Մարիա Իգորի Զասլավսկայա
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2016 թ․ Սոցիոլոգիական գիտությունների պրոֆեսոր
2011 թ․ Սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր
2011 - 2012 թթ․ Հանրապետական մակարդակի թրեյներ, Միջազգային Դեբատների Կրթության Ասոցիացիա
2003 թ. Սոցիոլոգիական գիտությունների դոցենտ
1996 - ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
1988 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1986 - 1988 թթ. ԵՊՀ ստաժավորում
1982 - 1984 թթ. ԵՊՀ հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2016 թ-ից առ այժմ – ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր
2012 - 2013 թթ․ ՀՀ ԳԿՆ կից Բուհերի վարկանիշավորման աշխատանքային խմբի անդամ
2011 թ-ից առ այժմ ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 013 խորհրդի անդամ
2003 - 2016 թթ․ ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
2003 թ. ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
1996 - 2003 թթ. ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
1988 - 1996 թթ. ԵՊՀ դիֆերնցիալ հավասարումների և ֆունկցիոնալ անալիզի ամբիոնի ասպիրանտ
1986 - 1988 թթ. ԵՊՀ դիֆերնցիալ հավասարումների և ֆունկցիոնալ անալիզի ամբիոնի ստաժոր-հետազոտող

Կարդացվող դասընթացներ
Քանակական մեթոդները սոցիալական հետազոտություններում (բակալավրիատ)
Ընտրանքային հետազոտությունների մեթոդաբանություն (բակալավրիատ)
Սոցիալական տեղեկատվության որակ (բակալավրիատ)
Չափումների տեսությունը սոցիոլոգիայում (բակալավրիատ)
Սոցիալական տեխնոլոգիաներ (բակալավրիատ)
Սոցիալական կանխատեսման մեթոդաբանություն (մագիստրատուրա)
Սոցիալական մոդելավորում (մագիստրատուրա)
Վիճակագրական վերլուծություն (մագիստրատուրա)
Վիճակագրական վերլուծություն IBM SPSS Statistics փաթեթի օգնությամբ (մագիստրատուրա)
Սոցիալական տեղեկատվության բազմաչափ վերլուծություն (մագիստրատուրա)
Միգրացիոն հետազոտությունների մեթոդաբանություն (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, սոցիալական տեխնոլոգիաներ, միգրացիայի հիմնախնդիրներ, սոցիալական հանդուրժողականության, սոցիալական ինքնության խնդիրներ, գիտելիքի սոցիոլոգիա, դիսկուրս վերլուծություն, կրթության սոցիոլոգիա:

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (միջին)

Մարիա Իգորի Զասլավսկայա

Պրոֆեսոր | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
Ավագ գիտաշխատող | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

М. И. Заславская, П. С. Аветисян, Г. Э. Галикян, Н. М. Геворкян, А. Г. Аветисян, Б. Г. Матевосян, М. С. Мовсисян, М. Л. Арутюнян

Модернизация системы высшего образования Армении в контексте интеграционных процессов | Изд. РАУ. 2017, 233 сс.

Արեմ Մկրտչյան, Գագիկ Թումանյան, Ա. Վ. Աթանեսյան, Մարիա Զասլավսկայա

Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման որոշ հարցեր | ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 56 էջ

Ա․ Գրիգորյան, Մ․ Զասլավսկայա

ԵՊՀ շրջանավարտների բավարարվածությունը ստացած կրթությունից | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 159 էջ |
 

Հոդված/Article

Մարիա Զասլավսկայա, Լարիսա Տիտարենկո

Հետխորհրդային երկրներում բարձրագույն կրթության համակարգերի միջազգայնացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի և Բելառուսի օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 10-19 |

Заславская М. И.

Особенности проявления феномена социального отчуждения в современных миграционных процессах (на примере армянской трудовой транснациональной миграции) | Научная мысль, 2018, N 1 (27), т.3, стр. 89-94

Григорян А. К., Заславская М. И.

О некоторых особенностях измерения обратной связи со студентами в контекстеуправления университетом | Университетское управление: практика и анализ. 2017, Том 21, № 2, стр. 155-163

Заславская М. И.

Реформирование сферы высшего образования в странах постсоветского пространства в свете евразийской интеграции | Дети и молодежь – будущее России: материалы IV Международной научно-практической конференции. 2017, Часть вторая, стр. 420-427

М. И. Заславская

Проблемы интернационализации высшего образования в современных условиях | Современные проблемы развития науки и образования. 2017, стр. 17-23
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

М. И. Заславская

О проблеме сохранения национальной идентичности в условиях интеграционных процессов в системе высшего образования | Первый белорусский философский конгресс «Национальная философия в глобальном мире» (Республика Беларусь, г. Минск, 18–20 октября 2017 года). 2017, стр. 579-580