Նարինե Նիկոլայի Հայրապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1970 - 1980 թթ. թիվ 76 դպրոց ք. Երևան
1984 - 1989 թթ.ուսանող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն

Գիտական աստիճան
Կենսաբ. գիտ. թեկնածու «Ամինաթթուների դեզամինացման մեխանիզմները առնետի օրգանների կտրվածքներում և հոմոգենատներում» 1999 թ., ԵՊՀ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
պուրինային հիմքերի դեզամինացման մեխանիզմները

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա),

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Նարինե Նիկոլայի Հայրապետյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Հ. Թռչունյան, Ն. Կ. Հայրապետյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 244 էջ

Ն. Կ. Հայրապետյան, Մ. Ա. Դավթյան

Կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 56 էջ |
 

Հոդված/Article

Ն. Հայրապետյան, Ա. Թռչունյան

Կենսաքիմիայի վարժություններ և առաջադրանքներ | ԵՊՀ հրատ., 2021, 216 էջ, Հայաստան

Н. К. Айрапетян, М. А. Хачатрян, А. А. Трчунян

Взаимосвязь активности аденозиндезаминазы и содержания лактата в условиях гиподинамии | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, LXX, 2, էջ 78-84 |

Н. Айрапетян , А. Агаджанян, М. Хачатрян, А. Трчунян

Влияние иммобилизационного стресса на некоторые биохимические показатели углеводного обмена в сыворотке крови кроликов | Биологический журнал Армении. 2017, 69, 1, стр. 13-18 |

Ն. Ն. Հայրապետյան, Մ. Հ. Խաչատրյան, Գ. Ա. Հովհաննիսյան

Study of adenosine deaminase in different organs of a rat (Առնետի տարբեր օրգաններում ադենոզինդեզամինազի հետազոտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #3, էջ 35-38 |

Խաչատրյան Մ. Հ. , Հայրապետյան Ն.Ն.

Ադենինը և ադենոզինը դեզամինացնող ֆերմենտների ուսումնասիրությունը կենսաբանական տարբեր օրգանիզմներում | Ակունք, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2012 N2, էջ 85-88 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ն. Հայրապետյան, Մ. Խաչատրյան

Գուանոզինդեզամինազի իզոձևերի ակտիվության գնահատումը | VII գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25-ամյակին: 2016թ․, 40-41 էջ, Հայաստան

Ն. Կ. Հայրապետյան

Влияние интенсивности гипоксии на активность аденозиндезаминазы в органах крысы | Հայ կանանց նվաճումները կենսաբանական գիտությունների ոլորտում. 2016, էջ 16, Հայաստան |

Tamrazyan A.H., Karapetyan S.A., Khachatryan M.A., Hayrapetyan N.N., Semergyan G.H., Khechoyan M.О.

Some properties and partial purification of Paramecium multimicronucleatum glutaminase and adenase | EJB the FEBS Journal, Abstracts of the 29-th Meeting of the Federation of the European Biochem., Warsaw, Poland,2004, p 70