Սարգիս Ռուդիկի Ավետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2004 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի Հայ բանասիրության ֆակուլտետի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1999 - 2001 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բանասիրության մագիստրոս
1995 - 1999 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բանասիրության, մանկավարժության բակալավր (դիպլոմ գերազանցության)

Գիտական աստիճան, կոչում
2004 թ. Հնդեվրոպական հնչյունական հերթագայությունները և նրանց արտացոլումը հին հայերենումՙ, բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր` շնորհված Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովի կողմից
ՀՀ ԳԱԱ Լեզվաբանության ինստիտուտի և Երևանի Պետական Համալսարանի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ

Մասնագիտական գործունեություն
2005 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Հայ բանասիրության ֆակուլտետի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2014 թ-ից Հայ բանասիրության ֆակուլտետի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ

Դասավանդվող առարկաներ
Հնսեվրոպական լեզուների համեմատական քերականություն, ընդհանուր լեզվաբանություն, տիպաբանական լեզվաբանություն, հայոց լեզվի պատմություն, գրաբար, լատիներեն

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներ
Հնդեվրոպական լեզվաբանություն, տիպաբանական լեզվաբանություն (ապաժամանակյա և տարաժամանակյա տիպաբանություն), ընդհանուր լեզվաբանություն

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն, իսպաներեն, պարսկերեն (լավ), ֆրանսերեն, վրացերեն, թուրքերեն, արաբերեն, եբրայերեն, գրաբար, հին հունարեն, լատիներեն, սանսկրիտ, հին պարսկերեն (կարդալ և հասկանալ)

Պատվոգրեր
Գովեստագիր - տրված Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի կողմից` հումանիտար գիտությունների բնագավառում գիտական ձեռքբերումների համար, ք. Երևան, 2003թ., 18 ապրիլի:

Սարգիս Ռուդիկի Ավետյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
 
 

Գիրք/Book

Սարգիս Ավետյան

Լեզուների համեմատական ուսումնասիրության հիմնական սկզբունքները(համեմատական լեզվաբանության դասախոսություններ) | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2014, 68 էջ:

Սարգիս Ավետյան

Վ/Ւ/ՈՒ -ի հնչյունական արժեքը և հնչույթային կարգավիճակը դասական հայերենում | Մենագրություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 279 էջ:
 

Հոդված/Article

Սարգիս Ավետյան

Որքանո՞վ թեքական կամ կցական է հին հայերենի անվանական հոլովումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 40-53 |

Սարգիս Ավետյան

Համաբանական փոփոխությունների երկու միտում արդի արևելահայերենի աորիստի հարացույցում (համաժամանակյա և տարաժամանակյա քննություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 24-39 |

Սարգիս Ավետյան

Արդի արևելահայերենի շեշտափոխական ձայնավորային հերթագայությունները (հա¬¬¬-մա¬¬ժա¬մանակյա և տարաժամանակյա քննություն) | Հայագիտության հարցեր, 2020, N 2, էջ 206-219

Սարգիս Ավետյան

Մի շարք բարբառներում ուց վերջավորության տարածումը որոշակի անկանոն բա¬յե-րի վրա խմբային նմանության սկզբունքով | Հայագիտության հարցեր, 2020, N 1 (19), էջ 188-200

Սարգիս Ավետյան

Արդի հայերենի ընթացիկ փոփոխություններից մեկը կիրառահեն լեզվաբանության լույսի ներքո | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 48-62 |

Ս. Ռ. Ավետյան

Նշույթավորվածության և կիրառահաճախականության փոխհարաբերության ըմբռնումը արդի լեզվաբանության մեջ | Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, 1(20), էջ 38-48 |

Ս. Ռ. Ավետյան

Լեզվաբանական տիպաբանության զարգացման հիմնական փուլերը | Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, N 2 (21), էջ 50-61

Սարգիս Ավետյան

Հայերենի ժամանակի և կերպի քերականական կարգերը ընդհանուր լեզվաբանության և լեզվաբանական տիպաբանության տեսանկյունից | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 20-34 |

Սարգիս Ավետյան

Իրանական v-ի հնարավոր կիսաձայնային արտասանությունը (=w) հին հայերենում` փոխառման շրջանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 35-42 |

Սարգիս Ավետյան

Գևորգ Ջահուկյանի ներդրումը հայերենի պատմահամեմատական ուսումնասիրության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-13 |

Սարգիս Ավետյան

Հին հայերենի ւո (uo) երկբարբառի ծագման հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 14-24 |

Սարգիս Ավետյան

Գրական արևմտահայերենում հին հայերենի իւ երկբարբառի արտացոլման հարցի շուրջ | Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 17-26 էջ |

Սարգիս Ավետյան

Համաբանության դերը հին հայերենի ք հոգնակերտին նախորդող աւ, իւ կապակցությունների հնչյունական դրսևորման հարցում | Պատմաբանասիրական հանդես, 2015թ․, 3(200), էջ 241-250 էջ |

Սարգիս Ավետյան

Շեշտաձայնդարձային հերթագայությունների ներհարացույցային դերը ավանդական և արդի հնդեվրոպաբանության տեսանկյունից | Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, 3(6), էջ 156-173 էջ |

Սարգիս Ավետյան

Անգլերենի ժամանակային հարաբերակցության կարգի և հայերենի ոչ իրադրական ժամանակի (ենթա-)կարգի զուգադրական քննություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 38-51 |

Սարգիս Ավետյան

Հայերեն բարբառային ուվա հնչյունակապակցության առաջացման հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 95-106 |

Սարգիս Ավետյան

Արդի բարբառներում հին հայերենի շեշտակիր ե և ո ձայնավորների արտացոլման հարցի շուրջ | «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2014, 3, էջ 210-223

Սարգիս Ավետյան

Հորանջի դիրքում I և U ձայնավորների կայունության աստիճանը բառասկզբում և բառամիջում (տարաժամանակյա-տիպաբանական քննություն) | Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 237-240

Ս. Ռ. Ավետյան

Հին հայերենի ե խոնարհման ան ածանցավոր բայերի անցյալ կատարյալի ձևերի հետագա զարգացումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 54-57 |

Սարգիս Ավետյան

Հորանջի դիրքում I և U ձայնավորների կայունության աստիճանը բառասկզբում և բառամիջում (տարաժամանակյա տիպաբանական քննություն) | 17-19/Հոկտեմբեր /2013, «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները» հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Երևան, ՀՀԳԱԱ հրատ., 2013, էջ 112-114:

Սարգիս Ավետյան

Հնդեվրոպական և սեմական երկբարբառների տարաժամանակյա-տիպաբանական քննություն | «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2013, 3, էջ 228-238:

Ս. Ռ. Ավետյան

Տիպաբանական առանձնահատկությունների դերը լեզվի պատմական զարգացման ընդհանուր միտումների դրսևորման հարցում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 106-112 |

Ս. Ռ. Ավետյան

Տիպաբանական առանձնահատկությունների դերը լեզվի պատմական զարգացման ընդհանուր միտումների դրսևորման հարցում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 106-112

Ա. Է. Հակոբյան, Ս. Ռ. Ավետյան

Noun + of + Noun” տիպի բառակապակցությունների գործառական արժեքը ամերիկյան սահմանադրության տեքստում | Օտար լեզուները Հայաստանում, գիտամեթոդական հանդես, N 3, Երևան, 2009, էջ 21-30

Ս. Ռ. Ավետյան

Համաբանության դերը հին հայերենի բուն և արգելական հրամայականների հետագա զարգացման մեջ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 66-74

Ս. Ռ. Ավետյան

Հնդեվրոպական կոկորդայինների ենթադրյալ դրսևորումները հայերենում հ-ի տեսքով | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 119-123 |

Ս. Ռ. Ավետյան

Հնդեվրոպական կոկորդայինների ենթադրյալ դրսևորումները հայերենում հ-ի տեսքով | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, էջ 119-123

Ս. Ռ. Ավետյան

Հնդեվրոպական ռնգային միջածանցավոր ներկայիչ հիմքերի դրսևորումը գրաբարում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 81-83 |

Ս. Ռ. Ավետյան

Հնդեվրոպական ռնգային միջածանցավոր ներկայի հիմքերի դրսևորումը գրաբարում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, էջ 81-83

Սարգիս Ավետյան

Հնդեվրոպական երկար ձայնավորներ /shwa primum հերթագայությունների դրսևորումը սանսկրիտում | Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, N1, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2004, էջ 52-56

Ս. Ռ. Ավետյան

Համաբանության դերը հնդեվրոպական ձայնդարձի համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 95-98 |

Ս. Ռ. Ավետյան

Հին հայերենի իւն/եան հերթագայության ծագումնաբանական քննության նոր փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 119-124 |

Ս. Ռ. Ավետյան

Հնդեվրոպական լեզուներում ձայնավորների հերթագայության հին և նոր շերտերի քննության փորձ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N1, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 113-122

Ս. Ռ. Ավետյան

Հին հայերենի իւն/եան հերթագայության ծագումնաբանական քննության նոր փորձ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N2, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 119-124

Ս. Ռ. Ավետյան

Համաբանության դերը հնդեվրոպական ձայնդարձի համակարգում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 95-98

Ս. Ռ. Ավետյան

Հնդեվրոպական լեզուներում ձայնավորների հերթագայության հին և նոր շերտերի քննության փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 113-122 |