Տիգրան Տոնիկի Քոչարյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1998 - 2002 թթ. Բակալավր, Երևանի պետական համալսարան
2002 - 2004 թթ. Մագիստրոս, Երևանի պետական համալսարան
2004 - 2007 թթ. Ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ
2009 - 2012 թթ. Դոկտորանտ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճանը
2007 թ. իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեման՝ Զինվորական ծառայության սահմանադրաիրավական հիմունքները Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 թ. քաղաքական գիտությունների դոկտոր
Ատենախոսության թեման՝ Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության ապահովման քաղաքական-իրավական արդի հիմնախնդիրները
2015 թ. պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձը
2004 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն
2004 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
Դասավանդման փորձը` 2004 թ-ից
2012 - 2014 թթ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում,
2013 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում:
2013 - 2015 թթ. ՀՀ ՊՆ Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հրամանատարաշտաբային դասընթացում,

Դասավանդվող առարկա
Միջազգային և ազգային անվտանգության ժամանակակից համակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Համաշխարհային քաղաքականություն և տարածաշրջանային գործընթացներ
Ազգային անվտանգության քաղաքական - իրավական ապահովում
Ռազմական քաղաքականության հիմունքներ

Անդամակցությունը
ՀՀ ԲՈՀ-ի 056 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Տիգրան Տոնիկի Քոչարյան

Պրոֆեսոր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Տ. Տ. Քոչարյան

Ուսումնական ձեռնարկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության վերաբերյալ դասընթացի | Ուսումնական ձեռնարկ, հրատարակման է երաշխավորվել ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից, 2013 թվական, Ք 822, 234 էջ

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության ապահովումը ազգային անվտանգության համատեքստում | Մենագրություն, հրատարակման է երաշխավորել ԵՊՀ միջազգային հարաբերութունների ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը, 2012 թվական, ԵՊՀ հրատ., Ք 822, 374 էջ

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության զինվորական իրավունք | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ-ուղեցույց, հրատարակման է երաշխավորվել ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի կողմից, 2011 թվական, Հ 247, 67 էջ
 

Հոդված/Article

Տ. Տ. Քոչարյան

Անդրադարձ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին առնչվող խորհրդային շրջանի իրավաքաղաքական որոշ իրադարձություններին | Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Եր., Զանգակ, 2015, էջ 139-145

Տ. Տ. Քոչարյան

Զինված ուժերի սպայական կազմի կերպափոխման հիմնական արդիական առաջնահերթությունները | Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Եր., Զանգակ, 2014, էջ 51- 58

Тигран Кочарян

Становление и развитие армяно-российских отношений в постсоветском периоде | Теоретические и прикладные проблемы социальных наук, Сборник научных трудов, Изд-во «Вестник Балтийской педагогической академииե, СПб, 2014, стр. 56-64

Տ. Տ. Քոչարյան

Զինվորական կարգապահության առաջնայնությունը զինծառայողի կարիերայում | Կարիերայի ուղղորդման հիմնախնդիրներն ու զարգացման միտումները: Միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու, Եր., 2014, էջ 152-158

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական փոխգործակցությունը արտասահմանյան մի շարք երկրների հետ | «Արդարադատություն» գիտական հանդես, ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ, 2014 թվական, թիվ 1 /24/էջ 2-8

Տ. Տ. Քոչարյան

Բանակաշինության գործընթացը Հայաստանի ազգային անվտանգության արժեհամակարգում | ԼՂՀ, «Լրատու» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Մ. Մաշտոց համալսարան, 2014, էջ 218- 226

Տ. Տ. Քոչարյան

Որոշ նկատառումներ Մինսկի խմբի ձևաչափում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին», «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնահարցեր | Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 2014 թվական, թիվ 1, էջ 156-164

Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական կապերը հարևան երկրների հետ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 140.6, Երևան 2013թ., էջ 10-16 |

Տ. Տ. Քոչարյան

Ազգային ոգով մարտունակ զինվորականի կերպարի անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտական զեկույց, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով, «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները» զեկուցումների դրույթներ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ, 2013, էջ 261-262

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության ռազմակրթական համակարգի քաղաքական-իրավական հայեցակարգային զարգացումները | «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնահարցեր» Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 2013 թվական, թիվ 2, էջ 135-143

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ոլորտի իրավաքաղաքական բարեփոխումները և դրանց կանխատեսելի զարգացումները | «Արդարադատություն» գիտական հանդես, ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ, 2013 թվական, թիվ 3 /22/, էջ 8-14

Տ. Տ. Քոչարյան

ԱՄՆ արդի ռազմական քաղաքականության ուղենիշը և հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցությունը | «Հանրային կառավարում» ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական հանդես, թիվ 2/2013, էջ 116-125

Тигран Кочарян

Российско-армянское сотрудничество в контексте формирования региональной безопасности на Кавказе | Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура № 1 (55), 2013, стр. 158- 166

Տ. Տ. Քոչարյան

Ազգային անվտանգության արժեքային նշանակությունը և կառուցվածքային հիմնատարրերը | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների գիտական հանդես, 2013 թվականի թիվ 2 /638/, էջ 107-115

Տ. Տ. Քոչարյան

Ազգային գաղափարախոսությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայացման և գործունեության հենքում | «Արդարադատություն» գիտական հանդես, ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ, 2013 թվական, թիվ 3 /22/, էջ 15-20

Տ. Տ. Քոչարյան

Անվտանգության ինստիտուտը պետության և հասարակության զարգացման համատեքստում | «Հանրային կառավարում» ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական հանդես, թիվ 3-4/2013, էջ 162-169

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության համակարգը և ապահովման քաղաքական-իրավական կառուցակարգերը | ԼՂՀ, «Լրատու» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Մ. Մաշտոց համալսարան, 2013, 2 (15), էջ 142-150

Տ. Քոչարյան

Զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության ապահովման համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 136.6, Երևան 2012թ., էջ 66-76 |

Տ. Տ. Քոչարյան

Ժողովրդավարական վերահսկողության ինստիտուտները Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների գիտական հանդես, 2012 թվական, թիվ 4(636), էջ 94-105

Тигран Кочарян

Организация Договора о Коллективной Безопасности в системе обеспечения военной безопасности Республики Армения | Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура № 8 (50), 2012, стр. 139-145

Тигран Кочарян

Диаспоры России и Армении как фактор поддержания и развития российско-армянских отношений и безопасности на Южном Кавказе | Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура № 7 (49), 2012, стр. 137-144

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրումը Եվրոպական անվտանգության համակարգին | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների գիտական հանդես, 2012 թվականի թիվ 1 /633/, էջ 116-128

Тигран Кочарян

Стратегическое партнерство России и Армении в сфере обеспечения военной безопасности | Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура №5 (47) 2012, стр. 130-139.

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության արդի ռազմաքաղաքական համակարգի համառոտ նկարագիրը | «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2012 թվական, թիվ 2 /196/, էջ 1-3

Тигран Кочарян

Турецко-иранская политика на Кавказе и безопасность Армении | Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура №3 (45) 2012, стр. 179-188

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետություն-Հյուսիսատլանտյան դաշինք (ՆԱՏՕ) համագործակցության զարգացումներն ու նախատեսվող հեռանկարները | «Հանրային կառավարում» ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական հանդես, թիվ 1-2/2012, էջ 127-137

Тигран Кочарян

Армения и проблема безопасности на Кавказе: политико- стратегическая ситуация | Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура №1 (43) 2012, стр. 174-185

Տ. Քոչարյան

Հայաստանը տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 135.6, Երևան 2011թ., էջ 3-11 |

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգությունը ազգային անվտանգության համատեքստում | «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 5(187), էջ 1-3

Տ. Տ. Քոչարյան

ԱՊՀ երկրների անվտանգության հարցերը համակարգող կառույցների քաղաքական-իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները | «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 12(194), էջ 1-5

Տ. Տ. Քոչարյան

ԱՄՆ-ի անվտանգության հարցերը համակարգող կառույցների քաղաքականիրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները | «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 10(192), էջ 8-10

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության ռազմական կազմավորման համակարգը ռազմական անվտանգության ապահովման գործում | «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 6(188), էջ 11-14

Տ. Տ. Քոչարյան

Նախագահը որպես երկրի ռազմական անվտանգության ապահովման երաշխավոր | «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 8(190), էջ 1-3

Տ. Տ. Քոչարյան

Ազգային (պետական) անվտանգությունը որպես մարդկային զարգացման իրավաքաղաքական ապահովման երաշխիք. Հայաստանի օրինակով | ՀՀ ԿԳՆ Ա.Մկրտչյանի անվան տնտեսագիատական համալսարան, 21-րդ դարի մարտահրավերները և մարդկային զարգացման ասպեկտները, Միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010 թվական, էջ 102-104

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետությունում զինվորական ծառայության կազմակերպաիրավական ապահովումը | «Հայկական բանակ» ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմագիտական հանդես, 2008 թվական, թիվ 2-3 (56-57), էջ 67-76

Տ. Տ. Քոչարյան

Զինվորական ծառայության իրավական ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում | Մենագրություն, հրատարակման է երաշխավորվել ՀՊԱՀ իրավունքի և քաղաքագիտության ամբիոնի կողմից, 2008 թվական, Ք 822, 175 էջ

Տ. Տ. Քոչարյան

Բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետության ռազմական կազմավորման համակարգում | «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2007 թվական, թիվ 6 /140/, էջ 15-18

Տ. Տ. Քոչարյան

Զինվորական ծառայությունը պետական ծառայության համակարգում | «Հայկական բանակ» ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմագիտական հանդես, 2006 թվական, թիվ 4(50), էջ 61-66

Տ. Տ. Քոչարյան

Զինծառայողների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2006 թվական, թիվ 10 (132), էջ 20-27

Տ. Տ. Քոչարյան

Զինվորական ծառայություն անցնելու սահմանադրաիրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում | ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 2006 թվական, թիվ 3 (40), էջ 19-23

Տ. Տ. Քոչարյան

Ռազմական անվտանգության ապահովման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում | «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2006 թվական, թիվ 8 /130/, էջ 19-21