Նվարդ Վարդգեսի Երնջակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1974 թթ. Ասպիրանտուրա, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ, ազգագրության բաժին, հետազոտության վերնագիր`«Տիեզերական մարմինների պաշտամունքը հայկական ավանդական հավատալիքներում»
1966 - 1971 թթ. Բանասիրական ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի ամբիոն

Գիտական կոչում
բ. գ. թ., դոցենտ

Գիտական աստիճան
2011 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու (գերմանական լեզուներ), ատենախոսության թեմա` « Ազգային ինքնության դրսևորումները բրիտանական լեզվամշակույթում», Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այժմ մինչ այժմ - ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2000 - 2013 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1974 - 2000 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1974 - 1991 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
1974 - 1991 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող

Պարգևներ
2015 թ. ԵՊՀ արծաթե հուշամեդալ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Իսպանիա, Միացյալ Թագավորություն

Հասարակական գործունեություն և Անդամակցություն
Ռոմանագերմանական ֆակուլտետի խոհրդի անդամ
Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (Եվրոպական ֆեդերացիայի անդամ)/AASE
Անգլերեն դասավանդողների հայկական ասոցիացիայի անդամ /AELTA/

Լեզուների իմացություն
Հայերեն - մայրենի
Անգլերեն - գերազանց
Ռուսերեն - գերազանց
Ֆրանսերեն - բառարանի օգնությամբ

Նվարդ Վարդգեսի Երնջակյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Nvard Yernjakya, Hasmik Mkrtchyan, Sona Gulyan

The World of the English Language | Դասագիրք: Լուսակն: 2017թ․, 120 էջ
 

Հոդված/Article

Նվարդ Երնջակյան

Դիտարկումներ երկրագիտության առարկային դասավանդման խնդիրների շարք | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, «Ասողիկ», ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան Էջ 207-219

Նվարդ Երնջակյան

Կրիկետի լեզվամշակութային դրսևորումները տարբեր խոսույթներում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում Երևան, «Լուսակն» հրատ, Էջ 182-192

Նվարդ Երնջակյան, Հասմիկ Մկրտչյան

Ուտեստի գեղարվեստական նկարագրությունները լեզվամշակութային համատեքստում | Համատեքստը -2012, Երևան 2012, ԵՊՀ հրատ. Էջ 131-140

Նվարդ Երնջակյան

Լոնդոնյան քաղաքային առօրյան իբրև ինքնության արտահայտություն | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, Լուսակն հրատ. Էջ 100-107

Նվարդ Երնջակյան

House, home լեզվամշակութային հասկացությունները բրիտանական ինքնության հարացույցում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N11, Երևան, ԵՊՀ հրատ. Էջ 116-128

Նվարդ Երնջակյան

Ինքնությունը և նրա լեզվական դրսևորումները | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, Լուսակն հրատ. Էջ 230-234

Նվարդ Երնջակյան

Ինքնությունը որպես հասկացություն, բառ, եզր | Օտար լեզու և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա), Միջազգային գիտաժողովը նվիրված է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակին: Ծրագիր և թեզիսներ 26-27 փետրվարի, Երևան, ԵՊՀ, հրատ. Էջ 29

Nvard Ernjakyan

Citizenship Education, Society Values, Identity | Internatianal AELTA Conference, October 22-24, Yerevan p. 26

Nvard Ernjakyan

British/ English Identy in Culture and Language (a Comparative Ethnocuitural Study) | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: Ծրագիր և թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ, 16-19 հոկտեմբերի pp. 158-159

Nvard Ernjakyan

Global English and New Sociocuitural Concepts in Armenia | Armenian Folia Anglistica. International Journal of English Studies, N1, Lusakn, Yerevan pp. 90-95

Nvard Ernjakyan

English Key Words and International Sociacultural Concepts in the New Reality of Armenia | English Studies: Theory and Practice, Conference Programme and Abstracts, 27-30 October, 2004, Yerevan State University p. 54

Nvard Ernjakyan, Ara Gulyan

On Some Extraliguistic and Paralinguistic Aspects of the Acquisition of English in Armenia | A Collection of Essays of The 2nd. International Congress on the Antropological Study of Iran&Gaucasia, Tehran, Paya Publications pp. 135-155

Nvard Ernjakyan

Humman Feelings Put into Words of the English Language | Problems of English Philology and English Language Acquisition in Armenia, Achievements International Conference, Yerevan pp. 58-59

Нвард Ернджакян

О двухтипахмифологическихтекстов о звездах и созвездиях у армян | Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտական հարցեր (մշակույթ և լեզու), Երևան, Էջ 23-24

Նվարդ Երնջակյան

Հայերի դիցաբանական պատկերացումները համաստեղությունների և աստղերի մասին | Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին, Երևան Էջ 14

Նվարդ Երնջակյան

Տիեզերաստեղծ առաջին գործողությունը հայկական դիցաբանության մեջ | Ավանդականի ժառանգման հարցերը հայկական մշակույթում (զեկուցումներ, թեզիսներ) Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ. Էջ 36-37

Նվարդ Երնջակյան

Արևը և լուսինը հայկական ավանդույթներում | Գիտական կոնֆերանս նվիրված ՍՍՀՄ կազմակերպման 60-ամյակին, Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ. Էջ 17-18

Нвард Ернджакян

О некоторых космологических представлениях армян | Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, N(90) Էջ 268-273

Նվարդ Երնջակյան

Լուսինը հայ ժողովրդական հավատալիքներում և սովորույթներում (XXդ. վերջ-XXդ. սկիզբ) | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, N2 Էջ 53-60
 

Թեզիս/Thesis

Նվարդ Երնջակյան

Անգլերենի դիսկուրսը հայկական միջավայրում (էթնոլեզվաբանական վերլուծություն) | Ռոմանագերմ. բանասիր. և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները, գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմ. ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին , Երևան, 26-27 հոկտեմբերի Էջ 20

Nvard Ernjakyan

Exploring English Ethnocuitural Discourse in the Context of Area Studies Class | Ռոմանագերմ. Բանասիր. և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, I-ին միջազգային գիտաժողով (թեզիսներ), հոկտեմբեր 31-2նոյեմբեր, Երևան Էջ 28

Նվարդ Երնջակյան

Երկրագիտության առարկայի առանձնահատկությունները իբրև ESP –ի փորձ անգլերեն լեզվի ուսուցման համակարգում | Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար (թեզիսներ), Երևան, Երևանի համալս. հրատ. Էջ 212

Նվարդ Երնջակյան

Արևը հայկական ավանդական պատկերացումներում | Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտման հարցեր, էթնիկ ավանդույթը և մշակութային փոխառնչությունները երիտասարդ գիտնականների VI կոնֆերանս, Երևան Էջ 31-32

Нвард Ернджакян

Символикаогня и очага в армянскойтрадиции | Государственный музей истории Армении, Научная сессия (Тезисы докладов), Ереван Էջ 14

Նվարդ Երնջակյան

Արտավազդի առասպելի տիեզերածնական (կոսմոոնիկ) նշանակության հարցի շուրջ | Երիտասարդ գիտնականների կոնֆերենս նվիված Վ. Ի. Լենինի ծննդյան 110-ամյակին (զեկուցումների թեզիսներ), Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ. Էջ 35-36