Մարինե Մնացականի Բունիաթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մասնագիտություն` կիրառական մաթեմատիկա
1983 - 1987 թթ. ԵԺՏԻ ասպիրանտուրա «Տնտեսա-մաթեմատիկական մեթոդներ» մաանագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Տ.գ.թ., թեմա` «Միութենական հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման կանխատեսման տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելը» , 19.12.1990 թ.

Աշխատանքային փորձ
1982 - 1985 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության պետական ինստիտուտ
1985 թ-ից Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Համակարգչից օգտվելու հիմունքներ, Տնտեսական ինֆորմատիկա, Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում, Մենեջմենթի համակարգչային մոդելավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորում, համակարգչային մոդելավորում, տվյալների բազաների նախագծում և վերլուծություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2004 թ. ԱՄՆ Ֆրեզնոյի համալսարանի MIS College and University Partnership Prоgram

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մարինե Մնացականի Բունիաթյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Մ. Մ. Բունիաթյան, Գ. Մ. Ղուկասյան

Համակարգչային պրակտիկում | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, Գ.Ղուկասյան, Մ.Բունիաթյան, Գ. Տոնոյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |

Մ. Մ. Բունիաթյան, Գ.Մ. Ղուկասյան

VBA ծրագրավորում տնտեսագետների համար | Երևան, 2005թ.

Մ.Մ. Բունիաթյան , Հ.Ռուստամյան

Ավտոմատացված ուսուցողական համակարգ | «Գծային ծրագրավորում» առարկայից, Երևան, Հայ ԳՏԼԳՀԻ, 2003թ.
 

Հոդված/Article

Վ. Ս. Մարուխյան, Ա․ Ս․ Խալաթյան, Ղուկասյան Գ. Մ. , Բունիաթյան Մ.

Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ |

А. Мартиросян, М. Буниатян

Институциональное значение прогнозов демографического развития в Республике Армения | "Интеграция теории, методологии и практики в современных науках и образовании". 2016, стр. 45-49

Ա.Վ. Միքայելյան, Ա.Ս. Սարգսյան , Մ. Մ. Բունիաթյան

ՀՀ կենտրոնական բանկի արժութային քաղաքականության արդյունավետության քանակական գնահատումը | ՀՃԱ-ի Լրաբեր, 1, 2012, էջ 9-14

А.Р.Мартиросян , М.Р.Егиазарян , Մ.Մ. Բունիաթյան

Нейроэкономические аспекты гипотезы рациональности экономических субьектов. Инновационные процессы и корпоративное управление | Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 2012г., с.256-262

Մ.Մ. Բունիաթյան , Ա.Հ.Պետրոսյան , Ա.Ա. Ղանդիլյան

ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի գնահատումը | Երևան, ԵՊՀ տարեգիրք, 2012թ.