Մառա Աղասու Բաղդասարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2005 - 2008 թթ. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի օտար լեզուների և լեզվի տեսության ու միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնների դասախոս
2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Ակադեմիական դասընթացներ
անգլերենը մասնագիտական նպատակների համար, անգլերենը որպես մասնագիտություն, հանրալեզվաբանություն

Գիտաժողովների, սեմինարների և կլոր սեղանների մասնակցություն
Գիտաժողովներ
2009 թ-ին «Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ» խորագրով երիտասարդ հետազոտողների գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևան
2008 թ-ին «Ռոմանագերմանական բանասիրության խնդիրներ. օտար լեզուների դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա» խորագրով II միջազգային գիտամեթոդական կոնֆերանս, Երևան
2007 թ-ին Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի հիմնադրման 10-ամյակին նվիրված տարեկան գիտաժողով, Երևան
2007 թ-ին «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» խորագրով Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի (AASE) 2-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան
2007 թ-ին «Թարգմանությունը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում» խորագրով հանրապետական գիտաժողով, Երևան
2006 թ-ին «Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները» խորագրով հանրապետական գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին, Երևան
2006 թ-ին «Ռոմանագերմանական բանասիրության խնդիրներ. օտար լեզուների դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա» խորագրով միջազգային գիտամեթոդական կոնֆերանս, Երևան
2004 թ-ին «Լեզու, մշակույթ, քաղաքակրթություն» խորագրով հանրապետական ուսանողական գիտական կոնֆերանս, Երևան

Սեմինարներ
2011 թ-ին «Անգլերենի դասավանդման նոր դասընթացներ և մեթոդաբանություն Հայաստանում» թեմայով վարպետության դաս / ուսուցիչների ուսումնական սեմինար
2010 թ-ին «Լեզուն, միջմշակութային հաղորդակցումն ու կրթությունը գլոբալացվող աշխարհում» խորագրով ինտերակտիվ սեմինար
2010 թ-ին «Լեզվի իմացության գնահատում» թեմայով սեմինար
2010 թ-ին «Բարձր տեխնոլոգիաների միջոցով լեզվի ուսուցում և ուսումնառություն» թեմայով սեմինար

Կլոր սեղաններ.
2007 թ-ին «Լեզվական քաղաքականությունը Հայաստանում» թեմայով կլոր սեղան «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» խորագրով Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի (AASE) 2-րդ միջազգային գիտաժողովի շրջանակում
2009 թ-ին Մայրենի լեզվի միջազգային օրվան նվիրված ՙՔո մայր լեզուն չմոռանաս՚ խորագրով կլոր սեղան

Հասարակական գործունեություն
2006 թ-ից մինչ օրս Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (AASE - Անգլերենի ուսումնասիրության եվրոպական ֆեդերացիայի (ESSE) անդամ) Երիտասարդական թևի համակարգող
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության (ՈւԳԸ) նախագահ

Մրցանակներ
2003 թ-ին ԵՊՀ լավագույն ուսանող մրցանակաբաշխություն

Օտար լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (գերազանց)

Մառա Աղասու Բաղդասարյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մառա Բաղդասարյան

Լեզվականն ու արտալեզվականը քաղաքական ելույթում | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 194 էջ
 

Հոդված/Article

Mara Baghdasaryan

Fate across Cultures: a Linguocognitive Approach | Armenian Folia Anglistika, 2019, 1(19), 151-165 էջ

Mara Baghdasaryan

Stone in Cognitive Perspective | Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 142-154 pp.

Մառա Բաղդասարյան

Քաղաքական խոսույթի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունների շուրջ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2016թ․, 7, 88-99 էջ, Հայաստան |

Մառա Բաղդասարյան

Բառաիմաստային և ձևաբանական-շարահյուսական դրսևորումների գործառական հարաբերությունը քաղաքական խոսույթում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3(21), 37-44 էջ, Հայաստան |

Мара Багдасарян, Сусанна Кочарян

К вопросу о преподавании иностранных языков в вузовской системе Армении | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2 (19), 170-177 էջ |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը