Սերգեյ Կոստանդի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ Քիմիայի ֆակ., 1954 - 1959 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ` «Исследование кинетики реакций гидроперекиси кумола с аминами в водныx раствораx», 1966 թ., 23 մարտի: Ն. Ի. Լոբաչեվսկու անվան Գորկու Պետական համալսարանի դիսերտացիաներ պաշտպանության մասնագիտացված Խորհուրդ:
Դոկտորական` «Влияние гидропероксидов с аминосоединениями и иx комплексов»

Աշխատանքային փորձ
1959 թ. ԵՊՀ լաբորանտ
1960 - 1961 թթ. ինժեներ - հետազոտող` «Կանազ»
1961 - 1964 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ
1965 - 1967 թթ. ԵՊՀ գիտաշխատող, ասիստենտ
1967 - 1972 թթ. ԵՊՀ ավագ դասախոս
1967 - 1969 թթ. ԵՊՀ դեկանի տեղակալ
1972 - 1987 թթ. ԵՊՀ դոցենտ
1987 - 1989 թթ. ԵՊՀ պրոֆեսոր
1989 - 2007 թթ. ԵՊՀ անօրգանական քիմիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
2007 թ-ից մինչև հիմա` պրոֆեսոր
Վերապատրաստում` 2 - 4 ամսով Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանում` 1973, 1975, 1977, 1981, 1985 թթ.:

Կարդացվող դասընթացներ
«Ֆիզկոլ քիմիա», «Ֆիզիկական քիմիա»
«Ընդհանուր քիմիա», «Անօրգանական քիմիա», «Հոմոգեն կատալիզ»
«Կոորդինացիոն միացությունների քիմիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկական քիմիա, ընդհանուր քիմիա, անօրգանական քիմիա, կոմպլեքսների քիմիա, կատալիզ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
INTAS, 94 - 771, 1996 - 1998 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն, գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ քիմիական ընկերության անդամ,
Քիմիա - տեխնոլոգիական ասոցացիայի անդամ,
ՀՀ ճարտարագիտական ակադեմիայի անդամ,
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ:

Պարգևներ
Մեդալ «Отличник гражданской обороны СССР» վկայական Nº 71, 30,04,1984 թ.
ԵՊՀ մեդալ` տրված 30,07,1994 թ.

anorgkim@ysu.am

Սերգեյ Կոստանդի Գրիգորյան

Ավագ գիտաշխատող | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական քիմիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Ս. Կ. Գրիգորյան, Ռ. Ա. Սարգսյան, Է. Ե. Ղափանցյան

Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի պրակտիկում | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2003

Գրիգորյան Ս. Կ.

Ընդհանուր քիմիա | «Զանգակ» հրատ., Երևան, 2002

Գրիգորյան Ս. Կ., Այվազյան Հ. Մ.

Հայկական քիմիական անվանակարգության բարեփոխման հիմնախնդիրները | «Հայկական հանրագիտարան» հրատ. Երևանի, 1998

Գրիգորյան Ս. Կ.

Ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիա | ԵՊՀ հրատ, Երևան, 1983
 

Հոդված/Article

Ս. Կ. Գրիգորյան, Գ. Ս. Գրիգորյան, Ա. Ի Մարտիրյան, Լ. Գ. Թադևոսյան

The study of the complex formation of the copper(II) ion with salicylic acid by means of the EPR and UV-Vis spectroscopy methods within wide range of aqueous medium's pH values (ԷՊՌ և սպեկտրալուսաչափական եղանակներով պղնձի(II) իոնի հետ սալիցիլաթթվի կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը ջրային միջավայրում pH-ի արժեքների լայն տիրույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 166-170 |

Ս․ Կ․ Գրիգորյան , Գ․ Ս․ Գրիգորյան, Ա․ Ի․ Մարտիրյան, Լ․ Գ․ Թադևոսյան

The study of the complex formation of the copper(II) ion with salicylic acid by means of the EPR and UV-Vis spectroscopy methods within wide range of aqueous medium’s pH values (ԷՊՌ և սպեկտրալուսաչափական եղանակներով պղնձի(II) իոնի հետ սիլիցիլաթթվիկոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը ջրային միջավայրում pH-ի արժեքների լայն տիրույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 166-170 |

Գ. Ս. Գրիգորյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Դ. Ա. Մարտիրյան

Kinetics of cumene hydroperoxide catalytic decay in aqueous solution in the presence of copper ion (II) and tryptophan (Պղինձ(II)-ի և տրիպտոֆանի կատալիտիկ ակտիվությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման ռեակցիայում ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 75-80 |

Григорян С. К., Григорян Г. С.

Каталитическая активность комплекса треонина с ионом кобальта (II) на распад гидропероксида кумола в водной среде | IV международная конференция по химии и химической технологии, 2015, 229-230 стр. |

Գ. Ս. Գրիգորյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Catalytic activity of Cobalt(II) ion and isoleucine complex on decay of cumene hydroperoxide in aqueous solution (Իզոլեյցինի հետ կոբալտի (II) իոնի առաջացրած կոմպլեքսի կատալիզային ակտիվությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման հանդեպ ջրային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 15-19 |

Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան

Thermographic research of thorium tetrafluoride–cesium fluoride system in melt (Թորիումի քառաֆտորիդի և ցեզիումի ֆտորիդի հալույթային համակարգի ջերմագրաֆիական հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 18-20 |

Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Ռ. Պ. Մխիթարյան

Physical-chemical researches of systems, containing complex fluorides of rubidium, aluminium and terbium (Ռուբիդիումի, ալյումինի և տերբիումի բարդ ֆտորիդային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 15-17 |

Р.Т. Мкртчян, С.К.Григорян, А.Р.Мкртчян

Физико-химические исследования плавкостной системы Rb3TbF6-Rb3AlF6 | III Международная конференция по химии и химической технологии, ИОНХ. Ереван 2013., с.180-181

Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Գ. Ս. Գրիգորյան

Изучение каталитической активности комплекса иона никеля(II) с лейцином на распад гидропероксида кумола в водной среде (Լեյցինի հետ նիկել(II)իոնի համակարգի կատալիտիկ ակտիվության ուսումնասիրությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման վրա ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 13-17 (ռուսերեն) |

Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան

Հիդրոմետալուրգիական լուծույթներից երկաթի արսենատի նստեցումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 61-63 |

Գ. Ս. Գրիգորյան, Գ. Գ. Պետրոսյան, Գ. Լ. Գրիգորյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Комплекс купри-иона с лейцином как гомогенный катализатор распада гидропероксида кумола в водной среде (Կուպրի–իոնի կոմպլեքսը լեյցինի հետ որպես հոմոգեն կատալիզատոր կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման համար ջրային միջավայրում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012 #1(227) էջ 26-31 (ռուսերեն) |

Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Գ. Թոռչյան, Գ. Լ. Գրիգորյան, Ժ. Ի. Աբրահամյան

Получение алюмин¬аммониевых квасцов из алюминийсодержащих отходов (Ալյումին պարունակող թափոններից ալյումինամոնիումային շիբի ստացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 57-60 (ռուսերեն) |

Ժ. Խ. Գրիգորյան, Գ. Լ. Գրիգորյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Термографическое исследование системы трихлорид тербия–хлорид натрия в расплаве (Տերբիումի եռքլորիդ–նատրիումի քլորիդ համակարգի թերմոգրաֆիական ուսումնասիրությունը հալույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 59-61 (ռուսերեն) |

Мкртчян Р. Т., Григорян С. К., Мхитарян Р. П.

Извлечение висмута из конверторных пыллей медеплавительного производства | II Международная конференция по химии химической технологии. 2010.

Մ. Վ. Մարտիրոսյան, Գ. Ս. Գրիգորյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Применение сульфатизирующего обжига в процессах комплексного извлечения ценных компонентов из полиметаллического концентрата (Սուլֆատացնող բովման կիրառումը բազմամետաղային խտանյութից արժեքավոր բաղադրիչների համալիր կորզման պրոցեսներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 19-23 (ռուսերեն) |

Мкртчян Р. Т., Григорян С. К., Мхитарян Р. П.

Извлечение висмутата из конверторных пылей медеплавительного производства | Материалы II Международной конференции по химии и химической технологии, 13-17 сентября, изд. Института обшей и неорганической химии, Ереван 2010, с. 215-216.

Տ. Վ. Բալայան, Է. Ե. Ղափանցյան, Ռ. Ա. Սարգսյան, Գ. Մ. Զեյթաղյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Комплексообразование хрома (III) с винной кислотой в водном растворе (Քրոմ(III)-ի կոմպլեքսագոյացումը գինեթթվի հետ ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 18-22 (ռուսերեն) |

Գ.Ս. Գրիգորյան, Գ. Գ. Պետրոսյան, Ե. Յա. Վարդանյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Каталитическое влияние иона кобальта (II) на кинетику реакции гидропероксида кумола с метионином в водной среде (Կոբալտի իոնի (II) կատալիտիկ ազդեցությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի հետ մեթիոնինի ռեակցիայի կինետիկայի վրա ջրային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն) |

Տ.Վ. Բալայան, Է.Ե. Ղափանցյան, Գ.Մ. Զեյթաղյան, Ռ. Ա. Սարգսյան , Ս. Կ. Գրիգորյան

Определение состава и устойчивости цитратных комплексов молибдена (VI) (Մոլիբդեն(VI)-ի լիմոնաթթվային կոմպլեքսի բաղադրության և կայունության հաստատունների որոշումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 74-79 (ռուսերեն) |

Балаян.Т. В., Капанцян Э. Е., Зейтагян Г. М., Саркисян Р. А., Григорян С. К.

Определение состава и устойчивости цитратных комплексов молибдена (VI) | Ученные записки ЕГУ. Химия и биология, вып. 2, 2008.

Капанцян Э. Е., Саркисян Р. А., Григорян С. К., Балаян Т. В., Багдасарян С. Д.

Комплексообразование Te (IV) с винной кислотой | Сборник тезисов докладов, Актуальные проблемы химической науки, Армения, Ереван, 2008, июль 17 - 18, с. 107

Տ. Վ. Բալայան, Է. Ե. Ղափանցյան, Ռ. Ա Սարգսյան, Գ. Մ. Զեյթաղյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Растворимость вольфрамовой кислоты в зависимости от pH раствора (Վոլֆրամային թթվի լուծելիությունը կախված լուծույթի pH-ից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 80-84 (ռուսերեն) |

Григорян С. К., Капанцян Э. Е., Балаян Т. В., Багдасарян С. Д., Зейтагян Г. М.

Взаимодействие Mo(VI) с винной кислотой в водном растворе | Уч. Записки ЕГУ (естест. науки), 2007, 1, 67 - 71

Գրիգորյան Ս. Կ., Ադամյան Ռ. Խ.

Թթվածին և օզոն | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007 թ., էջ 1 - 47

Григорян Г. С., Асатурян Р. А., Варданян Е. Я., Григорян С. К.

Димеризация комплексов Cu2+ с лимонной кислотой в водныx раствораx | Межд. конференция по xимии и xимической теxнологии. Сборник материалов, Ереван 2007, с. 275

Գրիգորյան Ս. Կ., Ադամյան Ռ. Խ., Գրիգորյան Գ. Ս.

Անօրգանական պինդ բյուրեղային և կարևոր նյութերի սինթեզ, հետազոտություն և կիրառություն | «Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացում» հաշվետու գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան 2007, էջ 35 - 36:

Адамян Р. Х., Арутюнян М. Г., Манукян Н. А., Григорян С. К., Бабаян Г. Г.

Ликвидус тройной системы Na2AlF6 - KMgF3 - KCaF3 | Вестник Инженерний Академии Армении, 2007, т. 4, 1, 139 – 141

Григорян Г. С., Петросян Г. Г., Григорян С. К.

Синтез и исследование комплексов металлов(II) с лизином в водной среде. | Межд. конференция по xимии и xимической теxнологии. Сборник материалов, Ереван 2007, с. 276

Балаян Т. В., Капанцян Э. Е., Зейтагян Г. М., Саркисян Р. А., Григорян С. К.

Комплехсообразование вольфрама (YI) с лимонной кислотой в водном растворе (сообщение 2) | Информационные Технологии и Управление Энциклопедия - Арменика, Ереван, 2007, вып. 5, с. 52 - 58.

Саркисян Р. А., Григорян С. К.

Քսենոնի ենթախմբի տարրերի քիմիան | ԵՊՀ, Բնագետ, 1 - 2, 2007, էջ 18 - 25

Լ. Ե. Սարգսյան, Մ. Վ. Մարտիրոսյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Поведение легированных свинцовых анодов в процессе электроизвлечения из сернокислых растворов выщелачивания (Լեգիրացված կապարային անոդների վարքը պղնձի ծծմբաթթվային տարրալուծման լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 83-87 (ռուսերեն) |

Լ.Ե. Սարգսյան, Մ.Վ. Մարտիրոսյան, Ա.Է. Դանիելյան, Ս.Կ. Գրիգորյան

Электрохимические и коррозионные свойства микрокристаллического сплава цинк–свинeц (Ցինկ–կապար միկրոբյուրեղային համաձուլվածքի էլեկտրաքիմիական և կոռոզիոն հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 86-90 (ռուսերեն) |

Է. Ե. Ղափանցյան, Գ. Մ. Զեյթաղյան, Ռ. Ա. Սարգսյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Комплексообразование хрома (III) c салицилатом натрия в водном растворе (Քրոմ (III)-ի կոմպլեքսագոյացումը նատրիումի սալիցիլատի հետ ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 80-85 (ռուսերեն) |

Է. Ե. Ղափանցյան, Տ. Վ. Բալայան, Ս. Դ. Բաղդասարյան, Գ. Մ. Զեյթաղյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Взаимодействие Mo(VI) с винной кислотой в водном растворе (Մոլիբդեն (VI)-ի փոխազդեցությունը գինեթթվի հետ ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 67-71 (ռուսերեն) |

Саркисян Р. А., Григорян С. К.

Ազնիվ գազեր | ԵՊՀ, Բնագետ, 3 - 4, 2006, էջ, 50 - 54:

Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Լ. Երիցյան, Գ. Ս. Գրիգորյան, Կ. Մ. Երիցյան

Исследование и синтез клеевой композиции низкотемпературного отверждения (Ցածր ջերմաստիճանային պնդացմամբ սոսնձային բաղադրանյութերի ուսումնասիրությունը և սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 85-89 (ռուսերեն) |

Գ. Վ. Հակոբյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Հ. Ն. Ենգիբարյան, Մ. Լ. Երիցյան

Хелатные комплексы 1,3-дикарбэтоксиметилизоцианурата с ионами металлов Ni^2+, Co^2+, Cu^2- (1,3-դիկարբէթօքսիմեթիլիզոցիանուրատի խելատային կոմպլեքսի փոխազդեցությունը Ni^2+, Co^2+, Cu^2- մետաղների իոնների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 143-146 (ռուսերեն) |

Григорян С. К., Петросян Г. Г., Григорян Г. С., Варданян Е. Я.

Комплексообразование лизина с ионами металлов (II) и влияние комплексов на распад гидропероксида кумола в водной среде | Хим. ж. Армении, 2005, т. 58, № 4, с. 12 - 20

Андреасян Дж. Р., Мкртчян Р. Т., Григорян С. К.

Взаимодействие трихлорида тербия с хлоридами цезия, рубидия и калия. | Информационные технологии и Управл., Ереван, 2005, вып. 2, с.134 - 138

Գ. Վ. Հակոբյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Լ. Երիցյան

Взаимодействия метилольных производных мочевины с солями Co(II) и Ni(II) (Միզանյութի մեթիլոլային ածանցյալների փոխազդեցությունը Co(II)-ի և Ni(II)-ի աղերի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 66-70 (ռուսերեն) |

Մ. Վ. Մարտիրոսյան, Լ. Ե. Սարգսյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Влияние структуры фазовой пленки на коррозионные свойства нерастворимых анодов на основе свинца. (Ֆազային թաղանթի կառուցվածքի ազդեցությունը չլուծվող կապարե անոդների կոռոզիոն հատկությունների վրա ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 149-152 (ռուսերեն) |

Adamyan R. Kh., Grigoryan S. K., Nersisyan S. A,, Babayan G. G.

Interaction in the K2TiF6 - Rb3AlF6 - Rb3PrF6 Triple System | Chemical and Environmental Research, 2004, 13 (1and2), p.173 - 175

Асатурян Р. А., Петросян Г. Г., Григорян Г. С., Григорян С. К.

Механизм комплексообразования и распада ГПК в присутствии комплексов - Лизин | Информационные Технологии и Управление, 2003, т. 3, с. 148 - 157

Grigoryan G. S., Petrosyan G. G., Grigoryan G. H., Grigoryan S. K.

Catalitic activity of Serine complexes with Metal Jons (II) on the Cumene | Hydroperoxide elecomposition in aqueous solutions. - Within the Framework of the Awniversary International Scientific Conferense of SEUA Enicolopov's Readings. State Engineering University of Armenia, Erevan, 2003, p. 66.

Ա. Հ. Նորավյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Լ. Երիցյան

Модификация поливинилацетатной водной дисперсии продуктами разложения каолинита (Կաոլինիտի քայքայման նյութերով պոլիվինիլացետատային ջրային դիսպերսիայի մոդիֆիկացիան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 65-69 (ռուսերեն) |

Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ժ. Խ. Գրիգորյան, Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Роль газовой атмосферы, образующейся внутри зерен гидраргилита и пирита при термическом разложеннии материала (Հիդրարգիլիտի և պիրիտի հատիկների ներսում ջերմային քայքայման ժամանակ առաջացող գազային մթնոլորտի դերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 135-137 (ռուսերեն) |

Ժ. Խ. Գրիգորյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան, Կ. Ա. Տեր-Առաքելյան, Հ. Գ. Բաբայան, Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Физико-химическое исследование систем из фторитратов и фторалюминатов щелочных металлов. Диаграмма плавкости системы Rb3AlF6-K3YF6 (Ալկալիական մետաղների ֆտորիտրատներից և ֆտորալյումինատներից բաղկացած համակարգի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները Rb3AlF6-K3YF6 համակարգի հալման դիագրամը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 61-64 (ռուսերեն) |

Нерсисян Л. Г., Бабаян Г. Г., Григорян С. К.

Синтез и свойства простых гидромолибдатов редкоземельных элементов | Хим. ж. Армении, Ереван, 2002, т. 55, №3, с. 67-73

Մ. Գ. Թոռչյան, Ա. Կ. Մխիթարյան, Տ. Ռ. Սարգսյան, Ժ. Ի. Աբրահամյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Ալյումին պարունակող թափոններից նպատակային նյութերի ստացում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 83-87 |

Թոռչյան Մ. Գ., Գրիգորյան Ս. Կ., Մխիթարյան Ա. Կ., Սարգսյան Տ. Ռ., Աբրահամյան Ժ. Խ.

Ալյումին պարունակող թափոններից նպատակային նյութերի ստացում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2002, 2, 83 - 87

Асатурян Р. А., Григорян Г. С., Петросян Г. Г., Варданян Е. Я., Григорян С. К.

Кинетика распада гидропероксида кумола под влиянием метионина в присутствии, и в водной среде. | Информационные Технологии и Управление, 2002, 3, 174 - 179

Asaturian R. A., Petrosyan G. G., Grigorian G. S., Vardanyan E. Ja., Grigorian S. K.

The Mechanism of Cumene Hydroperoxide decay under th inflluerance of Methyonine | Information Technologies and Managment, 2002, 3, 167 - 173

Григорян С. К., Григорян К. Р., Петросян Г. Г., Григорян Г. Л., Григорян Г. С., Варданян Е. Я.

Кинетика и механизм реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде | Химический журнал Армении, 2002, т. 55, № 1 - 2, с. 44 - 52

Нерсисян Л. Г., Бабаян Г. Г., Григорян С. К.

Физико-химическое исследование системы PrCl,-Na2Mo04-H20 | Информационные технологии и управление, Ереван, 2001, т. 2, №3, с. 109-118

Գրիգորյան Ս. Կ., Գրիգորյան Գ. Ս.

Թթվահիմնային տեսության զարգացման համառոտ ակնարկ | Բնագետ հանդես, 2001, 1 - 2, 6 - 7

Зейтагян Г. М., Գրիգորյան Ս. Կ., Գրիգորյան Գ. Ս., Арзуманян Г.

Исследование диатомитов и получение на их основе носителей для хроматографии и катализаторов | Сб. Тезисов Конференции «Ениколоповские чтения», Ереван, 2001, с. 63.

Зейтагян Г. М., Мкртчян А. Р., Григорян С. К.

Изучение структуры носителей для катализаторов на основе диатомита | Информационные технологии и управление, N 04, 2001, с. 218 - 220

Григорян С. К., Петросян Г. Г., Григорян Г. С., Григорян Г. Л.

Синтез и исследование каталитически активных на распад гидропероксидов аминокислотных комплексов в водных растворах | Гос. инженер. университет Армения, Ениколоповские чтения. Сборник Тезисов, Ереван, 2001, с. 42.

Бабаян Г. Г., Тер - Аракелян К. А., Адамян Р. Х., Мкртчян Р. Т., Григорян С. K.

Исследование в области новых гексафторсодер жащих соединений d и f элементов, а также металлгидросиликатов лантаноидной группы, их синтез и применение | Конверсионный потенциал Армении и программы МНТЦ, Ереван, 2000, с. 225 - 228.

Петросян Г. Г., Григорян Г. С., Григорян К. Р., Григорян Г. Л., Варданян Е. Я., Григорян С. К.

Кинетика реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде | Химическая наука Армении на пороге XXI века. Сборник Тезисов,18 - 20, 05; 2000, с. 47.

Григорян С. К., Петросян Г. Г., Григорян Г. С., Варданян Е. Я.

Комплексообразование лизина с М (II) и каталитическая активность образовавшихся комплексов на распад ГПК в водной среде | Конверсионный потенциал Армении и программы МИТЦ Международный семинар 2 - 7 окт. 2000 г., Тезисы докладов, Ереван, 2000 г., с. 107

Мартирян А., Пирумян Г.П., Григорян С.K

Реакционная способность комплексов железа, меди и марганца с аминокислотами природного происхождения в отношении ОН радикалов | Журнал прикл. химии Армении, 2000, N1-2, с.35-39

Կ. Մ. Երիցյան, Գ. Պ. Փիրումյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Լ. Երիցյան

Новые диаллильные производные изоциануровой кислоты, содержащие аминокислотные группы (Ամինաթթվային խմբեր պարունակող իզոցիանուրաթթվի նոր դիալիլ ածանցյալներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 66-69 (ռուսերեն) |

Ռ. Խ. Ադամյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Ս. Ա. Ներսիսյան, Դ. Ս. Դամազյան, Թ. Վ. Սանամյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Влияние состава растворителя на качество кристаллов KTiOPO_4 (KTP) (Լուծիչի բաղադրության ազդեցությունը KTiOPO_4(KTP) բյուրեղների որակի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 124-125 (ռուսերեն) |

Կ. Մ. Երիցյան, Գ. Պ. Փիրումյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Реакционная способность некоторых аминокислот природного происхождения в отношении OH радикалов (Որոշ բնական ամինաթթուների ռեակցիոն ունակութնունը OH ռադիկալների նկատմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 51-55 (ռուսերեն) |

Ս. Հ. Սարգսյան, Ս.Ա. Ավետիսյան, Կ. Ս. Մարգարյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Электрохимический синтез имидазольных полихелатов некоторых двухвалентных металлов (Մի քանի երկվալենտ մետաղների իմիդազոլային պոլիխելատների էլեկտրաքիմիական սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 57-60 (ռուսերեն) |

Մ. Լ. Երիցյան, Ֆ. Հ. Կարապետյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Радикальная полимеризация акриловой кислоты в присутствии поливинилового спирта (Ակրիլաթթվի ռադիկալային պոլիմերացումը պոլիվինիլ սպիրտի ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 97-99 (ռուսերեն) |

Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Ժ. Խ. Գրիգորյան

Получение особо чистого фторида бария (Բարձր մաքրության բարիումի ֆտորիդի ստացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 103-105 (ռուսերեն) |

Մ. Լ. Երիցյան, Խ. Գ. Գյուլումյան, Կ. Մ. Երիցյան, Ս. Ի. Հովհաննիսյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Исследование полимеризации акриламидного комплекса кобальта в массе (Կոբալտի ակրիլամիդային կոմպլեքսի պոլիմերացման ուսումնասիրությունը զանգվածում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 27-31 (ռուսերեն) |

Ա. Ս. Սաղյան, Ա. Է. Ավետիսյան, Ս. Մ. Ժամհարյան, Լ. Ռ. Ջիլավյան, Է. Ա. Գյուլումյան, Վ. Ի. Տարարով, Ս. Կ. Գրիգորյան, Յու. Ն. Բելոկոն

Асимметрический синтез L-β-(N-метиламино)аланина через хиральный комплекс дегидроаланина с ином Ni(II) (L-β-(N-մեթիլամինա)ալանինի ասիմետրիկ սինթեզը Ni(II) իոնի հետ դեհիդրոալանինի առաջացրած խիրալկոմպլեքսի միջոցով)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 36-39 (ռուսերեն) |

Ա. Ս. Սաղյան, Ա. Է. Ավետիսյան, Ս. Մ. Ժամհարյան, Լ. Ռ. Ջիլավյան, Լ. Բ. Դանիելյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Յու. Ն. Բելոկոն

Асимметрический синтез β-имидазолил-D-аланина через хиральный комплекс дегидроаланина с ионом Ni(II) (β-իմադազոլիլ-D-ալանինի ասիմետրիկ սինթեզը դեհիդրոալանինի խիրալ Ni(II) կոմպլեքսների միջոցով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 48-52 (ռուսերեն) |

Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ժ. Խ. Գրիգորյան, Ս.Կ. Գրիգորյան

Способ получения фторида натрия высокой степени чистоты (Բարձր մաքրության աստիճանի նատրիումի ֆտորիդի ստացման եղանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 56-58 (ռուսերեն) |

Ա. Ս. Սաղյան, Ս. Մ. Ժամհարյան, Գ. Լ. Գրիգորյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Յու. Ն. Բելոկոն

Асимметрический синтез D-аланина из глицина через их никелевые (II) комплексы шиффовых оснований с хиральным реагентом (Գլիցինից D-ալանինի ասիմետրիկ սինթեզը խիլարային ռեագենտի շիֆի հիմքերի Ni(II) կոմպլեքսների միջոցով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 42-47 (ռուսերեն) |

Ե. Յա. Վարդանյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Кинетика каталитического распада гидропероксида третбутила под действием купри-иона в диметилформамиде (Երրորդային բութիլ հիդրոպերոքսիդի կատալիտիկ քայքայման կինետիկան կուպրի-իոնի ազդեցությամբ դիմեթիլֆորմամիիդում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #2, էջ 69-72 (ռուսերեն) |

Ա. Ս. Սաղյան, Ս. Մ. Ժամհարյան, Գ. Ց. Հովսեփյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Յու. Ն. Բելոկոն, Գ. Լ. Գրիգորյան, Ս. Դ. Բաղդասարյան

Ассиметрический синтез 2L, 3L-s-замещенных-β-метилцистенов через хиральные комплексы дегидроаминомасляной кислоты с ионами переходных металлов (2L, 3L-s-տեղակալված-β-մեթիլցիստեինների ասիմետրիկ սինթեզը փոփոխական արժեքականության մետաղների հետ դեհիդրոամինակարագաթթվի խիրալային կոմպլեքսների միջոցով ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 62-72 (ռուսերեն) |

Ա. Ս. Սաղյան, Յու. Ն. Բելոկոն, Ս. Մ. Ժամհարյան, Ս. Ռ. Ղահրամանյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Асимметричный синтез L-винилглнцина ((L) - վինիլգյիցինի ասիմետրիկ սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #2, էջ 110-116 (ռուսերեն) |

Ս. Կ. Գրիգորյան, Վ. Ս. Քիշոյան

Изучение комплексообразования куприиона с пиридином в водной среде и кинетике распада гидропероксида кумола под влиянием этого комплекса (Ջրային միջավայրում կուպրիիոնի և պիրիդինի կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը և կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման կինետիկան այդ կոմպլեքսի ազդեթության տակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 90-95 (ռուսերեն) |

Ս. Կ. Գրիգորյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

Изучение каталитического распада гидропероксида кумола под влиянием хелатного комплекса глицината никеля в воде (Ջրային միջավայրում նիկելի գլիցինատի խելատային կոմպլեքսի կատալիտիկ ազդեցությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 74-78 (ռուսերեն) |

Ա. Գ. Գայբակյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Экстракционно-флуориметрическое определение рения риванолом (Ռենիումի էքստրակցիոն-ֆլյուորիչափական որոշումը ռիվանոլով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 160-162 (ռուսերեն) |

Ե. Յա. Վարդանյան, Ջ. Հ. Ճշմարիտյան , Ս. Կ. Գրիգորյան

Кинетика акта инициирования реакции катализированного кумолом распада гидропероксида в формамиде (Պղնձի իոնով կատալիզված կումոլի հիդրսպերօքսիդի քայքայման ռեակցիայի հարուցման փուլի կինետիկան ֆորմամիդում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 79-82 (ռուսերեն) |

Ռ. Պ. Մելիքսեթյան, Ա. Մ. Կայֆաջյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Ռ. Մ. Հակոբյան , Մ. Լ. Երիցյան

Новые реакционно-способные производные ортофосфорной кислоты (Օրթոֆոսֆորական թթվի նոր ոեակցիոնունակ ածանցյալներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 90-95 (ռուսերեն) |

Եվ. Յա. Վարդանյան, Գ. Գ. Գրիգորյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

О комплексообразовании между гидропероксидом кумола, триэтаноламином и купри ионом в среде диметилфармамида (Դիմեթիլֆորմամիդի միջավայրում կումոլի հիդրոպերօքսիդի, տրիէթանոլամինի և կուպրիիոնի կոմպլեքսագոյացման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 93-96 (ռուսերեն) |

Եվ. Յա. Վարդանյան, Ջ. Մ. Նալբանդյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

Изучение кинетики и механзма каталитического распада гидропероксида кумола в формамиде волюмометрическим методом (Կումոլի հիգրոպերօքսիգի կատալիտիկ քայքայման կինետիկայի և մեխանիզմի ուսումնասիրությունը ֆորմամիդում ծավալաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 144-147 (ռուսերեն) |

Ս. Կ. Գրիգորյան

Распад гидропероксидов кумола и третбутила под влиянием комплексов моноэтаноламина с Ме(2+) в водной среде (Ջրային միջավայրում կումոլի և երրորդայփն-բութիլ հիդրոպերօքսիդների քայքայումը Me(2+)+մոնոէթանոլամին կոմպլեքսի ազդեցությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 92-97 (ռուսերեն) |

Ջ. Հ. Ճշմարիտյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

Изучение кинетики полимеризации акриламида в воде, инициированной системой гидропероксид кумола+моноэтаноламин+Cu(2+) (Ջրային լուծույթում կումոլի հիդրոպերօքսիդ+մոնոէթանոլամին+Cu(2+) համակարգով հարուցված ակրիլամիդի պոլիմերման կինետիկայի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #1, էջ 81-88 (ռուսերեն) |

Ս. Կ. Գրիգորյան

Определение констант равновесия и распада промежуточного комплекса в реакционных системах гидропероксид кумола+амины+Ме2+ в водных средах (Ջրային միջավայրում կումոլի հիդրոպերոքսիդ+ամիններ+Me2+ ռեակցիոն համակարգերում միջանկյալ կոմպլեքսների առաջացման և քայքայման հաստատունների որոշումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #1, էջ 145-148 (ռուսերեն) |

Ս. Կ. Գրիգորյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

О причине положительного действия моноэтаноламина и его комплексов с Cu2+ и Co2+ на живой организм (Կենդանի օրգանիզմի վրա մոնոէթանոլամինի և նրա Cu2+ և Co2+ իոնների հետ առաջացրած կոմպլեքսների դրական ազդեցության պատճառի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 142-144 (ռուսերեն) |

Ս. Կ. Գրիգորյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

Исследование межмолекулярных взаимодействий в системе гидропероксид кумола-Co2+ (Միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունը հիդրոպերօքսիդ--Co2+ համակարգում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 86-89 (ռուսերեն) |

Շ. Ա. Մարգարյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Մ. Ա. Բաբայան, Լ. Ե. Տեր-Մինասյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

Исследование комплексообразования триэтиламина с Ni (II) в водном растворе методом ЯМР (Ջրային լուծույթներում տրիէթիլամինի հետ Ni (II)-ի կոպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 70-73 (ռուսերեն) |

Ս․ Կ․ Գրիգորյան, Ե․ Յա․ Վարդանյան

Каталитический распад гидроперекисей. III. О каталитическом распаде гидроперекиси кумола в диметилформамиде в атмосфере азота (Հիդրոպերօքսիդների կատալիտիկ քայքայումը։ III․ Դիմեթիլֆորմամիդում ազոտի միջավայրում կումոլի հիդրոպերօքսիդի կատալիտիկ քայքայման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #2, էջ 75-78 (ռուսերեն) |
 

Արտոնագիր/Patent

Григорян С. К., Казарян Л. А., Бейлерян Н. М., Геворкян А. В., Калантарян Л. К.

Полимерная композиция | Авторское свидетельство СССР, N1070893, 1983, (публик. в откр. печати запрещена)

Григорян С. К., Мелик - Оганджанян Л. Г., Бейлерян Н. М., Геворкян А. В.

Стабилизированная каучуковая композиция | Авторское свидетельство СССР, N938593,1982, (публикация в открытой печати запрещена)

Григорян С. К., Ерицян Л. М.

Клей | Авторское свидетельство СССР, N810750, Б.И.1981, N 29

Бейлерян Н. М., Григорян С. К., Калантерян Л. К., Геворкян А. В., Мартиросян Г. Т.

Композиция на основе полихлоропреного каучука | Авторское свидетельство СССР, N852907, Б.И. 1981, N 29.