Քնարիկ Աշոտի Սուքիասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., դոցենտ
թեկնածուական - «Ռուսերենից և ռուսերենի միջոցով կատարված բառային փոխառությունները ժամանակակից հայերենում», 1984, ԵՊՀ գիտխորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1980 - 1982 թթ. ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնում` որպես ստաժոր - հետազոտող:
1984 թ. սեպտեմբերից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու (բառարանագրություն)

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Քնարիկ Աշոտի Սուքիասյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ք. Ա. Սուքիասյան, Ա. Մ. Սուքիասյան, Մ. Հ. Ֆալաքյան

Ժամանակակից հայոց լեզու (Հնչյունաբանություն, բառագիտություն) | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 462 էջ

Ք. Սուքիասյան

Հայոց լեզվի դպրոցական դարձվածաբանական բառարան | Երևան, «Մանմար», 2013 թ., 351 էջ

Ք. Ա. Սուքիասյան, Ա. Մ. Սուքիասյան

Արդի հայերենի ուղղագրական-ձևակազմական բառարան | Երևան, «Մանմար», 2011 թ. (բարեփոխված հրատարակություն), 462 էջ

Ք. Ա. Սուքիասյան, Ա. Մ. Սուքիասյան

Արդի հայերենի ուղղագրական - ձևակազմական բառարան | Երևան, «Մակմիլան Արմենիա» (76.000 բառային միավոր), 2002, 407 էջ

Ք. Ա. Սուքիասյան, Տ. Սահակյան

Հաճախ օգտագործվող դարձվածքների բառարան | Երևան, «Սահակ Պարթև», 1999, 183 էջ
 

Հոդված/Article

Սուքիասյան Քնարիկ

Արական անձնանունների իմաստաբանական և բառակազմական քննությունը Հ․ Աճառյանի «Հայոց անձնանունների բառարան»-ում | Աբեղյանական ընթերցումներ, 2018, 2, էջ 167-188 |

Քնարիկ Սուքիասյան

Հնչյունափոխության դասավանդման մի քանի հարցեր | Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1, 169-179 էջ, Հայաստան |

Ք. Ա. Սուքիասյան

Համացանցային նորաբանությունների բառակազմական մի շարք առանձնահատկություններ | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Եր., 1-2, 2015, 78-80

Ք. Ա. Սուքիասյան

Բառիմաստի փոփոխությունը արդի հայերենում | Կանթեղ, 4/45/, «Ասողիկ», Երևան, 2010 թ., էջ 56-66

Ք. Սուքիասյան

Իմաստափոխությունը արդի հայերենում | Երևան, 2010