Սիրանուշ Գեղամի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. Մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկնածու, թեմա - «Հավանականական Ճանաչողության համակարգ, նրա մշակումը հետազոտումը և կիրառումը», 1988 թ., ԽՍՀՄ ԳԱ հաշվողական կենտրոն, ք. Մոսկվա
դոցենտի կոչման շնորհում ԽՍՀՄ բարձրագույն կրթության մինիստրության կողմից, 1989թ, ք. Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
1989 թ-ից մինչ օրս (ալգորիթմական լեզուների, այժմ ` ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն) ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
դոցենտ
1974 - 1989 թթ. ալգորիթմական լեզուների ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
ասիստենտ
1991 - 1999 թթ. «Անանիա Շիրակացի» քոլեջ, ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ
1996 - 1997 թթ. «Save the Children», USAID կողմից կազմակերպված «Ինֆորմատիկա և կոմպյուտերային տեխնիկա» դասընթացներ, դասախոս
1972 - 1974 թթ. մաթեմատիկական մեքենաների Երևանի գիտահետազոտական ինստիտուտ, ինժեներ

Կարդացվող դասընթացներ
Տվյալների կառուցվածքներ, օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրերի նախագծում, նշումների լեզուներ, PHP, JAVA, DOT NET, ASP NET ծրագրավորման լեզուներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորում, պատկերների ճանաչման համակարգերի մշակում, օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրերի նախագծում, բիզնես պրոցեսների մոդելավորում, հեռահար ուսուցում, WWW տեխնոլոգիաներ, Semantic Web.

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1995 - 2000 թթ. գիտահետազոտական թեմա No. 94-719.
2000 - 2001 թթ. IATP (Internet Access Training Program) շրջանակներում, թեմա- «Հայերեն լեզվով ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների ինտեգրացված միջավայր», ղեկավար
2001 թ. IATP շրջանակներում, թեմա - «Հեռահար ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոցներ», ղեկավար
2002 թ. IATP շրջանակներում, թեմա - «Ուսանողների հեռահար տեստավորման համակարգ», ղեկավար
2002 - 2003 թթ. OSI (Open Society Institute) շրջանակներում, թեմա - «Էլեկտրոնային ուսուցման համար հիմնական գործիքային միջոցների մշակում» No. 500091CA51, ղեկավար
2003 - 2004 և 2006 - 2007 թթ. OSI շրջանակներում, թեմա - «Միջնակարգ դպրոցի ուսումնական պրոցեսում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աջակցման գործիքային միջոցների մշակում» No. 1603 և No. 15022, ղեկավար
2004 թ. Tempus IMG-ARM 1011-2004 (Individual Mobility Grants)-ի աջակցությամբ IEEE (ICALT 2004 2.) ուսուցման տեխնոլոգիաներ միջազգային կոնֆերանսին մասնակցություն.

Լեզուներ
հայերեն - գերազանց, ռուսերեն - գերազանց, անգլերեն - բավարար

Մասնագիտական անդամակցություն
Մասնակցել եմ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացված հանրակրթական առարկաների ծրագրերի մշակման աշխատանքներին` տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) կիրառման ուղղությամբ:
SOIC06, SOIC07, SOIC08 (Social and Organizational Informatics and Cybernetics)միջազգային կոնֆերանսների ծրագրային կոմիտեի անդամ, ԱՄՆ, Ֆլորիդա

siranushs@ysu.am

Սիրանուշ Գեղամի Սարգսյան

Ամբիոնի վարիչ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ս․ Գ․ Սարգսյան, Ա․ Ս․ Հովակիմյան, Ն․ Հ․ Իսպիրյան, Ա․ Գ․ Մանուկյան

Առաջադրանքների մշակման HotPotatoes գործիքային միջավայր | Բնագետ, 2019, 2, էջ 29-43 |

Սիրանուշ Սարգսյան, Ալվարդ Խառատյան, Աննա Հովակիմյան

Տրամաբանական ռեգրեսիան որպես մարքեթինգի գործիք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-49 |

Ս. Գ. Սարգսյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ա. Ս. Հովակիմյան

Հայերեն տեքստի տոնայնության վերլուծության մեթոդներ | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2018, 15, 4, էջ 609-613 |

Сирануш Саркисян, Анна Овакимян, Маня Зироян

Гибридный метод анализа больших данных с помощью нейронных сетей | Engineering Studies. 2018, Issue 3 (2), Volume 10, 519-526 pp. |

Анна Овакимян, Сирануш Саркисян , Маня Зироян

Fuzzy-подход к генерации сценариев обучения в системах электронного обучения | Educational Researcher. 2018, Issue 9 (2), Vol. 47, 830-837 pp. |

Սարգսյան Ս. Գ., Հովակիմյան Ա. Ս., Իսպիրյան Ն. Հ., Դարբինյան Կ. Ս.

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը բնագիտական առարկաների դասավանդման համար | Բնագիտությունը 21-րդ դարում: Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ: 2017, էջ 296-299 |

S. Sargsyan, A. Hovakimyan

Statistical Evaluation of the Performance of the Neural Network | London Journal of Research in Computer Science and Technology. 2017, Volume 17, Issue 1 , pp. 1-6 |

Овакимян А. С., Саркисян С. Г.

Разработка системы принятия решений на основе нечетких ассоциативных правил | Конгресса по интеллектуальным системам и информационным технологиям IS-IT’16. 2016, стр. 149-154 |

Овакимян А. С., Саркисян С. Г., Сулян Г. С.

Гибридная модель для прогнозирования временных рядов | XII международная научно-практическая конференция "Экономическое прогнозирование: модели и методы". 2016, стр. 25-30 |

Սարգսյան Ս. Գ., Հովակիմյան Ա. Ս.

Փաստաթղթերի վարկանիշավորման համակարգի մշակում | Десятая Годичная научная конференция РАУ. 2016, стр. 74-79 |

Siranush Sargsyan, Anna Hovakimyan

Probabilistic methods for neural networks study | Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, 2016, Issue 4 (2), Volume 69, pp. 669-675 |

Սարգսյան Ս. Գ., Հովակիմյան Ա. Ս., Իսպիրյան Ն. Հ., Մանուկյան Ա. Գ

Փոխգործուն առաջադրանքների և թեստերի ստեղծման HotPotatoes փաթեթը | Բնագետ, 2016, 1, 48-56 էջ |

Саркисян С. Г., Овакимян А. С., Харатян А. А.

Нейросетевые технологии в задачах прогнозирования | Международная научная конференция "Экономика и управление", 2015, 126-131 стр. |

Овакимян А. С., Саркисян С. Г., Зироян М. А., Тинякова В. И.

Нейросетевое прогнозирование временных рядов | Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство. 2015-09-28, 93-96 стр. |

Hovakimyan A. S., Sargsyan S. G.

Neural networks apparatus in biometrics | Contemporary problems of social works, Россия, 2015, Vol.1, No.2, 129-137 стр.

А. С. Овакимян, С. Г. Саркисян

Самоорганизующиеся сети в задачах классификации данных | Девятая годичная научная конференция. Сборник статей, Армениа, 2015, 87-93 стр. |

Саркисян С. Г., Овакимян А. С.

Оценка эффективности работы нейронных сетей | Девятая годичная научная конференция. Сборник статей, Армениа, 2015, 94-98 стр. |

Խառատյան Ա., Սարգսյան Ս., Հովակիմյան Ա.

Արհեստական նեյրոնային ցանցերի կիրառումը տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման մեջ (ՀՀ-ում գնաճի կանխատեսման օրինակով | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 561-573 |

Sargsyan S., Hovakimyan A., Barkhudaryan S.

Using Template Processing Technique in the Pervasive e-Learning Supporting Systems | Proceedings of the International Conference “Information Technologies in Education in the 21st Century”, May 21-23,2007, Yerevan, Armenia, p.24-34

Sargsyan S., Hovakimyan A., Gyurjinyan A., Barkhudaryan S.

Application of Fuzzy Theory in Adaptive Electronic Learning Systems | Materials of the International Conference on Distance Learning: Problems and Perspectives of Development, October 5-7, 2007, Almaty, Kazachstan, p. 22-24

Hovakimyan A., Sargsyan S., Karapetyan N., Barkhudaryan S.

An Effective e-Learning Organization Support Tool | Proceedings of the Annual Conference of RAU, Yerevan, 2006, p.153-159

Sargsyan S., Ispiryan N., Darbinyan K., Hovakimyan A.

Developing e-Learning Environment | Learning Technology Newsletter, Vol. 7, Issue 4, October 2005, Publication of IEEE Computer Society ISSN 1438-0625, p. 24

Sargsyan S., Hovakimyan A.

E-learning Support System in Armenian | Materials of the International Conference on Distance Learning: Problems and Perspectives of Development, October 28-29, 2005, Almaty, Kazachstan, p. 309 – 311

Sargsyan S., Hovakimyan A., Ispiryan N., K.Darbinyan

Modeling and Implementation of Virtual Chemical Laboratory | Proceedings of the International Conference CSIT-05, Yerevan, 2005, Sept. 19-23, Yerevan, Armenia, p. 628-631

Hovakimyan A., Sargsyan S., Barkhudaryan S.

Genetic Algorithms in Interactive Learning Systems | News of Artificial Intellegence, №1, 2005, Moscow,p.58-62 (in Russian)

Sargsyan S., Ispiryan N., Hovakimyan A.

Basic Concepts of Creation of Virtual Chemical Laboratory | Learning Technology Newsletter, Vol. 7, Issue 4, October 2005, Publication of IEEE Computer Society ISSN 1438-0625, p.43-44

Sargsyan S., Hovakimyan A.

The Genetic Algorithms (GA) in Web-based Learning Systems | IASTED International Conference on ACIT-Software Engineering (ACIT-ACA 2005), June 20-24, 2005, Novosibirsk, p.496-501

Sargsyan S., Hovakimyan A., K. Darbinyan, Ispiryan N.

Virtual Environment for Chemical Laboratory Studies | International Workshop “InformationTechnologies in Education ITE 2005”, Yerevan, June 13 - 17, 2005, p.19-20

Sargsyan S., Hovakimyan A.

XML-document handling in Java | Yerevan, YSU, 2005, 41p.(in Armenian)

Sargsyan S., Hovakimyan A., Barkhudaryan S.

Genetic Algorithm and the Problem of Getting Knowledge in e-Learning | IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Joensuu, Finland, August 30-Sep.2, 2004

Hovakimyan A., Sargsyan S., Petrosyan V.

Text Files Handling with Neuronetworks | Information Technologies and Management. Vol.4, 2004, p. 104-112, Yerevan, (in Russian)

Hovakimyan A., Sargsyan S., Darbinyan K., Ispiryan N., Petrosyan E.

E-Learning Supporting System Development | Proceedings of the International Conference Information technologies in Education, Yerevan, 2004, p. 208-21

Sargsyan S., Hovakimyan A.

TeachArm Toolset for e-learning support | Proceedings of the Conference CSIT’2003, Yerevan, Armenia, 2003, p. 409 – 412

Sargsyan S., Hovakimyan A.

Supplying Genetic Algorithm (GA) in User Adaptable Teaching Systems | Proceedings of the International Conference CSIT-03, Yerevan, 2003, p. 242-245

Sargsyan S.G., Hovakimyan A.S., Khachoyan L.O.

Intergrated Basic Toolset for New Learning Technologies in Armenian | Proceedings of the Conference on Network Technologies, Minsk, Belarus, p.173-176, 2000

Sargsyan S., Egiazaryan W., Abrahamyan A., Degoyan K.

Collected programming tasks | volume 2, Yerevan,YSU, 1999, 56p.(in Armenian)

Sargsyan S., Degoyan K., Abrahamyan A., Egiazaryan W.

Collected programming tasks | volume 1, Yerevan,YSU, 1997, 32p.(in Armenian)

Ս. Գ. Սարգսյան

Вычисление вероятностной характеристики распознающих систем персептронного типа (Պերցեպտրոնային տիպի ճանաչող համակարգի հավանականային բնութագրիչի հաշվում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 152-154 (ռուսերեն) |

Ս. Գ. Սարգսյան , Շաո Գոպեյ

Об одном методе прогнозирования землетрясений (Երկրաշարժի կանխագուշակման մի եղանակի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 151-155 (ռուսերեն) |

Sargsyan S., Buniatyan M., Markosyan A., Petrosyan G.

Job Control Languages | Yerevan,YSU, 1988, 86 p.(in Armenian)

Ս. Գ. Սարգսյան

Эффективность работы перцептрона в случае пересечения изображений в рецепторном поле (Պերցեպտրոնի աշխատանքի արդյունավետությունը երբ ռեցեպտորների դաշտում պատկերները հատվում են) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 149-152 (ռուսերեն) |

Ս. Գ. Սարգսյան, Ս. Վ. Դայան

Моделирование процесса обучения распознаванию образов на ЭВМ (Կերպարների ճանաչման ուսուցման պրոցեսի մողելավորում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 144-147 (ռուսերեն) |