Նաիրա Ստյոպայի Ներսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982 -1987 թթ. - ԵՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
Որակավորում` բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ

Մասնագիտական գործունեություն
2000-մինչ այժմ ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1992-1993 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ և դասախոս
1988-1992 ԵՊՀ, Անգլերեն լեզվի ամբիոնի լաբորանտ և դասախոս

Ուսումնական դասընթացներ
Հիմնական օտար լեզու (անգլերեն), լեքսիկա, քերականություն, գրավոր խոսք
2-րդ մասնագիտական օտար լեզու (անգլերեն), լեքսիկա, մամուլ,թարգմանություն, քերականություն

Օտար լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2005 թ-փետրվար-մարտ և 2009 թ.-հունվար- փետրվար ամիսներին - ԵՊՀ հետբուհական կրթության վարչության նախաձեռնած մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց` ստանալով որակավորման բարձրացում

Նաիրա Ստյոպայի Ներսիսյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան, Լիլիթ Աբգարյան

A Guide to Teaching English Pronunciation and Intonation to EFL Learners (Initial stage of instruction) | Ուս. ձեռնարկ: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 82 էջ |

Naira Avagyan, Naira Nersisyan

Legends and Tales: Home Reading with Exercises | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 128 էջ

Anna Hakobyan, Naira Nersisyan

Words Commonly Confused by Foreign Learners of English | Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2015թ․, 92 էջ |

Շուշանիկ Պարոնյան, Նաիրա Ներսիսյան, Անուշ Այունց

Մեր մեծերը` Հասմիկ Թոքմաջյան (հուշեր) | Երևան, "Zangak" Publishing House, 2015, 41 pp.
 

Հոդված/Article

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Երկլեզվակիր երեխաների խոսքին բնորոշ խնդիրների հաղթահարման որոշ մոտեցումներ | Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4 (66-67), էջ 219-223 |

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Գունային սիմվոլիկան անգլերեն դարձվածքներում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 186-192 էջ, Հայաստան |

Naira Avakyan, Naira Nersissyan

On Psychological, Semantic and Structural Aspects of English Colour Terms | Armenian Folia Anglistika, Lusakn Publishers, Yerevan 2012, 60-64 pp.
 

Թեզիս/Thesis

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Անգլերենի գունանուններով դարձվածքների հոգեբանական և իմաստակառուցվածքային բնութագիրը | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 54 , Հայաստան