Նվարդ Արեգի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2015 թթ. Ասպիրանտ (Հոգեբանության տեսություն և պատմություն), Երևանի Պետական Համալսարան,Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոն
2009 - 2011 թթ. Մագիստրոսի աստիճան (Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն,)Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոն
2005 - 2009 թթ. Բակալավրի աստիճան,Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոն

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից առ այսօր դասախոս, Երևանի պետական համալսարան, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2011 թ-ից առ այսօր կրտսեր գիտաշխատող «Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ լաբորատորիա, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում (լաբորատոր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մշակութային արժեքներ, համոզմունքներ, ինքնակարգավորման վարքաձևեր, քաղաքացիական ներգրավվածություն

Մասնակցություն մասնագիտական դասընթացների
Քաղաքացիական ակտիվիզմը որպես Հայաստանի քաղհասարակության նոր բաղադրիչ (2014-2016), Թուրփանջյան հասարակական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան - հետազոտող
Առաջխաղացում թե խոչընդոտում: Կանանց ակադեմիական կարիերայի սոցիալ-մշակութային գործոնները ( 2014 հունվար - 2014դեկտեմբեր ), Երևանի պետական համալսարան - հետազոտող
Արժեքներ, համոզմունքներ և սոցիալական վարք. առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ հասարակությունում (2011-2013), Երևանի պետական համալսարան - հետազոտող

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Նվարդ Արեգի Գրիգորյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի և սոցիալական միջավայրի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Khachatryan N., Manusyan S., Serobyan A., Grigoryan N., Hakobjanyan A.

Culture, values, beliefs: behaviour guidelines in changing Armenian society | Yerevan, 2014, 140 pages

Աննա Ռուբիկի Հակոբջանյան, Նարինե Խաչատրյան, Սոնա Մանուսյան, Աստղիկ Սերոբյան, Նվարդ Գրիգորյան

Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչները փոփոխվող հայ հասարակությունում | Կոլեկտիվ մենագրություն. հեղինակային հրատարակչություն, Երևան, 2014թ., 164 էջ
 

Հոդված/Article

Ն․ Խաչատրյան, Ն. Գրիգորյան, Ա․ Սերոբյան

Աջակցությո՞ւն, թե՞ կանխում. ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները | Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 107-129

Ն. Ա. Գրիգորյան, Ա. Ռ. Հակոբջանյան, Մ. Տ. Գրիգորյան

Ժողովրդական ասացվածքները որպես համոզմունքների ձևավորման հիմքեր: Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր | Գիտական հոդվածների ժողովածու: Անձ և սոցիալական խնդիրներ: «Ասողիկ» հրատ., Երևան 2016թ., էջ 193-210 |

Գրիգորյան Ն. Ա.

Անձնային գծերի և իրավահավակնության փոխհարաբերության առանձնահատկությունները | Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ. Երիտասարդ հոգեբանների գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 16-21 էջ, Հայաստան |

Ն. Ա. Գրիգորյան

Անձի ինքնակարգավորման վարքաձևերի և իրավահավակնության փոխհարաբերության խնդիրը | Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները V միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 23-25, 2015, էջ 90-93 |

Ն. Ա. Գրիգորյան

Մշակույթում տարածված հաղորդակցման ոճերն ու անձի ինքնակարգավորման վարքաձևերը | «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, հոկտեմբեր, 2014, էջ 258-262
 

Թեզիս/Thesis

Nvard Grigoryan, Astghik Serobyan

The relationship between life satisfaction and entitlement attitudes among Armenian students | European Conference on Personality. 2016, p. 309 |

Hakobjanyan A., Grigoryan N., Serobyan A.

Does culture matter in universal structure of social axioms? Factor analysis results from armenian sample | 17th European Conference on Personality: Book of abstracts: 15-19 July, 2014, Lausanne, Switzerland, p. 301

Գրիգորյան Ն. Ա., Պապոյան Վ. Ռ.

Հանրակրթական ուսումնական աստատությունների ուսուցիչների հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 28-30, 2011, էջ 358-360

Serobyan A., Grigoryan N., Khachatryan N.

Relationship between personality traits and self-regulation strategies | 16th European Conference on Personality: Book of abstracts: Italy, 2012, p. 2012