Սեյրան Պավելի Ստեփանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ուսանող, մեխանիկա- մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
2018 թ. Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր
Թեմա՝ «Օրթոտրոպ բարակապատ տարրերի ծռման և կայունության ուսումնասիրությունը խնդիրների ոչ դասական դրվածքի դեպքում»
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտւտ, Հայաստան, 2018
1990 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Ճաքերի համակարգով թուլացված համասեռ կիսահարթության լարվածային վիճակի ուսումնասիրությունը», Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտւտ, Հայաստան, 1990 թ.

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից այժմ Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1982 - 1991 թթ. գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ

Գիտական կոչում
2009 թ-ին դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
մաթեմատիկական անալիզ
կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն
գծային հանրահաշիվ
անալիտիկ երկրաչափություն
վերջավոր տարրերի մեթոդ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների թվային լուծում
թաղանթների և սալերի տեսության կիրառական խնդիրներ
փոփոխական գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում
վերջավոր տարրերի մեթոդ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն բառարանով

seyran.stepanyan@ysu.am

Սեյրան Պավելի Ստեփանյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յու. Գ. Դադայան, Ս. Պ. Ստեփանյան

Վերջավոր տարրերի մեթոդը և նրա կիրառությունները | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 134 էջ
 

Հոդված/Article

Ստեփանյան Սեյրան, Ավետիսյան Վահան, Խաչատրյան Ռաֆիկ

Ապացուցումների ուսուցումը ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքում | Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 3, 176-186 էջ |

Киракосян Р.М., Степанян С. П.

К проектированию равнопрочнной ортотропной балки минималного обьема при учете касательного напряхения | Изв. АН Арм ССР Механика, 2000, т. 53, №3, с.36-44.

Киракосян Р.М., Степанян С. П.

Уточненная техническая теория ортотропных оболочек переменной толщины | Проблемы механики деформируемого твердого тела. Ереван, 2012, стр. 184-192

Киракосян Р.М., Степанян С. П.

Об устойчивости ортотропной цилиндрической оболочки линейно переменной толщины при учете поперечного сдвига | The proceedings of international conference Topical problems of continuum mechanics. 8-12 October, Tsakhkadzor, Armenia, 2012, volume1, 299-303

Степанян С. П.

Линейная задача статической устойчивости ортотропной оболочки переменной толшины при учете поперечного сдвига | Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. Воронеж 26-28 ноября, 2012, ч. 1, стр. 351-355
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը