Ռուբեն Սուրենի Մովսեսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1967 - 1972 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ
1974 - 1977 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի ասպիրանտուրա` մետաղային և ոչ մետաղային հանքավայրերի երկրաբանություն, որոնում և հետախուզում

Գիտական աստիճան
1980 թ-ին Երկրաբանա-հանքաբանական գիտությունների թեկնածու, թեմա` «Արմանիսի բազմամետաղային հանքավայրի երկրաբանությունը և կազմավորման կառուցվածքային պայմանները», ք. Մոսկվա

Աշխատանքային փորձը
1972 - 1981 թթ. ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ, ինժեներ, ավագ ինժեներ, կրտսեր գիտաշխատող
1981 - 1987 թթ. Միներալային հումքի և երկրաբանա-հետախուզական աշխատանքների տնտեսագիտության միութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի (ВИЭМС) ռեգիոնալ երկրաբանա-տնտեսագիտական հետազոտությունների կովկասյան լաբորատորիայի (ք. Երևան) ավագ գիտաշխատող
1987 - 1989 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի գիտահետազոտական խմբի ավագ գիտաշխատող
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դոցենտ
1994 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի վարիչ, դոցենտ
1998 - 2000 թթ. ՀՀ Բնապահպանության նախարարության երկրաբանական վարչության գլխավոր երկրաբան

Կարդացվող դասընթացներ
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում
Հանքային հումքի տնտեսագիտություն
Հանքավայրերի մոդելավորում
Օգտագար հանածոների հանքավայրերի արդյունաբերական տիպավորում
Արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառը և այլն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

rubmov@ysu.am

Ռուբեն Սուրենի Մովսեսյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Мовсесян Р.С., Арутюнян Г.С.

Особенности локализации эндогенного оруденения в Тежлерском тектоническом блоке (Республика Армения) | Сб. тр. научн. конф., посв. 100-лет. проф. Ф.И. Вольфсона. Москва, ИГЕМ РАН, 2007, с. 121-123

Ռուբեն Սուրենի Մովսեսյան

Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսներ | Մեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, 32 էջ
 

Հոդված/Article

Ռ․ Ս․ Մովսեսյան, Ա․ Լ․ Գյուրջյան

Рудные поля Вайка (Республика Армения) (Վայքի հանքային դաշտերը (Հայաստանի Հանրապետություն)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 3-10 |

Мовсесян Р. С., Гюрджян А. Л.

Геолого-структурная позиция и типы оруденения Амулсарского рудного поля | ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2019, 72, 1, էջ 10-20 |

Ս. Ա. Նահապետյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան, Ա. Լ. Գյուրջյան

Особенности размещения рудных объектов на территории Вайка (Հանքային օբյեկտների տեղադրման առանձնահատկությունները Վայքի տարածքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 22-29 (Ռուսերեն) |

Ս. Ա. Նահապետյան , Ռ. Ս. Մովսեսյան , Ա. Լ. Գյուրջյան

Опыт картирования линеаментов и кольцевых структур с помощью ГИС (на примере восточного Вайка) (ԱՏՀ օգնությամբ լինեամենտների և օղակաձև կառույցների քարտեզագրման փորձը (արևելյան Վայքի օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 167-173 (ռուսերեն) |

Ռ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Ի. Մովսիսյան, Վ. Մ. Մանուկյան

Медно-порфировое и золото- сульфидное оруденения Дастакертского и Аревисского рудных полей (Դաստակերտի և Արևիսի հանքային դաշտերի պղինձ-պորֆիրային և ոսկու-սուլֆիդային հանքայնացումները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 13-20 |

Ռ. Ս. Մովսեսյան, Վ. Մ. Մանուկյան

Использование моделей рудных полей с медно-порфировым оруденением для оценки их перспектив (Պղինձ-պորֆիրային հանքայնացմամբ հանքային դաշտերի մոդելների կիրառումը նրանց հեռանկարների գնահատման համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 3-13 (ռուսերեն) |

Ռ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Ի. Մովսիսյան

Природоохранные отчисления и страхование объектов недропользования (Բնապահպանական հատկացումները և ընդերքօգտագործման օբյեկտների ապահովագրումը ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 18-23 |

Р. С. Мовсесян, А. И. Мовсисян, В. М. Манукян

Медно-порфировая и золоторудная минерализации Анкаванского рудного поля и геолого-структурные условия их размещения | Известия НАН РА, « Науки о Земле », 68, N 1, 2015, с. 67-76

Ռ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Հ. Մկրտչյան

Некоторые вопросы геолого-экономической оценки месторождений твердых полезных ископаемых (Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման որոշ հարցեր) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 16-21 (ռուսերեն) |

Мовсесян Р. С., Мовсисян А. И., Мкртчян Г. А.

Перспективы промышленного освоения техногенных минеральных ресурсов Республики Армения | Известия НАН РА, Науки о Земле, 2014, 67, № 1, с. 30-39

Мовсесян Р. С., Мовсисян А. И.

Горнорудная промышленность Республики Армения и проблемы, связанные с ее отходами | “Науки о Земле на современном этапе”: Сборник материалов XII международной научно-практической конференции, Москва, 15 мая 2014 г. М.: Изд. “Спутник+”, 2014, № 12, с. 72-77

Ռ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Ի. Մովսիսյան

Первоочередные задачи, связанные с хвостохранилищами Республики Армения (Հայաստանի Հանրապետության հարստապոչերի հետ կապված առաջնահերթ խնդիրները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 16-22 (ռուսերեն) |

Ռ. Ս. Մովսեսյան

ՀՀ լեռնահանքային արդյունաբերության թափոնները. խնդիրներն և նրանց լուծման ուղիները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #3, էջ 3-8 |

Ռ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Հ. Մկրտչյան, Ա. Ռ. Ղարիկալայեհ

К вопросу оценки месторождений железных руд Ирана на начальной стадии их изучения (Իրանի երկաթի հանքավայրերի գնահատման հարցերը նրանց ուսումնասիրության վաղ փուլերում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 3-8 (ռուսերեն) |

Հ. Ա. Թումանյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան, Ա. Ա. Գրիգորյան

Ալավերդու անտիկլինորիումի կառուցվածքահանքային շրջանացում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #2, էջ 10-18 |

Մովսիսյան Հ. Ի., Մովսեսյան Ռ. Ս.

Հանքային տաքսոնների առանձնացման փորձը Թեղուտի հանքային դաշտի օրինակով | Կիրառական երկրաբանության և աշխարհագրության արդի հիմնահարցերը, պրոֆ. Պ.Ս. Բոշնաղյանիծն. 90-ամ. նվ. գիտաժողով իհոդվածների ժողովածու: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 171-178

Ռ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Ի. Մովսիսյան

Модель Техутского рудного поля (Թեղուտի հանքային դաշտի մոդելը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 3-10 (ռուսերեն) |

Հ. Ա. Թումանյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Ի. Մովսիսյան

Шнох-Кохбский рудный узел (Շնող-Կողբի հանքային հանգույցը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009 #2, էջ 13-21 (ռուսերեն) |

Г.А. Туманян , Мовсисян А.И., Г.А. Туманян

Шнох – Кохбский рудный узел | Ученые записки ЕГУ, геология и география, 2009, № 2, с. 13 – 21

Мовсесян Р.С.

О группировке месторождений золота | “Современные проблемы геологии и географии”, Сб. науч. тр. конф., посв. 90-лет. проф. В.А. Аветисяна. Ереван, ЕГУ, 2008, с. 170-174

Мкртчян Г.А., Мовсесян Р.С., Мухси Овеян Г.А.

Оценка экономической эффективности освоения месторождений | Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամ. նվիր. գիտ. նստաշրջանի նյութեր: Երևան: Երևանի համալս. Հրատ., 2006, էջ 55-62

Հ. Հ. Մկրտչյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Ս. Եզակյան

О характере погрешностей разведочных данных штокверковых и пластообразных месторождений (Շտոկվերկային և շերտավոր հանքավայրերի հետախուզական տվյալների սխալների բնույթի մասին ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 126-130 (ռուսերեն) |

Мовсесян Р.С., Мкртчян Г.А., Езакян О.С.

Рациональная степень разведанности штокверковых и пластообразных месторождений | Ученые записки ЕГУ, № 3, 2003 г.

Мовсесян Р.С., Мкртчян Г.А., Езакян О.С.

О характере погрешностях разведочных данных штокверковых и пластообразных месторождений | Ученые записки ЕГУ, Естеств. науки, № 2, 2003 г., с. 126-130

Мкртчян Г. А., Мовсесян Р. С.

Оценочные кондиции для золоторудных и золото-полиметаллических проявлений | Известия НАН РА, Науки о Земле, LVI, № 2, 2003 г., с. 39-43

Мовсесян Р.С., Шехян Г.Г., Мартикян К.М.

Минерально-сырьевая база Республики Армения: современное состояние и перспективы развития | Сб. стат. научн. сессии, посв. 90-летию С.А. Мовсесяна. Ереван: ИГН НАН РА, 2002 г., с. 19-23

Мовсесян Р.С., Мкртчян Г.А., Алексанян К.А.

Об учете экологоческого фактора при геолого-экономической оценке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых | Известия НАН РА, Науки о Земле, LIII, № 3, 2000 г., с. 57-58

Ռ. Ս. Մովսեսյան

Оценка прогнозных ресурсов медноколчеданного оруденения (Պղինձկոլչեդանային հանքայնացման կանխագուշակային ռեսուրսների գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 128-132 (ռուսերեն) |

Ռ. Ս. Մովսեսյան, Ռ. Լ. Տեր-Աբրամյան

К оценке прогнозных ресурсов медно-порфирового оруденения (Պղինձպորֆիրային հանքայնացման կանխագուշակային ռեսուրսների գնահատման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 133-136 (ռուսերեն) |

Мовсесян Р.С., Тер-Абрамян Р.Л.

К оценке прогнозных рецурсов медно-порфирового оруденения | Ученые записки ЕГУ, Естеств. науки, № 3, 1989 г., с. 133-136

Մովսեսյան Ռ.Ս., Աղաբալյան Յու.Ա.

Լիճքի պղնձահանքավայրերի երկրաբանատնտեսական վերագնահատման շուրջ | «Հայաստանի ժողովրդական տնտեսություն», № 6, 1988 թ., էջ 42-47

Мовсесян Р.С., Тер-Абрамян Р.Л., Карапетян А.М.

Геолого-статистическая модель медно-порфирового месторождения и оценка прогнозных ресурсов | Ивестия Высших учебных заведений, Геология и разведка, № 2, 1987 г., с. 86-89

Мовсесян Р.С., Тер-Абрамян Р.Л.

Оценка перспектив медно-порфировых месторождений | "Актуальные пробл. экономики мин. сырья и геологоразв. работ", Тезисы докл. XII конф. молодых ученых ВИЭМСа., М., ВИЭМС, 1987 г., с. 30-31

Мовсесян Р.С.

Геологическое строение и особенности структуры Арманиского полиметаллического месторождения | Ивестия АН АрмССР, Науки о Земле, № 1, 1980 г., с. 23-30

Мовсесян Р.С.

Условия локализации и закономерности пространственного размещения оруденения в Арманисском рудном поле | Ивестия АН Арм.ССР, "Науки о Земле", № 5, 1979 г., с. 88-91

Мовсесян Р.С., Джрбашян Р.Т.

Некоторые особенности верхнеэоценового вулканизма в пределах Арманисского рудного поля | Ивестия АН Арм.ССР, Науки о Земле, № 2, 1979 г., с. 61-67

Мовсесян Р.С.

О физико-механических свойствах пород Арманиского рудного поля | Известия АН Арм.ССР, Науки о Земле, № 1, 1979 г., с. 64-66

Мовсесян Р.С., Афанасьева Е.Л., Соловьев Г.А.

Два вида магнетита в некоторых гитротермальных золото-полиметаллических месторождениях | Известия Высших учебных заведений, Геология и разведка, № 9, 1976 г., с. 90-94
 

Թեզիս/Thesis

Мовсесян Р.С., Тер-Абрамян Р.Л.

Типовая модель медно-порфирового месторождения Малого Кавказа | Всес. совещ. по проблеме "Многофактор. модели рудных месторожд. – основа разработки эффект. методик поисков, оценки и разведки", Тезисы докладов г. Цхалтубо, Груз.ССР, Тбилиси, 1988 г., с. 100

Мовсесян Р.С., Тер-Абрамян Р.Л., Карапетян А.М.

Количественная геолого-экономическая оценка прогнозных ресурсов (на примере медно-порфирового оруденения Малого Кавказа) | Экономика мин. сырья и геологоразв. работ в усл. ускор. научно-техн. прогреса. Тезисы докл. XI конф. молод. ученых, аспир. и соискат. ВИЭМСа. М., ВИЭМС, 1986 г., с. 27-28