Տաթևիկ Հովհաննեսի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագորոծական քիմիա բաժնի ուսանող (որակավորում՝ դեղաբան-քիմիկոս, պրովիզոր,մասնագիտություն՝ դեղագործական քիմիա):

Գիտական ստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
Ֆունկցիոնալ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուներ պարունակող դի- և տրիպեպտիդների սինթեզը և դրանց ազդեցությունը պրոտեազների վրա, Գ0014 Կենսատեխնոլոգիա և Բ 0010 Կենսօրգանական քիմիա, 22 հուլիսի 2012, ՀՀ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ, 018

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ պարունակող պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ կարճ պեպտիդների սինթեզ:

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հիգիենա

Աշխատանքային գործունեություն
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ-ի «Ֆարմացիայի ինստիտուտի» Կենսաբժշկագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ի «Պեպտիդների սինթեզի», իսկ 2016 մինչ օրս` «Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզի» լաբորատորիայի գիտաշխատող
2012 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ (համատեղության կարգով)
2008 - 2010 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ (ներկայումս ՀՀ ԳԱԱ
«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ) «Ասիմետրիկ սինթեզի» լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2006 - 2007 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ ` ավագ լաբորանտ

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ արհեստակցական կազմակերպություն
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն

Դրամաշնորհներ
ISTC/#A-1677 2009-2012 «Կենսաբանորեն ակտիվ հետերոցիկլիկ տեղակալված α-ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզը: Նրանց հակաբակտերիալ, հակավիրուսային և հակաուռուցքային հատկությունների ուսումնասիրությունը», (36 ամիս), կատարող
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 13-2І117 2013-2015 2І117 «“Pass-online” ծրագրի օգնությամբ պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ պարունակող կարճ պեպտիդների որոնումը և հետագա նպատակային սինթեզը», (24 ամիս), ղեկավար
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 15T-2I215 2015-2017 «Սերինային պրոտեազների պոտենցիալ արգելակիչներ հանդիսացող կարճ պեպտիդների մոդելավորումը, նպատակային սինթեզը և դրանց ազդեցությունը ֆերմենտների ակտիվության վրա», (24 ամիս) , ղեկավար
STC/#A-2289 2017-2020 (36 ամիս), կատարող

Որակավորման դասընթացներ
2016 - 2021 թթ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Տաթևիկ Հովհաննեսի Սարգսյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Саргсян Т. О., Цатурян А. О., Сагиян А. С, Дангян Ю. М., Дангян В. Т., Джамгарян С. М., Гюлумян Э. А., Паносян Г. А.

Синтез ди- и трипептидов, содержащих (S)-2-амино-3-[4-аллил-(3-пиридин-4`- и (S)-2-амино-3-[4-аллил-(3-пиридин-3`-ил)-5-тиоксо-1,2,4-триазол-1-ил]-пропио-новые кислоты | Հայաստանի քիմիական հանդես: 2017թ․, 70, 92-99 էջ |

Т. О. Саргсян

Моделирование потенциально биологически активных (s)-α-аллилглицинсодержащих пептидов, выявление их возможных биологических свойств с помощью программы пасс-онлайн и целевой синтез | Հայաստանի քիմիական հանդես, 2016, 69, 3, 320-332 էջ |

Ю. М. Дангян, Т. О. Саргсян, В. Т. Дангян, С. М. Джамгарян, Э. А. Гюлумян, Г. А. Паносян, А. О. Цатурян, А. С. Сагиян

Моделирование потенциально биологически активных (S)-α–аллилглицин содержащих пептидов, выявление их возможных биологических свойств с помощью программы пасс-онлайн и целевой синтез | Химический журнал Армении, 2016, 69, 412-432

Ю. М. Дангян, Т. О. Саргсян, В. Т. Дангян, С. М. Джамгарян, Э. А. Гюлумян, Г. А. Паносян, А. О. Цатурян, А. С. Сагиян

Синтез пептидов, содержащих (S)-β-[4-аллил-3’- и 4’-ил)-5тиоксо-1,2,4-триазол-1-ил]-α-аланины и влияние их возможных биологических свойств | Химический журнал Армении, 2015, 68, 89-98

В. Т. Дангян, А. С. Саргсян, Т. О. Саргсян, С. М. Джамгарян, Э. А. Гюлумян, Г. А. Паносян, Ю. М. Дангян, А. С. Сагиян

Синтез пептидов, содержащих β- гетероциклически замещенные производные (S)-аланина | Химический журнал Армении, 2014, 67, 1, 75-84
 

Թեզիս/Thesis

T. H. Sargsyan, A. H. Tsaturyan, А. М. Hovhannisyan, A. S. Saghyan

Modeling of dipeptides containing potential biologically active (s)-α-propargylgycine, disclosure of possible biological properties and targeted synthesis | Dutch peptide symposium 2017. p. 71 |

T. H. Sargsyan, N. A. Hovhannisyan, Yu. M. Danghyan, S. M. Djamgaryan, E. A. Gyulumyan, A. H. Tsaturyan, A. M. Hovhannisyan, A. S. Saghyan

Synthesis and PASS prediction novel biologically active short peptides | 15th Naples workshop on bioactive peptides, peptides: recent developments and future directions, Naples, Italy, 2016, June 23-25, 73

V. T. Dangyan, T. H. Sargsyan, S. M. Jamgaryan, E. A. Gyulumyan, G. A. Panosyan, Yu. M. Dangyan, A. S. Saghiyan

Novel biologically active short peptides based on heterocycle substituted non-protein amino acides: pass prediction and synthesis | 20th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships Understanding Chemical-Biological Interactions, St. Petersburg, Russia, 2014, oct. 31-sep.4, 94

T. O. Sargsyan, V. T. Danghyan, S. M. Jamgaryan, E. A. Gylumyan, Y. M. Danghyan, A. S. Sagyan

Sinthesis of peptides containing (S)-2-amino-3-[4-allyl-(3-pyridine-4’-yl) and (3-pyridine-3’-yl)-propionic acids | International Conference “ Frontiers in Chemistry, Armenia” (ArmChemFront 2013) august, Yerevan, Armenia, 25-29, 2013, 195