Տարիել Կարապետի Բարսեղյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1962 - 1967 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ,
1967 - 1970 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Գույքային պատասխանատվության ինստիտւտի էվոլյուցիան և արդիական հիմնահարցերը», ի.գ.դ., 2006, ԺԲ.00.03, Մասնավոր իրավունք:
«Մատակարարի պատասխանատվությունը մատակարարման պայմանագրի առարկային ներկայացվող պահանջների խախտման համար», ի.գ.թ.1972թ,
ԺԲ.00.03, Մասնավոր իրավունք:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրաունք, Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվություն, մտավոր սեփականության իրավունք, գործարարական իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Գործարարական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1970 թ-ին ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
1967 - 1972 թթ. ՀԽՍՀ ավտոտրանսպորտի մինիստրության թիվ 1 տրեստում որպես իրավախորհրդատու
1973 թ-ին ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ավագ դասախոս
1973, 1975 թթ. դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ
1977 թ-ին ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
1988 թ-ին Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
1990 թ-ին ՀՀ Գերագույն դատարանի նախագահ
1990 թ-ին Մոսկվայի պետական համալսարանում քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնների վարիչների վերապատրաստում
2002 թ-ին Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
2008 թ-ին վերընտրվել է Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
2013 թ-ից Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի պատվավոր վարիչ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.03) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ,
Իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ,
Արդարադատության խորհրդի անդամ,
ՀՀ Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Տարիել Կարապետի Բարսեղյան

Ամբիոնի պատվավոր վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Տարիել Բարսեղյան, Արփինե Հովհաննիսյան

Մտավոր սեփականության իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, երկրորդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2020, 304 էջ

Բարսեղյան Տարիել Կարապետի

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք | 4-րդ հրատարակություն Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2014,Արաջին մաս, 560 էջ

Բարսեղյան Տ. Կ., Հովհաննիսյան Ա. Ա.

Մտավոր սեփականության իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, ՙԱսողիկ՚, 2012, 304 էջ

Ղարախանյան Գ. Հ., Բեքմեզյան Գ. Հ., Բարսեղյան Տ. Կ., Հովհաննիսյան Ա. Ա., Հայկյանց Ա. Մ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս | Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան 4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով), Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ:

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Բարսեղյան Տ. Կ., Ղարախանյան Գ. Հ., Հայկյանց Ա. Մ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս | Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 496 էջ, (Երևանի համալսարանի հրատ., 2003, 416 էջ):

Տ. Կ. Բարսեղյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (առաջին մաս) | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2009, 560 էջ, (Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2000, 528 էջ, Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, 560 էջ):

Տ. Կ. Բարսեղյան, Ա. Մ. Հայկյանց, Գ. Հ. Ղարախանյան, Ս.Գ. Մեղրյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (երկրորդ մաս) | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 560 էջ

Տ. Կ. Բարսեղյան

Գույքային պատասխանատվության էվոլյուցիան և արդիական հիմնահարցերը | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, 256 էջ |

Բարսեղյան Տարիել, Մեղրյան Սերգեյ, Ղարախանյան Գեղամ, Սերոբյան Դավիթ, Մելիքջանյան Լիպարիտ, Բեքմեզյան Գրիգոր

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք | Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001

Տ. Կ. Բարսեղյան

Տնտեսական կազմակերպությունների հարաբերություններում կիրառվող գույքային պատասխանատվության արդյունավետությունը | Եր., «Հայաստան» հրատ., 1988, 96 էջ:

Տ. Կ. Բարսեղյան

Մատակարարի պատասխանատվության մի քանի հարցեր | Եր., ԵՊՀ հրատ., 1976, 128 էջ:
 

Հոդված/Article

Տարիել Բարսեղյան

Գյուղացիական տնտեսության քաղաքացիաիրավական կարգավիճակը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 144-171 |

Տարիել Բարսեղյան

Ձեռքբերման վաղեմություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2), էջ 28-43 |

Տարիել Բարսեղյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական գործող օրենսգրքի ներկա վիճակը և կատարելագործման հեռանկարները | ԵՊՀ իրավագիտության պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012), Երևան, 2013, էջ 57-76

Տ. Կ. Բարսեղյան

Անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 3-14 |

Տարիել Բարսեղյան

Բարեխղճության դերը քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կարգավորման գործում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության 20-ամյակին, ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ 31-44

Տ. Կ. Բարսեղյան

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների դերը շուկայական հարաբերություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 131.3, Երևան 2010թ., էջ 5-15 |

Տարիել Բարսեղյան

Պայմանագրի դերը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմում | Պետութուն և իրավունք, թիվ 3(49), Երևան, 2010, էջ 7-17 |

Тариел Барсегян

Проблемы совершенствования положений гражданского кодекса Республики Армения (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների կատարելագործման հիմնախնդիրները) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 130.3, Երևան 2010թ., էջ 55-63 |

Տ. Կ. Բարսեղյան

Գործարարական իրավունք | Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2009, 352 էջ

Բարսեղյան Տարիել

Բարեվարքության կանոնների դերը քաղաքացիական հարաբերությունների կարգավորման գործում | Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 5-19

Տարիել Բարսեղյան

Ագրարային քաղաքականության օրենսդրական ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում | Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, 2007թ., էջ 6-13:

Տարիել Բարսեղյան

Կրոնական կազմակերպությունների քաղաքացիաիրավական կարգավիճակը | Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու ( 29 նոյեմբերի 2007թ.), էջ 5-24

Т. К. Барсегян

Неустойка, как мера ответственности (Տուժանքը որպես պատասխանատվության միջոց) | М., Юрист, #7, (Մոսկվա, “Յուրիստ”, թիվ 7), 2006, էջ 20-22

Տարիել Բարսեղյան

Դրամական պարտավորությունների խախտման համար գանձվող տոկոսները գույքային սանկցիաներ են | Օրենք և իրականություն, 2006, թիվ 8 (130), էջ 1-4:

Т. К. Барсегян

Специфика оперативно-регулятивных санкций (Օպերատիվ-կարգավորիչ սանկցիաների առանձնահատկությունները) | Юрист, Москва, #8 (“Յուրիստ”, Մոսկվա, թիվ 8), 2006, էջ 45-48

Տարիել Բարսեղյան

Գույքային պատասխանատվության կիրառման մեխանիզմների փոփոխությունը XX դարում | Իրավագիտության հարցեր, Երևան., 2006, թիվ 3, էջ 24-29

Տարիել Բարսեղյան

Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության բնորոշ առանձնահատկությունները | Իրավագիտության հարցեր, 2005թ., թիվ 2, էջ 6-12:

Տարիել Բարսեղյան

Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության տեսակները | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2002 թ., թիվ 1-2, էջ 31-38:

Տարիել Բարսեղյան

Գույքային պատասխանատվության զարգացման էվոլյուցիան | Օրենք և իրականություն, 2003, թիվ, էջ 19-20:

Տ. Բարսեղյան

Մեղքի հիմնահարցը քաղաքացիական իրավունքում | Երևան, 2003, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70 ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, էջ 57-71

Տարիել Բարսեղյան

Գույքային պատասխանատվության հասկացությունը | Իրավագիտության հարցեր, 2003, թիվ 4, էջ 23-29:

Տ. Բարսեղյան

Ինտեգրալ միկրոսիստեմների տոպոլոգիաներրի իրավական պահպանությունը | Պետություն և իրավունք, 2002, թիվ 1 (15), էջ 24-29

Տ. Բարսեղյան

Օտարերկրյա ներդրումների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները | Օրենք և իրականություն, Եր., 2002 թ., թիվ 21 (59), էջ 5 -7

Բարսեղյան Տարիել

Քաղաքացիների մասնակցությունը առևտրային հարաբերություններին | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2000 թ., թիվ 3-4, էջ 29-33:

Тариел Барсегян

Основные проблемы гражданско-правового регулирования рыночных отношений в Республике Армения/Հայաստանի Հանրապետությունում շուկայական հարաբերությունների կարգավորման հիմնախնդիրները (ռուս.)/ | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) Եր., 1999 թ., թիվ 2-3, էջ 48-53

Տարիել Բարսեղյան

Տնտեսական կազմակերպությունների գույքային պատասխանատվության բարձրացման պրոբլեմի էությունը և ուսումնասիրման առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 1986, թիվ 1 (58), էջ 17-25: