Նելլի  Ալավերդու Ալավերդյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, փիլիսոփայություն
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու,
«Ավանդույթը որպես սոցիալական համակարգի կառուցարկման եղանակ»
Թ.00.04, 2015թ. ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-Ի 013 փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանատի ծրագրավորող
1994 - 2005 թթ. փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ, տրամաբանություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Ժամանակակից փիլիսոփայություն, Սոցիալական համակարգեր և փոխակերպում, Ազգային ինքնություն, Մշակույթ և քաղաքակրթություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2008 - 2010 թթ. Արդիականության հոգևոր ճգնաժամը և նրա առանձնահատկությունները հայոց փոխակերպվող սոցիումում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

nalaverdyan@ysu.am

Նելլի Ալավերդու Ալավերդյան

Դեկանի տեղակալ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Ասիստենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ն. Ա. Ալավերդյան

Ավանդույթների և նորարարության փոխհարաբերությունը սոցիալական համակարգում | «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., էջ 54-56 |

Ն. Ա. Ալավերդյան

Տեղեկատվական հասարակությունը և նոր սոցիոմշակութային համակարգը | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողովի նյութեր., Երևան, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2013թ., էջ 9-12 |

Ն. Ալավերդյան

Ավանդական սոցիոմշակութային արժեքների և հասարակության փոխազդեցության մոդելը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 140.4, 2013, էջ 42-48 |

Ն. Ա. Ալավերդյան

Ազգային ինքնության և նույնականության հիմնախնդիրները համաշխարհայնացման համատեքս-տում | «Անձի զարգացման հիմնախնդիրները», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, (23-24 հոկտեմբեր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ., էջ 6-10 |

Ն. Ա. Ալավերդյան

Հիշողությունը որպես սոցիոմշակութային ժառանգության մեխանիզմ | Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 1(4), Եր.: «Զանգակ-97», 2009թ., էջ 168-174 |