Մարիկա Արմենի Տոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010 – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2007 – բանասիրական գիտությունների թեկնածու
1984 – 1988 - ԵՊՀ ասպիրանտ
1967 – 1972 - ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժնի ուսանող: Գերազանցության դիպլոմ, որակավորում` բանասեր, անգլերեն լեզվի ուսուցիչ

Մասնագիտական գործունեություն
2003 - ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1992 - ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ավագ դասախոս
1973 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Ուսումնական դասընթացներ
Անգլերենը որպես հիմնական օտար լեզու, անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար, անալիտիկ ընթերցանություն, գրավոր պրակտիկա, քերականություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Փետրվարի 26-27, 2009 – “Օտար լեզուներ և գրականություն. Տեսություն և պրակտիկա”, Միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևան
Նոյեմբերի 5-6, 2007 – Միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ ռուսական բանասիրության ֆակուլտետի հինադրման 30-ամյակին, Երևան
Հոկտեմբերի 16-19, 2007 – “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge”, AASE-2 միջազգային գիտաժողով, Երևան
Հոկտեմբերի 1-3, 2007 – Միջազգային գիտաժողով “Աթայանական ընթերցումներ”, Երևան
Հոկտեմբերի 27-30, 2004 – “English Studies: Theory and Practice”,
AASE-1 միջազգային գիտաժողով, Երևան

Հասարակական գործունեություն
2008 - “Armenian Folia Anglistika” անգլիագիտական հետազոտությունների
հայկական հանդեսի հրավիրված խմբագիր
2007 – “Armenian Folia Anglistika” անգլիագիտական հետազոտությունների
հայկական հանդեսի հրավիրված խմբագիր
2004 – Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն, գերմաներեն (խոսակցական)

Մարիկա Արմենի Տոնյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

MarikaTonyan

On the Objectivity-Subjectivity Correlation in the Meaning of the Generic-Personal Pronouns in English | International Conference “Homage to Edward Atayan”, Oct. 1-3, 2007, Yerevan, p.65

MarikaTonyan

Generic Utterances as a Form of Communication | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies.2 (4)/2007-Yerevan, pp.31-38

MarikaTonyan

Обобщенно-личные местоимения английского языка и эмпатия говорящего | Ռոմանագերմանական բանասիրության եւ օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները: Երեւան, 2006, էջ 67-68

MarikaTonyan

Egocentricity in the English Generic Pronouns: Semantics and Pragmatics | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies.1/2005-Yerevan, pp.51-56

М.Тонян

Местоимение One и система неопределенных местоимений английского языка | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, գիտական աշխատությունների ժողովածու:Եր.,Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, N6, 2005, էջ 173-186
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Tonyan Marika

Metalinguistic Humour: a "Naive" Linguist's Joke | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 90-91 էջ, Հայաստան |

М.Тонян

Обобщенное высказывание: интра- и интерсубъектная коммуникация | Second International Conference “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge”, 16-19 Oct., Yerevan, Yerevan State University, 2007, pp. 176-177

М.Тонян

Обобщенное местоимение мы: семантика и прагматика | Международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филолoгии ЕГУ, 5-6 ноября, Ереван, Изд-ство Ереванского государственного университета. Ереван, 2007, с. 146-149

М.Тонян

Местоимение One и пассивные конструкции | Актуальные проблемы языкознания (тезисы докладов межвузовской научной конференции), Ереван, Изд-ство «Лингва», 2000, с. 82-83

М.Тонян

Обобщенные местоимения в тексте | Семантические и коммуникативные категории текста (тезисы докладов всесоюзной научной конференции). Ер., Изд.-во Ереванского государственного университета, 1990, с. 128