Ռուբեն Սուրենի Մովսեսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1967 - 1972 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ
1974 - 1977 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի ասպիրանտուրա` մետաղային և ոչ մետաղային հանքավայրերի երկրաբանություն, որոնում և հետախուզում

Գիտական աստիճան
1980 թ-ին Երկրաբանա-հանքաբանական գիտությունների թեկնածու, թեմա` «Արմանիսի բազմամետաղային հանքավայրի երկրաբանությունը և կազմավորման կառուցվածքային պայմանները», ք. Մոսկվա

Աշխատանքային փորձը
1972 - 1981 թթ. ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ, ինժեներ, ավագ ինժեներ, կրտսեր գիտաշխատող
1981 - 1987 թթ. Միներալային հումքի և երկրաբանա-հետախուզական աշխատանքների տնտեսագիտության միութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի (ВИЭМС) ռեգիոնալ երկրաբանա-տնտեսագիտական հետազոտությունների կովկասյան լաբորատորիայի (ք. Երևան) ավագ գիտաշխատող
1987 - 1989 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի գիտահետազոտական խմբի ավագ գիտաշխատող
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դոցենտ
1994 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի վարիչ, դոցենտ
1998 - 2000 թթ. ՀՀ Բնապահպանության նախարարության երկրաբանական վարչության գլխավոր երկրաբան

Կարդացվող դասընթացներ
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում
Հանքային հումքի տնտեսագիտություն
Հանքավայրերի մոդելավորում
Օգտագար հանածոների հանքավայրերի արդյունաբերական տիպավորում
Արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառը և այլն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

rubmov@ysu.am

Ռուբեն Սուրենի Մովսեսյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Мовсесян Р.С., Арутюнян Г.С.

Особенности локализации эндогенного оруденения в Тежлерском тектоническом блоке (Республика Армения) | Сб. тр. научн. конф., посв. 100-лет. проф. Ф.И. Вольфсона. Москва, ИГЕМ РАН, 2007, с. 121-123

Ռուբեն Սուրենի Մովսեսյան

Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսներ | Մեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, 32 էջ
 

Հոդված/Article

Ռ․ Ս․ Մովսեսյան, Ա․ Լ․ Գյուրջյան

Рудные поля Вайка (Республика Армения) (Վայքի հանքային դաշտերը (Հայաստանի Հանրապետություն)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 3-10 |

Мовсесян Р. С., Гюрджян А. Л.

Геолого-структурная позиция и типы оруденения Амулсарского рудного поля | ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2019, 72, 1, էջ 10-20 |

Ս. Ա. Նահապետյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան, Ա. Լ. Գյուրջյան

Особенности размещения рудных объектов на территории Вайка (Հանքային օբյեկտների տեղադրման առանձնահատկությունները Վայքի տարածքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 22-29 (Ռուսերեն) |

Ս. Ա. Նահապետյան , Ռ. Ս. Մովսեսյան , Ա. Լ. Գյուրջյան

Опыт картирования линеаментов и кольцевых структур с помощью ГИС (на примере восточного Вайка) (ԱՏՀ օգնությամբ լինեամենտների և օղակաձև կառույցների քարտեզագրման փորձը (արևելյան Վայքի օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 167-173 (ռուսերեն) |

Ռ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Ի. Մովսիսյան, Վ. Մ. Մանուկյան

Медно-порфировое и золото- сульфидное оруденения Дастакертского и Аревисского рудных полей (Դաստակերտի և Արևիսի հանքային դաշտերի պղինձ-պորֆիրային և ոսկու-սուլֆիդային հանքայնացումները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 13-20 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Мовсесян Р.С., Тер-Абрамян Р.Л.

Типовая модель медно-порфирового месторождения Малого Кавказа | Всес. совещ. по проблеме "Многофактор. модели рудных месторожд. – основа разработки эффект. методик поисков, оценки и разведки", Тезисы докладов г. Цхалтубо, Груз.ССР, Тбилиси, 1988 г., с. 100

Мовсесян Р.С., Тер-Абрамян Р.Л., Карапетян А.М.

Количественная геолого-экономическая оценка прогнозных ресурсов (на примере медно-порфирового оруденения Малого Кавказа) | Экономика мин. сырья и геологоразв. работ в усл. ускор. научно-техн. прогреса. Тезисы докл. XI конф. молод. ученых, аспир. и соискат. ВИЭМСа. М., ВИЭМС, 1986 г., с. 27-28