Սերգեյ Կոստանդի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ Քիմիայի ֆակ., 1954 - 1959 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ` «Исследование кинетики реакций гидроперекиси кумола с аминами в водныx раствораx», 1966 թ., 23 մարտի: Ն. Ի. Լոբաչեվսկու անվան Գորկու Պետական համալսարանի դիսերտացիաներ պաշտպանության մասնագիտացված Խորհուրդ:
Դոկտորական` «Влияние гидропероксидов с аминосоединениями и иx комплексов»

Աշխատանքային փորձ
1959 թ. ԵՊՀ լաբորանտ
1960 - 1961 թթ. ինժեներ - հետազոտող` «Կանազ»
1961 - 1964 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ
1965 - 1967 թթ. ԵՊՀ գիտաշխատող, ասիստենտ
1967 - 1972 թթ. ԵՊՀ ավագ դասախոս
1967 - 1969 թթ. ԵՊՀ դեկանի տեղակալ
1972 - 1987 թթ. ԵՊՀ դոցենտ
1987 - 1989 թթ. ԵՊՀ պրոֆեսոր
1989 - 2007 թթ. ԵՊՀ անօրգանական քիմիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
2007 թ-ից մինչև հիմա` պրոֆեսոր
Վերապատրաստում` 2 - 4 ամսով Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանում` 1973, 1975, 1977, 1981, 1985 թթ.:

Կարդացվող դասընթացներ
«Ֆիզկոլ քիմիա», «Ֆիզիկական քիմիա»
«Ընդհանուր քիմիա», «Անօրգանական քիմիա», «Հոմոգեն կատալիզ»
«Կոորդինացիոն միացությունների քիմիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկական քիմիա, ընդհանուր քիմիա, անօրգանական քիմիա, կոմպլեքսների քիմիա, կատալիզ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
INTAS, 94 - 771, 1996 - 1998 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն, գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ քիմիական ընկերության անդամ,
Քիմիա - տեխնոլոգիական ասոցացիայի անդամ,
ՀՀ ճարտարագիտական ակադեմիայի անդամ,
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ:

Պարգևներ
Մեդալ «Отличник гражданской обороны СССР» վկայական Nº 71, 30,04,1984 թ.
ԵՊՀ մեդալ` տրված 30,07,1994 թ.

anorgkim@ysu.am

Սերգեյ Կոստանդի Գրիգորյան

Ավագ գիտաշխատող | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական քիմիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Ս. Կ. Գրիգորյան, Ռ. Ա. Սարգսյան, Է. Ե. Ղափանցյան

Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի պրակտիկում | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2003

Գրիգորյան Ս. Կ.

Ընդհանուր քիմիա | «Զանգակ» հրատ., Երևան, 2002

Գրիգորյան Ս. Կ., Այվազյան Հ. Մ.

Հայկական քիմիական անվանակարգության բարեփոխման հիմնախնդիրները | «Հայկական հանրագիտարան» հրատ. Երևանի, 1998

Գրիգորյան Ս. Կ.

Ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիա | ԵՊՀ հրատ, Երևան, 1983
 

Հոդված/Article

Ս. Կ. Գրիգորյան

Определение констант равновесия и распада промежуточного комплекса в реакционных системах гидропероксид кумола+амины+Ме2+ в водных средах (Ջրային միջավայրում կումոլի հիդրոպերոքսիդ+ամիններ+Me2+ ռեակցիոն համակարգերում միջանկյալ կոմպլեքսների առաջացման և քայքայման հաստատունների որոշումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #1, էջ 145-148 (ռուսերեն) |

Ս. Կ. Գրիգորյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

О причине положительного действия моноэтаноламина и его комплексов с Cu2+ и Co2+ на живой организм (Կենդանի օրգանիզմի վրա մոնոէթանոլամինի և նրա Cu2+ և Co2+ իոնների հետ առաջացրած կոմպլեքսների դրական ազդեցության պատճառի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 142-144 (ռուսերեն) |

Ս. Կ. Գրիգորյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

Исследование межмолекулярных взаимодействий в системе гидропероксид кумола-Co2+ (Միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունը հիդրոպերօքսիդ--Co2+ համակարգում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 86-89 (ռուսերեն) |

Շ. Ա. Մարգարյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Ա. Բաբայան, Լ. Ե. Տեր-Մինասյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

Исследование комплексообразования триэтиламина с Ni (II) в водном растворе методом ЯМР (Ջրային լուծույթներում տրիէթիլամինի հետ Ni (II)-ի կոպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 70-73 (ռուսերեն) |

Ս․ Կ․ Գրիգորյան, Ե․ Յա․ Վարդանյան

Каталитический распад гидроперекисей. III. О каталитическом распаде гидроперекиси кумола в диметилформамиде в атмосфере азота (Հիդրոպերօքսիդների կատալիտիկ քայքայումը։ III․ Դիմեթիլֆորմամիդում ազոտի միջավայրում կումոլի հիդրոպերօքսիդի կատալիտիկ քայքայման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #2, էջ 75-78 (ռուսերեն) |
1   11   12   13   14   15   16   17   18  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Григорян С. К., Казарян Л. А., Бейлерян Н. М., Геворкян А. В., Калантарян Л. К.

Полимерная композиция | Авторское свидетельство СССР, N1070893, 1983, (публик. в откр. печати запрещена)

Григорян С. К., Мелик - Оганджанян Л. Г., Бейлерян Н. М., Геворкян А. В.

Стабилизированная каучуковая композиция | Авторское свидетельство СССР, N938593,1982, (публикация в открытой печати запрещена)

Григорян С. К., Ерицян Л. М.

Клей | Авторское свидетельство СССР, N810750, Б.И.1981, N 29

Бейлерян Н. М., Григорян С. К., Калантерян Л. К., Геворкян А. В., Мартиросян Г. Т.

Композиция на основе полихлоропреного каучука | Авторское свидетельство СССР, N852907, Б.И. 1981, N 29.