Շուշանիկ Հարությունի Պարոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010 թ. Բանասիրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ԵՊՀ
2004 թ. Դոցենտ
1989 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պետական համալսարան
1986 - 1989 թթ. Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պետալան համալսարան ասպիրանտուրա, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1984 – 1986 թթ. գիտահետազոտական ստաժավորում, Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պետական համալսարան
1973 - 1978 թթ. անգլերեն լեզու և գրականություն, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, գերազանցության դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
1993 թ-ից մինչ այժմ - ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1978 - 1980 թթ. ԵՊՀ ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Իտալիա

Հասարակական գործունեություն
2005 թ-ից մինչ այժմ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի նախագահ
2003 թ-ից մինչ այժմ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի խոհրդի անդամ
2007 թ-ից մինչ այժմ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ատեստացիոն հանձնաժողովի անդամ
2004 թ-ից մինչ այժմ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Շուշանիկ Հարությունի Պարոնյան

Ամբիոնի վարիչ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Paronyan Sh., Ayunts A.

Language and culture in academic context. 2nd Edition | Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 264 էջ

Seda Gasparyan, Shushanik Paronyan, Astghik Chubaryan, Gaiane Muradyan

Raphael Lemkin’s draft convention on genocide and the 1948 un convention | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 176 էջ

Sh. Paronyan, N. Harutyunyan, M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice Teacher’s Guide (Part 1) | ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 130 էջ, Հայաստան |

Շուշանիկ Պարոնյան, Նաիրա Ներսիսյան, Անուշ Այունց

Մեր մեծերը` Հասմիկ Թոքմաջյան (հուշեր) | Երևան, "Zangak" Publishing House, 2015, 41 pp.

A. Galstyan, Sh. Paronyan

Historical Development of English | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013

Sh. Paronyan

Pragmatics | Yerevan, 2012

Շ. Պարոնյան

Լեզվաճանաչողություն և դիսկուրս | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2011 |

A. Galstyan, Sh. Paronyan

Highlights of History of English | Դասագիրք, Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2008

Sh. Paronyan, A. Galstyan

Introduction to Philology | Manual, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008

A. Galstyan, Sh. Paronyan

Introduction to Germanic Philology | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2006

Ш. Паронян

Единицы речевого общения в свете теории взаимодействия | Монография, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2003
 

Հոդված/Article

Shushanik Paronyan

Language Elements of Foreign Culture in the Narrative: a Pragmatic Approach | Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), էջ 153-165 |

Շուշանիկ Պարոնյան, Նարե Թամոյան

Քաղաքավարության կարգը և ներողություն հայցելը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 68-81 |

Շ. Պարոնյան, Ս. Ղալթախչյան

Համոզման գործառույթի իրագործումը առցանց էլեկտրոնային խնդրագրի վերնագրում | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում». Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, N14, էջ 163 - 175 |

Շ. Պարոնյան, Ա. Ռոստոմյան

Հույզերի լեզվաճանաչողական քննության շուրջ | «Օտար լեզուները Հայաստանում». Գիտահետազոտական հանդես, N2, Երևան, 2012, էջ. 14-24

Շ. Պարոնյան , Լ. Բեքարյան

Questions and Politeness | «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, N1, «Ասողիկ», Երևան 2001, էջ. 67-78

Շ. Պարոնյան

Խոսքային ակտերի համարժեք թարգմանության մի քանի ուսուցողական խնդիրների շուրջ | «Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր» . Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Հրատ., Երևան, 2011, էջ. 53-62

Sh. Paronyan, A. Rostomyan

On the Interrelation between Cognitive and Emotional Minds in Speech | Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, N1-2(8), Lusakn Publishers, Yerevan, 2011, pp. 26-34

Sh. Paronyan, A. Rostomyan

The Pragmatic Impact of Background Emotional Memory on Interpersonal Relations | Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, N1-2(9), Lusakn Publishers, Yerevan, 2011, pp. 7-15

Շ. Հ. Պարոնյան

Դիսկուրսը` որպես գիտելիքի կոդավորման համակարգ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 25-34 |

Շ. Հ. Պարոնյան

Հաղորդակցական կաղապարի լեզվագործաբանական ճանաչողական նկարագիրը անգլերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 65-74 |

Շ. Հ. Պարոնյան

Զրուցավարման թերությունները որպես ճանաչողական-գործաբանական գործընթացի անարդյունավետության արդյունք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 140-148 |

Շ. Պարոնյան

Զրուցավարման թերությունները որպես ճանաչողական-գործաբանական գործընթացի արդյունավետության արդյունք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Թիվ 1 (127), Երևան 2009, 140-148

Շ. Պարոնյան

Հաղորդակցական կաղապարի լեզվագործաբանական ճանաչողական նկարագիրը անգլերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Թիվ 2 (128), Երևան 2009, 65-74

Շ. Պարոնյան

Դիսկուրսը որպես գիտելիքի կոդավորման համակարգ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Թիվ 3 (129), Երևան 2009, 25-34

Sh. Paronyan

On the Linguistic Expression of Uncertainty through Hesitation Markers in Conflict Talk in English | Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразина, N866, Випуск 59, Харкiв, 2009, 92-98

Sh. Paronyan

On the Distortion of Sequential Consistency in Spoken Discourse | "Linguistic e Filologia" N29, Italy, Bergamo University Press, Bergamo 2009, 85-98

Շ. Հ. Պարոնյան, Լ. Ա. Բեքարյան

Հակընդդեմ երկխոսության հնչերանգային բնութագիրը բանավոր և գրավոր խոսքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 82-91 |

Շ. Պարոնյան, Լ. Բեքարյան

Հակընդդեմ երկխոսության հնչերանգային բնութագիրը բանավոր և գրավոր խոսքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Թիվ 2 (125), Երևան 2008, 82-92

Շ. Պարոնյան, Մ. Յաղուբյան

Զեղչումը որպես խոսքային ռազմավարության միջոց և մարտավարության դրսևորում | «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, Թիվ 1(34), «Ասողիկ», Երևան 2008, 43-52 |

Շ. Պարոնյան, Լ.Բեքարյան

Միջանձնյա հակամարտության խոսքային դրսևորումը ժամանակակից անգլերենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N8, Երևան, 2007, 98-107

Շ. Պարոնյան

Aspects of Salience in Phatic Tokens | Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, N1, Lusakn Publishers, Yerevan 2005, 37- 44

Շ. Պարոնյան

On Some Problems of Sequencing | «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, Թիվ 1(18), «Ասողիկ», Երևան 2004, 43-52

L. Բեքարյան, Շ. Պարոնյան

The Actualization of Prescriptions in Directive Communicative Situations | «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, N5, «Ասողիկ», Երևան 2001, էջ. 106-116

Sh. Paronyan

Incoherent Conversation as a Type of Spoken Discourse | Semiotics and Language Teaching, Caravan Books, Ann Arbor, Canada 2001, 61-67

Ш. Паронян

Конвенции и правила общения | «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, Թիվ 4, «Ասողիկ», Երևան 2001, 90-99

Շ. Հ. Պարոնյան

Փոխներգործական իրողության գործառույթները կապակցված խոսքում («No» անբայ արտահայտության օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 88-93 |

Շ. Հ. Պարոնյան

Փոխներգործական իրողության գործառույթները կապակցված խոսքում | «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1999, էջ. 88-94

Ш. А. Паронян

Теория речевого взаимодействия | Иностранные языки в высшей школе // сб. науч. тр., Ереван, 1995, стр. 108-114

Ш. А. Паронян

Диагностические единицы целенаправленного общения на примере диалога-ссоры (Նպատակաուղղված հաղորդակցման երկխոսական միավորները ըստ խոսքակռիվ երկխոսության) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (75), Երևան 1991թ., էջ 171-174 |

Ш. А. Паронян

Диалогические единицы целенаправленного общения на примере диалога - ссоры | «Вестник ЕГУ», вып. 3, Ереван, 1991, стр. 171-175

Ш. А. Паронян

Диалогические единицы общения выражающие упрек | Иностр. языки, Заруб. Литер.//межвуз. сб. науч. тр., под ред. Пирумовой, вып. 7, Ереван, 1988, стр. 146-152

Л. П. Чахоян, Ш. А. Паронян

Взаимодействие интенций как фактор определяющий типы межличностного общения | Личностные аспекты языкового общения // межвуз. сб. науч. тр., отв. ред. И. П. Сусов, Калинин, 1989, стр. 67-75