Նարինե Սինարայի Քոչինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
բարձրագույն, 1985 - 1990 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1992 - 2002 թթ.` ուսուցչուհի
2002 թ-ից մինչ այժմ` դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Էկոնոմետրիկա, Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսական գործընթացների մոդելավորում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Նարինե Սինարայի Քոչինյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Սարգսյան Հ., Տոնոյան Գ., Քոչինյան Ն.

Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում | Երևան 2015, Զանգակ հրատարակչություն, 54 էջ |

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, Գ.Ղուկասյան, Մ.Բունիաթյան, Գ. Տոնոյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |

Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան

ՀՀ աշխատանքի շուկան և բնակչության արտագաղթը | Կրթությունը և Գիտությունը Արցախում: Հ. 5-6, Եր. 2004, էջ 127-132
 

Հոդված/Article

Саргсян А. Л., Геворгян Р. А., Кочинян Н. С.

Социально-институциональные признаки разграничения уровня конституционализма стран с переходной экономикой | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 2018, 12/554, стр. 147-158 |

Саргсян Г. Л., Геворгян Р. А., Кочинян Н. С.

Применение методов классификации и распознавания к задачам определения уровня конституционализма | IX-я Международная школа-семинар «МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭКОНОМЕТРИКА». 2016, стр. 44-46 |

Г. Л. Саргсян, Р. А. Геворгян, Н. С. Кочинян

Конституционная диагностика на основе сравнительного анализа характеристик демократического развития стран с переходной экономикой | Актуальные проблемы экономической теории и практики. 2016, 20, стр. 35-49 |

Г. Саргсян, Р. Геворгян, Н. Кочинян

Конституционная диагностика и мониторинг: инструментарий и методы реализации | Конституционное Правосудие. 2016, 4 (74), стр. 56-75 |

Саргсян А. Л., Маркосян А. Х., Галстян Г. С., Кочинян Н. С.

Переходный период в РА и проблемы развития | Материалы III междухородной конференции «Феномен рыночного хозяйства». Краснодар 2015, стр. 246-256

Հ. Սարգսյան, Ռ. Գևորգյան, Ն. Քոչինյան, Ս. Սարգսյան

Բնական ռեսուրսների արժեչափման և օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսությունում | ՀՏՄ տարեկան գիտաժողով, հունիս 20-23, Ե. 2014, 18 էջ

Ն. Ս. Քոչինյան, Ա. Խառատյան

ՀՀ տնտեսական աճը և սոցիալական հիմնախնդիրները | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր. ՀՃԱԼ. Երևան, 2013 թ., Հ10, N1, էջ 5-11

Ա.Խառատյան , Ն. Քոչինյան , Ա.Համբարձումյան

Механизмы создания структурных инструментов в РА | VIII – ая Международная школа-семинар“Многомерный статистческий анализ и эконометрика” Москва, 2012, с. 158-159

Ա.Խառատյան, Ն. Քոչինյան

Многомерный статистический анализ социально-экономических показателей РА | VIII – ая Международная школа-семинар “Многомерный статистческий анализ и эконометрика” Москва, 2012, с. 158-159

Ռ.Գևորգյան, Ա.Խառատյան , Ն. Քոչինյան

Սոցիալական հիմնական զարգացումների վերլուծությունը Հայաստանի անցումային տնտեսությունում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2011, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2011, էջ 44-54

Н. Кочинян

Миграция из Армении: особенности и социально–экономические последствия | «Տարածքայն կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդեիրները ՀՀ-ում», Հանրապետ. գիտաժողովի նյութեր, 2009, էջ 332-335

А.А. Аракелян, А.А. Харатян, Н.С. Кочинян

Эконометрический анализ рынка труда Республики Армения | Вестник Инженерной Академии Армении (ВИАА), 2008, Т5, №1, с. 3-8

Н. Кочинян, А.Саргсян, А. Аракелян, А. Харатян

Женская миграция и ее социалхно–экономические последствия | Вестник инженерной академии Армении. 2008г., Т.5. N3, стр. 313-316

Н. Кочинян

Анализ рынка труда Республики Армения | Вестник инженерной академии Армении. 2008г., Т.5. N1, стр. 3-8

Г.Л. Саркисян, А.А. Аракелян, А.А. Харатян, Н.С. Кочинян

Женская миграйия и ее социально-экономические последствия в Армении | Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2008. Т5, №3, с. 313-316

Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան

ՀՀ միգրացիայի որոշիչների էկոնոմետրիկ վերլուծություն | Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա 2005,N 8-9, (56-57), մայիս-հունիս, էջ 156-159

Н. Кочинян

Сравнительный анализ дифференциалов заработных плат и коэффицентов Джина в России и Армении и влияние этих факторов на уровень миграции в Армении | Вторая республиканская конференция молодых экономистов. Сборник статей. Ереван 2004, стр.. 71-74

Ն. Քոչինյան

Տրանսպորտային միջոցներով բնակչության տեղաշարժերի և ՀՆԱ-ի ու աշխատավարձի միջև կախվածությունը ՀՀ-ում | «Հայաստան, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, 2003 թ. համար 15-16, էջ 131-134

Ն. Քոչինյան

ԱՊՀ որոշ երկրների ազգագրական և սոցիալ-տնտեսական գործոնների համեմատական վերլուծություն | «Հայաստան, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, 2003 թ. համար 10-11, էջ 201-205

Ն. Քոչինյան, Ռ. Ավետիսյան

Օպտիմալ կառավարման մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտության մեջ | Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, էջ 1-41, 2003