Քնարիկ Պարույրի Միրզոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ արեվելագիտության ֆակուլտետ թուրքագիտության բաժին

Գիտական կոչում
Դոցենտ լեզվաբանություն մասնագիտությամբ (ԵՊՀ գիտական խորհրդի 16.12.2010թ. որոշմամբ)

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ին թուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ
1995 - 2010 թթ. արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1993 թ-ին թուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
1990 թ -ին արաբական և թուրքական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 թ--ին արևելքի երկրների պատմության ամբիոնի լաբորանտ
1986 թ-ին արևելագիտության ֆակուլտետի քարտուղար–մեքենագրուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից թուրքերեն
Թուրք ժողովրդի ծագումնաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից թուրքերենի քերականություն
Թյուրքախոս ժողովուրդների ծագումնաբանություն
Հայ-թուրքական լեզվական առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

Պարգևներ
ԵՊՀ արծաթե մեդալ, 1999 թ.
ԵՊՀ ոսկե մեդալ, 2014 թ.

Քնարիկ Պարույրի Միրզոյան

Դոցենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Քնարիկ Միրզոյան

Թյուրքախոս ժողովուրդների կազմավորման խնդիրները | ԵՊՀ հրատարակչույուն, Երևան 2010, (100էջ)

Քնարիկ Միրզոյան

Բանահյուսական նոթեր | Orientalia (ԵՊՀ արևելագիտ. ֆակ. երիտասարդ դասախոսների և ասպիրանտների գիտական հոդվածների ժողովածու), Պրակ 1, Երևան, 2003, էջ 77-79
 

Հոդված/Article

Knarik Mirzoyan, Tadevos Charchyan

Some Persian Loanwords in Tatar Language | Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 12, 255-261 էջ, Հայաստան

Գ. Մելիքյան, Ք.Միրզոյան

Գրախոսություն. Ալ.Սաֆարյան. Զիյա Գյոքալփը և «Թյուքականության հիմունքները» | «Հայագիտության հարցեր» թիվ 1, (խմբ.` Ա.Հ.Սիմոնյան), ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ. Էջ 173-175

Ք. Միրզոյան, Լ. Սահակյան

Թուրքերենի Ki ստորադասական շաղկապի իմաստագործառութային առանձնահատկությունները | Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ /VI/ «ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա Արևելագիտության ինստիտուտ», Երևան, 2010թ., էջ 222-228

Քնարիկ Միրզոյան

Թուրքերենի բաղհյուսական շաղկապների իմաստագործառական հատկանիշները | Հայագիտական Հանդես հ.2-3 (14-15) Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Երևան 2010, էջ 77-84

Ք. Միրզոյան, Ն. Քոչար

Համշենահայերը որպես հայ էթնոսի հավասարազոր մաս | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների 1-2, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան 2010, էջ 433-437
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Միրզոյան Քնարիկ

Թուրքերենի գոյականական կապակցությունների իմասատաձևաբանական դրսևորումները | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 51-52