Տարոն Վարդանի Սիմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2009 թ. Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց, Թավթս համալսարան, ԱՄՆ, Բոստոն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Եվրոպական իրավունք մասնագիտացում
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անցումային և անկայուն հասարակական համակարգերի և դրանց պետականության զարգացման առանձնահատկությունները (սիներգետիկ մոտեցում)» ի.գ.թ., ԺԲ.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքներ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Անցումային պետականություն, անկայուն սոցիալ-պետական համակարգերի և կառուցվածքների կառավարում, սիներգետիկա, պետաիրավական համալիրություն, պետական կառավարման համալիրություն, իրավունք և ազատություն, մարդու իրավունքներ, միջազգային իրավունքի փիլիսոփայություն

Կարդացվող դասընթացներ
Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն
Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն
Իրավունքի մարդաբանություն
Իրավաբանական տեխնիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 թ-ի դեկտեմբերի 9-ին ընտրվել է ՀՀ ԱԺ պատգամավոր
2010 թ-ից առայսօր – ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս, 2013-ից՝ ասիստեն, 2017-ից՝ դոցենտ
2011 թ-ից առայսօր – Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս
2011թ-ից - 2019թ. հունվարի 10 – Ի ԷԼ ԷԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ իրավաբանական գրասենյակի Գլխավոր տնօրեն
2012 - 2016 թթ. Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի Տնօրեն
2010 - 2015 թթ. Հաշվապահների ուսուցման միջազգային կենտրոնի դասախոս
2010 թ-ից տարբեր փորձագիտական աշխատանքներ “Asian Development Bank”-ում, “ADE, Joint Evolution Unit of DG” -ում, Հայաստանի ՄԱԿ-ի ասոցիացիայում, Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունում (OSCE), Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության հայաստանյան առանձին ծրագրերում, “IBF International Consulting”-ում, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր կազմակերպությունում (UNDP), ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ Հայաստանյան գրասենյակ, Մակ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակ, Public Administration International և այլն:
2010 թ. Արմենիա ԹԻ ՎԻ, Գլխավոր իրավաբան
2008 - 2010 թթ. ԱՐ ՍԻ ԷՖ ՍՊԸ, իրավաբան

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.01) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ, ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, Հայաստանի հաշտարարների ԻԿԿ համահիմնադիր, անդամ, խորհրդի անդամ, Եվրոպական արբիտրաժային պալատի անդամ, Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի համահիմնադիր, անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Տարոն Վարդանի Սիմոնյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Տարոն Սիմոնյան

ԱՐԲԱՆԷ․ «և զարթնում է լաոն» | Մենագրություն, Երևան «Հայրապետ» հրատ., 2018թ. 432 էջ

Տ. Վ. Սիմոնյան

Պետաիրավական համալիրություն և սիներգետիկա / Մաս 1, Անցումային և անկայուն սոցիալ-պետական համակարգերի համալիրություն. Սիներգետիկ աշխարհընկալում | Երևան: ԵՊՀ հրատակչություն, 2013, 256 էջ
 

Հոդված/Article

Taron Simonyan

The Evolution of the Principle of Self-Determination and the ICJ Advisory Opinion on the Declaration of Independence of Kosovo | Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 35-43 |

Taron Simonyan

Controlled Reality and the Fiction of Freedom: Synergy Algorithms | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 25-35 |

Տարոն Սիմոնյան

Ցիվիլիստական հասարակարգը հայ ազգի քաղաքակրթական հասունացման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 55-59 |

Տարոն Սիմոնյան

Իրավաբանի գործնական մարտահրավերները XXI դարում. արհեստական բանականություն | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 34-45 |

Տարոն Սիմոնյան

Ազատության փոփոխվող բովանդակությունը XXI դարի իրավունքի համալիրությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 29-41 |

Taron Simonyan

Legal Dynamics in Social Systems out of Equilibrium: The Problem of Random Interventions | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 33-42 |

Տարոն Սիմոնյան

Անցումային և անկայուն հասարակություններում իրավունքի որոշակիացման համալիրություն և դրանում նկատելի որոշ օրինաչափություններ | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 56-67 |

Taron Simonyan

Nash Equilibrium as A Mean For Determination of Rules of Law (For Sovereign Actors) | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.17- 24 |

Գոհար Գևորգյան, Տարոն Սիմոնյան

Դատարանում երեխայի լսված լինելու իրավունքի օրենսդրական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 44-52 |

Taron Simonyan

Some features of the civil and common law traditions impact vis-a-vis sources of international law:comperative anaysis | Armenian yearbook of international and comparative law, Volume 1, 2013, pp 125-142

Taron Simonyan

Armenian-Turkish relations in the legal framework of the TWO | Armenian yearbook of international and comparative law, Volume 1, 2013, pp 148-150

Taron Simonyan

Review of the French constitutional council decision on the legality of the draft law on denial of the Armenian genocide | Armenian yearbook of international and comparative law, Volume 1, 2013, pp 159-160

Տ. Վ. Սիմոնյան

Իրավունքի սիներգետիկայի հայեցակարգի զարգացման պատմաիրավական նախադրյալները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու` նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին, ԵՊՀ հրատակչություն, Երևան, 2013, էջ 303-318

Տ. Վ. Սիմոնյան

Արդի իրավունքի համալիրություն. սիներգետիկ մոտեցում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու` նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, Երևան, 2012, ԵՊՀ հրատ., էջ 181-199

Տ. Վ. Սիմոնյան

Անկայուն և անցումային պետականությունների զարգացման համալիրություն և կառավարում. ընտրություն բիֆուրկացիոն գործընթացներում | Պետություն և իրավունք, թիվ 4(58), Երևան, 2012, էջ 4-16 |

Տ. Վ. Սիմոնյան

Պետական իշխանության լեգիտիմացումը անցումային փուլում գտնվող անկայուն պետականություններում (սիներգետիկ մոտեցում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 24-39 |

Տարոն Սիմոնյան

Ժամանակի ընկալման և սոցիալական սկզբնական և ընթացիկ հիշողության դերը անկայուն և անցումային հասարակություններում | Պետություն և իրավունք», Երևան, 2011, թիվ 1(51), էջ 56-67 |

Տարոն Սիմոնյան

Սիներգետիկայի հիմնական հասկացությունների և սկզբունքների կիրառելիությունը անկայուն հասարակական համակարգերը դիտարկելիս | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2011, թիվ 3 (53), էջ 66-83 |

Տ. Վ. Սիմոնյան

The features of the impact of Civil and Common Law traditions vis-a-vis the sources of International Law | Երևանի Համալսարանի Բանբեր, Իրավագիտություն/, ԵՊՀ, 2010, N. 131.3, էջ 64-79

Տարոն Սիմոնյան

Սիներգետիկան` որպես հետդասական գիտությունների միջառարկայական ուղղություն | Պետություն և իրավունք», Երևան, 2010, թիվ 1 (47), էջ 81-91 |

Taron Simonyan

The Features of the Impact of the Civil and Common Law Traditions vis-a-vis the Sources of International Law (Մայրցամաքային (քաղաքացիական) և ընդհանուր իրավական ընտանիքների ազդեցության առանձնահատոկությունները միջազգային իրավունքի աղբյուրների վրա) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 131.3, Երևան 2010թ., էջ 64-79 |

Տ. Վ. Սիմոնյան

Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և դրա մեկնաբանումը ազատական-իրավաբանական իրավահասկացողության տեսանկյունից | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2009., թիվ 1-2 (43-44), էջ 80-90

Տ. Վ. Սիմոնյան

Սովորութային միջազգային իրավունքի նորմերի հատկանիշները | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2008., թիվ 3 (41), էջ 58-69