Ռուզաննա Սպարտակի Առաքելյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 - Դոցենտ
2003 - Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
1996-1997 - Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Անգլերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդում
1991-1996 - Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական Բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
1996 - Դասախոս, Ռոմանագերմանական Բանասիրության Ֆակուլտետ, Անգլիական Բանասիրության Ամբիոն
2006-2010 - Դասախոս, ԻՆՏԵՐԼԻՆԳՎԱ Լեզվաբանական Համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Անգլիա, Իտալիա

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, իսպաներեն, ռուսերեն

Ռուզաննա Սպարտակի Առաքելյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

R. Araqelyan, G. Harutyunyan, A. Galstyan

A Guide to the Preparation of Thesis | Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2016թ․, 28 էջ, Հայաստան, Երևան

Ռ.Ս. Առաքելյան

Կուրսային, դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքների պատրաստման և ձևավորման ուղեցույց | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Լեզվական հորիզոն հրատ., Երևան, 28 էջ

Ռուզաննա Առաքելյան

Հոգելեզվաբանություն | Դասագիրք, 400 էջ
 

Հոդված/Article

Rouzanna Arakelyan, Astghik Avetyan

The general and the specific in political and diplomatic discourses | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1/22, 3-9 էջ, Հայաստան |

Rouzanna Arakelyan

The Language of Online Advertsiments | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում1, 2016, 7, 100-108 էջ |

Rouzanna Arakelyan, Gevorg Muradyan

Language as an Influential Tool for Persuasion | Armenian Folia Anglistika, 2016, 1(15), pp. 39-45 |

Ռուզաննա Առաքելյան

Խոսքի ներգործման և ընկալման առանձնահատկությունները | Երևանի Պետական Համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 8-10

Ռուզաննա Առաքելյան

Նպատակադրումը հաղորդակցման ընթացքում | «Աստղիկ» հոդվածաշար N 20-21, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, էջ 137-144

Ռուզաննա Առաքելյան

Մոտիվը խոսքային ներգործման համատեքստում | «Աստղիկ» հոդվածաշար N 20-21, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, էջ 144-151

Ռուզաննա Առաքելյան

Խոսքային ներգործման ձևերն ու միջոցները | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», գիտական հոդվածների ժողովածու N11, ԵՊՀ հրատ., Երևան, Էջ 82-92

Ruzanna Arakelyan

Meaning and Association | Armenian Folia Anglistika, 1-2 (6) –“Lusakn” Publishers, Yerevan, pp. 59-63

Рузанна Аракелян

К вопросу об исследованиях ассоциативных связей слов | «Աստղիկ» հոդվածաշար N 17- 18, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, Стр. 71-81

Ռուզաննա Առաքելյան

Մանկական խոսքը որպես հոգելեզվաբանական ուսումնասիրության օբյեկտ | Գիտելիք հոդվածաշար, #20, Էջ 17-30

Ruzanna Arakelyan

Language and Cognition | Armenian Folia Anglistika, 2 (4) – “Lusakn” Publishers, Yerevan, pp. 51-56

Ռուզաննա Առաքելյան

Տեքստի հոգելեզվաբանական ուսումնասիրության հարցեր | «Աստղիկ» հոդվածաշար N 20, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, Էջ 102-109

Ռուզաննա Առաքելյան

Լեզվի և մշակույթի փոխազդեցությունը | «Աստղիկ» հոդվածաշար N 16 Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, Էջ 96-102

Ռուզաննա Առաքելյան

«Անձրևելու պատրաստ ամպը» կամ մտածողությունից լեզու տանող ճանապարհը | Գիտելիք հոդվածաշար, #19, Էջ 46-50

Ruzanna Arakelyan

Child or Grown-up: Language Universals and Language Particula | Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, Lusakn” Publishers, Yerevan, pp. 57-61

Ռուզաննա ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Բառազուգորդումների հոգելեզվաբանական դասակարգման տեսակները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, գիտական հոդվածների ժողովածու N 3, ԵՊՀ հրատ., Երևան 1998, Էջ 126-130

Ռուզաննա Առաքելյան

Խոսող անհատի դերը լեզվի յուրացման գործընթացում | «Աստղիկ» հոդվածաշար N 11, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, էջ 315-318

Ռուզաննա Առաքելյան

Հույզեր արտահայտող բառերի հոգելեզվաբանական քննություն | «Աստղիկ» հոդվածաշար N 2, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, Էջ 303-314