Լուսինե Վլադիմիրի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ,
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա (օրգանական քիմիա)
2015 թ.- ԵՊՀ դոցենտ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, 24.07.2006 - Չհագեցած -լակտոնների նոր ածանցյալների և g- ու d-լակտոնային օղակներ պարունակող երկցիկլիկ համակարգերի սինթեզը

Կարդացվող դասընթացներ
Օրգանական քիմիա
Օրգանական սինթեզի ստրատեգիան

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հինգ և վեց անդամանի, հագեցած և չհագեցած լակտոնների քիմիա: Ազոտ և թթվածին պարունակող հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ, կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների սինթեզ դրանց բազայի վրա:

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (լավ)

lkarapetyan@ysu.am

Լուսինե Վլադիմիրի Կարապետյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Օրգանական քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ.Գ. Թոքմաջյան, Լ.Վ. Կարապետյան

Միջֆազային կատալիզը որոշ օրգանական ռեակցիաներում | Երևան, 2014, 153 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան, Լ. Ս. Բալայան

Новый метод синтеза 2-функцонально замещенных 2-бутен-4-олидов (2-ֆունկցիոնալ տեղակալված 2-բութեն-4-օլիդների սինթեզի նոր եղանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 84-87(ռուսերեն) |

Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան

Синтез новых производных ненасыщенных gamma-лактонов, содержащих тетразольное кольцо (Տետրազոլի օղակ պարունակող չհագեցած gamma-լակտոնների նոր ածանցյալների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 76-79 (ռուսերեն) |

Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան

p-Օքսիտացետոֆենոնի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը կարբոնաթթուների հիդրազիդների հետ ( Изучение взаимодействия p-оксиацетофенона с гидразидами карбоновых кислот) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 76-79 (ռուսերեն) |

Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան

Исследования в области ненасыщенных лактонов. Некоторые химические превращения 2-этоксикарбонил-3-бромметил-4,4-диметил-2-бутен-4-олида (Ուսումնասիրություններ չհագեցած լակտոնների բնագավառում: 2-էթօքսիկարբոնիլ-3-բրոմմեթիլ-4,4-դիմեթիլ-2-բութեն-4-օլիդի որոշ քիմիկան փոխարկումներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 80-85 (ռուսերեն) |

Aветисян А.А., Токмаджян Г.Г., Карапетян Л.В.

Взаимодействие 2-ацетил-3,4,4-триметил-2-бутен-4-олида с гидразидами карбоновых кислот и изучение возможности кольчато-цепной таутомерии в синтезированных системах | Хим. Ж. Армении, 2002, т. 55, № 4, c. 78-83
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Ավետիսյան Ա., Կարապետյան Լ.

3-(N-R)Կարբամոիլ-4,5,5-եռմեթիլ-2,5-երկհիդրոֆուրան-2-ոնների ստացման եղանակ | Երևան 2011, ՀՀ արտոնագիր № 2528, Պաշտոնական տեղեկագիր № 6

Ա. Ա. Ավետիսյան, Լ. Վ. Կարապետյան

1,1,5-Եռմեթիլֆուրո[3,4-c]պիրիդին-3,4(1H,5H)-դիոնի (սերպեջինի) ստացման եղանակ | Երևան 2009, ՀՀ արտոնագիր 2323, Պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 10

Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան, Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Բ. Տ. Ղարիբջանյան

Հակամանրէային ազդեցություն ունեցող 2-էթօքսիկարբոնիլ(կարբօքսի)-3-օքսիմեթիլ-4,4-դիմեթիլ-2-բութեն-4-օլիդները | Երևան 2007, ՀՀ արտոնագիր 2008, Պաշտոնական տեղեկագիր, թիվ 3
 

Թեզիս/Thesis

L. V. Karapetyan, G. G. Tokmajyan

Synthesis of new derivatives of 5-oxotetra-hydrofuran-3-carboxamides | V научная конференция армянского химического общества, 2017, стр. 75 |

L. V. Karapetyan, G. G. Tokmajyan

Synthesis of new 2-n-substituted 2,5-dihydrofuran-3-carboxamides | V научная конференция армянского химического общества (с международным участием) " Актуальные задачи фундаментальной и прикладной химии". 2017, стр. 74 |

L. Karapetyan, G. Tokmajyan

Synthesis and antibacterial activity of new compound comprising butanolide and benzimidazole rings | The IV International Scientific Conference of Young Researchers "'BIOTECHNOLOGY: Science and Practice". 2017, 123-124 pp. |

L. Karapetyan, G. Tokmajyan

Synthesis and antibacterial activity of new 2-N-substituted 2,5-dihydrofurans | The IV International Scientific Conference of Young Researchers "'BIOTECHNOLOGY: Science and Practice". 2017, 119-120 pp. |

G. G. Tokmajyan, L. V. Karapetyan

Synthesis of new bis-iminodihydrofurans | International Congress on Heterocyclic Chemistry "KOST-2015", 2015-10-18, p. 306