Մերի Վազգենի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1992 - 2002 թթ. միջնակարգ դպրոց
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2008 - 2011 թթ. հայցորդ Երևանի պետական համալսարանում

Գիտական աստիճան
2012 թ., «Վահան Տերյանի չափածոյի խոսքարվեստը», ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2011 թթ. կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում
2008 - 2017 թթ. ՀԲԸՄ Հայկական վիրտուալ համալսարանի Հայոց լեզվի (Արևելահայերեն) դասընթացի համահեղինակ, Արևելահայերեն, Արևմտահայերեն, Հայոց պատմություն և մյուս դասընթացների Որակի հավաստման խմբի անդամ
2008 թ. սեպտեմբերից դասախոս Երևանի պետական համալսարանում
2014 - 2017 թթ. կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետազոտական կենտրոնում
2016 - 2017 թթ. «Սովորենք հայերեն» դասընթացի պատասխանատու «Սփյուռք» ամառային դպրոց» ծրագրի շրջանակներում
2016 թվականից խմբագիր ԵՊՀ հրատարակչությունում
2017 թ. հոկտեմբերից կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում
2018 թ. փետրվարից դասախոս, ասիստենտ ԵՊՀ մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնում
2018 թ. փետրվարից ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց լեզվի մեթոդիկա
Ժամանակակից հայոց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց լեզվի մեթոդիկա
Ժամանակակից հայոց լեզու
Ոճագիտություն
Խոսքի մշակույթ
Հեռաուսուցում

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության անդամ
«Բժիշկների միավորում» բարեգործական ՀԿ անդամ

Լեզուները
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մերի Վազգենի Հովհաննիսյան

Ասիստենտ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մերի Հովհաննիսյան, Կարինե Եղիազարյան

Эдик Минасян, героическая деятельность армянок в годы освободительного движения конца XIX–начала XX века | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 283-285 էջ, 2020

Մերի Հովհաննիսյան

Լեզվի հարցերը Տերյանի հոդվածներում և նամակներում | Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական չորրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվ. ինստիտուտ, «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2014, էջ 30-37

Մերի Հովհաննիսյան

Տերյանի չափածոյի հնչյունական ոճավորումը | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2013, № 1, էջ 299-306

Մերի Հովհաննիսյան

Խորհրդանիշները Վահան Տերյանի խոսքարվեստում | Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվ. ինստիտուտ, «Զանգակ» հրատ., Եր., 2012, էջ 104-113

Մերի Հովհաննիսյան

Բարբառային և ժողովրդախոսակցական բառերը Վահան Տերյանի խոսքարվեստում | «Պատմաբանասիրական հանդես», 1 (189), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2012, էջ 80-88