Մառա Աղասու Բաղդասարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2005 - 2008 թթ. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի օտար լեզուների և լեզվի տեսության ու միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնների դասախոս
2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Ակադեմիական դասընթացներ
անգլերենը մասնագիտական նպատակների համար, անգլերենը որպես մասնագիտություն, հանրալեզվաբանություն

Գիտաժողովների, սեմինարների և կլոր սեղանների մասնակցություն
Գիտաժողովներ
2009 թ-ին «Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ» խորագրով երիտասարդ հետազոտողների գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևան
2008 թ-ին «Ռոմանագերմանական բանասիրության խնդիրներ. օտար լեզուների դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա» խորագրով II միջազգային գիտամեթոդական կոնֆերանս, Երևան
2007 թ-ին Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի հիմնադրման 10-ամյակին նվիրված տարեկան գիտաժողով, Երևան
2007 թ-ին «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» խորագրով Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի (AASE) 2-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան
2007 թ-ին «Թարգմանությունը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում» խորագրով հանրապետական գիտաժողով, Երևան
2006 թ-ին «Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները» խորագրով հանրապետական գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին, Երևան
2006 թ-ին «Ռոմանագերմանական բանասիրության խնդիրներ. օտար լեզուների դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա» խորագրով միջազգային գիտամեթոդական կոնֆերանս, Երևան
2004 թ-ին «Լեզու, մշակույթ, քաղաքակրթություն» խորագրով հանրապետական ուսանողական գիտական կոնֆերանս, Երևան

Սեմինարներ
2011 թ-ին «Անգլերենի դասավանդման նոր դասընթացներ և մեթոդաբանություն Հայաստանում» թեմայով վարպետության դաս / ուսուցիչների ուսումնական սեմինար
2010 թ-ին «Լեզուն, միջմշակութային հաղորդակցումն ու կրթությունը գլոբալացվող աշխարհում» խորագրով ինտերակտիվ սեմինար
2010 թ-ին «Լեզվի իմացության գնահատում» թեմայով սեմինար
2010 թ-ին «Բարձր տեխնոլոգիաների միջոցով լեզվի ուսուցում և ուսումնառություն» թեմայով սեմինար

Կլոր սեղաններ.
2007 թ-ին «Լեզվական քաղաքականությունը Հայաստանում» թեմայով կլոր սեղան «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» խորագրով Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի (AASE) 2-րդ միջազգային գիտաժողովի շրջանակում
2009 թ-ին Մայրենի լեզվի միջազգային օրվան նվիրված ՙՔո մայր լեզուն չմոռանաս՚ խորագրով կլոր սեղան

Հասարակական գործունեություն
2006 թ-ից մինչ օրս Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (AASE - Անգլերենի ուսումնասիրության եվրոպական ֆեդերացիայի (ESSE) անդամ) Երիտասարդական թևի համակարգող
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության (ՈւԳԸ) նախագահ

Մրցանակներ
2003 թ-ին ԵՊՀ լավագույն ուսանող մրցանակաբաշխություն

Օտար լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (գերազանց)

Մառա Աղասու Բաղդասարյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մառա Բաղդասարյան

Լեզվականն ու արտալեզվականը քաղաքական ելույթում | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 194 էջ
 

Հոդված/Article

Մառա Բաղդասարյան

Որոշ հռետորական հնարների պերսուազիվ դերը քաղաքական ելույթի համատեքստում. մի «հաղթանակի» ելույթի քննություն | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», Երևան, Լուսակն հրատարակչություն, N2, 2010, էջ 11-24

Մառա Բաղդասարյան

Քաղաքական ելույթը որպես ինքնության և համայնքի ձևավորման միջոց (խոսքային-հաղորդակցական հնարներ) | «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», Երևան, Լուսակն հրատարակչություն, 2009, էջ 39-47

M.A.Baghdasaryan

Communication, Language and Translation in a Cross-cultural Perspective | "Годичная научная конференция. Сборник научных статей", Ереван, Издательство Российско-Армянского университета, часть 2, 2008, ст. 14-21

Mara Baghdasaryan

“Politicized” Syntagms in Action | “Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies”, Yerevan, Lusakn Publishers, 1(3), 2007, p. 61-67

Mara Baghdasaryan

The Lexical Syntagm with the Suffix “-ly” in Political Discourse: a Functional Stylistic Perspective | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 3-8