Ռուզան Ռուբենի Գրձելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ
1982 - 1986 թթ. ասպիրանտուրա ԳԱ Մոսկվայի Սլավոնագիտության և բալկանագիտության գիտահետազոտական ինստիտուտի լեզուների տիպաբանության բաժնին առընթևր

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Другой, иной, второй իմաստաբանական շարքի գործառութա-տիպաբանական վերլուծոըթյունը ռուսերենում և հայերենում», 10.02.20., 1988 Լենինգրադի Ժդանովի անվ. Պետական համալսարան
դոկտորական - «Բարի իմաստային կազմավորման տիպաբանությունը», Ժ.02.03. 2010, Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. Պետական լեզվաբանական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1989 թթ. ԵՊՀ դասախոս
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ ավագ դասախոս
1993 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ դոցենտ.

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
Իմաստաբանության արդի հարցերը
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
Լեզուների տիպաբանություն
Ռուս բառարանագիտության արդի հարցերը
Թարգմանչական քերականություն
Ռուսաց լեզվաբանական ուսմունքները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմաստաբանություն
Լեզուների տիպաբանություն
Խոսույթի /դիսկուրսի/ տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Ռուզան Ռուբենի Գրձելյան

Պրոֆեսոր | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Рузан Грдзелян

Грамматика и перевод (Քերականություն և թարգմանություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 3 (12), էջ 58-67 |

Ռ․ Ռ․ Գրձելյան, Ն․ Ա․ Բայբուրթյան, Ի․ Կ․ Մանուչարյան, Ի․ Մ․ Մելիք-Օհանջանյան, Ա․ Ա․ Չիտչյան

Ռուսաց լեզու 11-րդ դասարան | Դասագիրք: Մանմար, 2017թ․, 184 էջ

Ռ․ Գրձելյան, Ն․ Բայբուրթյան, Ի․ Մանուչարյան, Ի․ Մելիք-Օհանջանյան, Ա․ Չիտչյան

Ռուսաց լեզու 10-րդ դասարան | Դասագիրք: Մանմար, 2017թ․, 184 էջ

Р. Р. Грдзелян, Р. Э. Агаян, Н. А. Байбуртян

Русско-армянский словарь синонимов, антонимов, омонимов, паронимов | Ուս. ձեռնարկ: Մանմար: 2016թ․, 464 էջ |

И. Манучарян, Р.Р.Грдзелян, Н.А.Байбуртян, М.Мелик-Оганджанян, А.А.Читчян

Русский язык 10 Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար | Учебник, Ереван. Манмар, 2010, 183 с.
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Рузан Грдзелян

«Красный» цвет в армянской и русской лингвокультурах («Կարմիր» գույնը հայկական և ռուսական լեզվամշակույթներում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 1 (16), էջ 60-71 |

Рузан Грдзелян

Предмет и качество сквозь призму языка (Առարկան և հատկանիշը լեզվի տեսանկյունից) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 3 (15), էջ 64-74 |

Ռուզան Գրձելյան

«Грамматика» слова солнце | Языковая политика и вопросы гуманитарного образования, Ռուսաստան, 154 - 158 էջ, 2019

Рузан Грдзелян

Смысловые триады в русском дискурсе (Իմաստային եռյակները (տրիադաները) ռուս խոսույթում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10), էջ 60-71 |

Грдзелян Р. Р.

Методика исследования функциональной семантики дискурсивных слов (шифтеров-местоимений) | Международная научно-практическая котференция "Славянские чтения - 2017". стр. 157-162 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը