Նելլի  Ալավերդու Ալավերդյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, փիլիսոփայություն
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու,
«Ավանդույթը որպես սոցիալական համակարգի կառուցարկման եղանակ»
Թ.00.04, 2015թ. ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-Ի 013 փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանատի ծրագրավորող
1994 - 2005 թթ. փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ, տրամաբանություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Ժամանակակից փիլիսոփայություն, Սոցիալական համակարգեր և փոխակերպում, Ազգային ինքնություն, Մշակույթ և քաղաքակրթություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2008 - 2010 թթ. Արդիականության հոգևոր ճգնաժամը և նրա առանձնահատկությունները հայոց փոխակերպվող սոցիումում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

nalaverdyan@ysu.am

Նելլի Ալավերդու Ալավերդյան

Դեկանի տեղակալ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Ասիստենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նելլի Ալավերդյան

Ավանդույթը որպես սոցիալական համակարգի կառուցարկման եղանակ | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019թ., 160 էջ |
 

Հոդված/Article

Նելլի Ալավերդյան

Հետպատմականության սոցիոմշակութային բնութագիրը. ունենա՞լ, թե՞ լինել | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 38-49 |

Նելլի Ալավերդյան

Սոցիալական նոր իրականությունը և արժեքների սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումները | Արդի հոգեբանություն, գիտական հանդես, Երևան 2022, հ․1(10), 3-10 |

Նելլի Ալավերդյան

Ժամանակակից հասարակության արժեքա-նորմատիվ բաղադրիչի վերափոխման առանձնահատկությունները | Գիտությունը սպորտում․արդի հիմնախնդիրներ, գիտամեթոդական պարբերական, N2(4), Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ, Երևան, 2021թ․, 124-133 |

Նելլի Ալավերդյան

Էթնիկականն ու քաղաքացիականը ազգային ինքնության արդիականացման համատեքստում | «Արդի հոգեբանություն», Գիտական հանդես, N2(5), «Անտարես» հրատ., Երևան, 2019թ., 253-259 |

Ն. Ա. Ալավերդյան

Ավանդույթների և նորարարության փոխհարաբերությունը սոցիալական համակարգում | «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., էջ 54-56 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը