3
 

Թեզիս/Thesis

L. V. Karapetyan, G. G. Tokmajyan

Synthesis of new derivatives of 5-oxotetra-hydrofuran-3-carboxamides | V научная конференция армянского химического общества, 2017, стр. 75 |

L. V. Karapetyan, G. G. Tokmajyan

Synthesis of new 2-n-substituted 2,5-dihydrofuran-3-carboxamides | V научная конференция армянского химического общества (с международным участием) " Актуальные задачи фундаментальной и прикладной химии". 2017, стр. 74 |

L. Karapetyan, G. Tokmajyan

Synthesis and antibacterial activity of new compound comprising butanolide and benzimidazole rings | The IV International Scientific Conference of Young Researchers "'BIOTECHNOLOGY: Science and Practice". 2017, 123-124 pp. |

L. Karapetyan, G. Tokmajyan

Synthesis and antibacterial activity of new 2-N-substituted 2,5-dihydrofurans | The IV International Scientific Conference of Young Researchers "'BIOTECHNOLOGY: Science and Practice". 2017, 119-120 pp. |

G. G. Tokmajyan, L. V. Karapetyan

Synthesis of new bis-iminodihydrofurans | International Congress on Heterocyclic Chemistry "KOST-2015", 2015-10-18, p. 306