Սրբուհի Պետրոսի Լամբարջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետ. համալսարան, բանասիրական ֆակ., 1968 - 1972;
Մոսկվայի պետական համալսարան, 1972 - 1974;
Ասպիրանտուրա, Մոսկվայի պետական համալսարան, 1978 - 1981.

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1978 թթ. ԵՊՀ-ի նախապատր. ֆակ. ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
1978 - 1981 թթ. ՄՊՀ-ի բանասիրական ֆակ-տի ռուսաց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ
1985 - 1987 թթ. ԵՊՀ-ի օտար- երկրյա քաղաքացիների համար ռուս. լեզվի ամբ. դասախոս
1987 - 1999 թթ. ԵՊՀ-ի ռուս. բանասիրության ֆակ-տի օտարերկրացիների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ
1999 թվականից մինչ այժմ ռուս լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանութլուն». «Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն». «Ռուսաց լեզու որպես օտար լեզու». «Ռուսաց լեզվի շարահյուսության արդիական պրոբլեմներ»։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նախադասության իմաստային կառուցվացքը։ Համոզվածություն/անհամոզվածություն կատեգորիան. փսիխոլեզվաբանական, պրագմատիկ, մշակութաբանական տեսակետներ։ Ռուսաց լեզվի որպես օտար լեզվի դասավանդումը

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն

rusphil@ysu.am

Սրբուհի Պետրոսի Լամբարջյան

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

С.П.Ламбарджян

Проблемы перевода официально-деловых текстов | Учебное пособие, Учебные программы. Для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, изд. ЕГУ, 2006

С.П.Ламбарджян

Актуальные проблемы синтаксиса сложного предложения | Учебное пособие, Учебные программы. Для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, изд. ЕГУ, 2006

С.П.Ламбарджян

Русский язык как иностранный. Учебные программы | Учебное пособие, Для бакалавриатуры и магистратуры. Ереван, изд. ЕГУ, 2006

С.П.Ламбарджян

Морфология современного русского языка | Учебное пособие, Учебные программы. Для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, изд. ЕГУ, 2006
 

Հոդված/Article

Србуи Ламбарджян

К вопросу персуазивности в художественном тексте (Գեղարվեստական տեքստում ներակա պերսուազիվության հարցի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 66-75 |

С.П.Ламбарджян

Универсалия “персуазивность” в русском языке | Сборник материалов международной научно-методической конференции, Русский язык в странах СНГ. Ереван, изд. РАУ, 2005

С.П.Ламбарджян

Актуальные проблемы синтаксиса сложного предложения | Актуальные проблемы русского языкознания. Лекции для магистратуры, Ереван, изд. ЕГУ, 2004

С.П.Ламбарджян

Модусно-диктумные отношения в смысловой структуре предложения-высказывания | Актуальные проблемы русского языкознания. Лекции для магистратуры, Ереван, изд. ЕГУ, 2004

С.П.Ламбарджян

Отражение категорией персуазивности тенденции к субъективизации языковой картины мира | Сборник “Астхик - 13”, Ереван, изд. “Саак Партев”, 2003
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը