Սեյրան Պավելի Ստեփանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ուսանող, մեխանիկա- մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
2018 թ. Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր
Թեմա՝ «Օրթոտրոպ բարակապատ տարրերի ծռման և կայունության ուսումնասիրությունը խնդիրների ոչ դասական դրվածքի դեպքում»
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտւտ, Հայաստան, 2018
1990 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Ճաքերի համակարգով թուլացված համասեռ կիսահարթության լարվածային վիճակի ուսումնասիրությունը», Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտւտ, Հայաստան, 1990 թ.

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից այժմ Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1982 - 1991 թթ. գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ

Գիտական կոչում
2009 թ-ին դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
մաթեմատիկական անալիզ
կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն
գծային հանրահաշիվ
անալիտիկ երկրաչափություն
վերջավոր տարրերի մեթոդ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների թվային լուծում
թաղանթների և սալերի տեսության կիրառական խնդիրներ
փոփոխական գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում
վերջավոր տարրերի մեթոդ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն բառարանով

seyran.stepanyan@ysu.am

Սեյրան Պավելի Ստեփանյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յու. Գ. Դադայան, Ս. Պ. Ստեփանյան

Վերջավոր տարրերի մեթոդը և նրա կիրառությունները | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 134 էջ
 

Հոդված/Article

Аревшатян Н.Г., Киракосян Р.М., Степанян С. П.

Изгиб защемленной ортотропной кольцевой пластинки переменной толщины с учетом поперечного сдвига | Изв. АН Арм ССР Механика, 1998, т. 51, №3, с.3-7

Аревшатян Н.Г., Киракосян Р.М., Степанян С. П.

Влияние поперечного сдвига на прогибы ортотропной кольцевой плас. перем. толщи. в зависимости от некоторих факторов | Изв. АН Арм ССР Механика, 1998, т. 51, №3, с.12-19

Аревшатян Н.Г., Киракосян Р.М., Степанян С. П.

Изгиб ортотропной круглой пластинки переменной толщины с учетом поперечного сдвиг | Изв. АН Арм ССР Механика, 1997, т. 50, №3-4, с. 64-68

Афян Б.А., Степанян С. П.

Плоская задача теории упругости для полуплоскости ослабленной системой трещин | Изв. АН Арм ССР Механика, 1991, т. 44, №4, с. 25-33

Афян Б.А., Степанян С. П.

Расчет коэффициента интенсивности напряжений методом податливости | В сб. Механика деформируемого тела . Изд. АН Арм ССР, Ереван 1989,с. 115-117
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը