Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով),
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ մագիստրանտուրա (գերազանցության դիպլոմով),
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Երիտասարդների հանցավորության կրիմինալոգիական բնութագիրը» ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող, իրավաբանական գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհուրդ, 2004

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հանցավորության զարգացման միտումներ, երիտասարդների հանցավորության առանձնահատկությունները, հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները:

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական իրավունք (Հատուկ մաս), Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ, Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրներ, Պրոբացիոն ծառայության դերը հանցագործությունների կանխարգելման գործում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2002 ցայսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս, դոցենտ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.05) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)

Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալավերդյան Լ.Վ., Ալեքսանյան Ն.Ս., Ավագյան Ն.Ա., Ղազարյան Տ.Ս., Սարգսյան Ն.Վ., Տեր-Գրիգորյան Վ.Մ., Սիմոնյան Տ.Վ.

Իրավունք բոլորի համար | Ձեռնարկ ուսուցիչների և աշակերտների համար, GIZ-ի հրատ., Երևան, 2015, 132 էջ (համահեղինակությամբ):

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ, Մարգարյան Աննա, Սիմոնյան Տիգրան, Քոչարյան Վիգեն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս) | Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ: Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)

Симонян Т. В.

Молодежная преступность в Республике Армения | Монография, Изд-во ЕГУ, Ереван, 2011, 160 стр.

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Մարգարյան Աննա, Սիմոնյան Տիգրան, Թերզյան Անի, Մխիթարյան Սամսոն, Ղուկասյան Արմեն, Պետրոսյան Մարինե, Սերոբյան Աստղիկ

Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 104 էջ

Տ. Վ. Սիմոնյան

Երիտասարդների հանցավորության կրիմինալոգիական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում | Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2007, 208 էջ

Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան

Երիտասարդների հանցավորության կանխումն անհատական մակարդակում | Պետություն և իրավունք N. 1-2 (23-24), 2004, էջ 54-64
 

Հոդված/Article

Тигран Симонян

Социально-экономические, государственно правовые, идеологические и воспитательные меры предупреждения преступности молодежи | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 234-261 |

Տիգրան Սիմոնյան

Երիտասարդ հանցագործի հոգեբանական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 28-40 |

Тигран Симонян

Тенденции и структура молодежной рецидивной преступности в Республике Армения (Երիտասարդների ռեցիդիվային հանցավորության միտումները և կառուցվածքը Հայաստանի Հանրապետությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 46-51 |

Տ. Սիմոնյան

Молодежная женская преступность в РА (Երիտասարդ կանանց հանցավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 142.3, 2014, էջ 62-66 |

Тигран Симонян

Социально-ролевые особенности и ценностные ориентации молодых преступников (Երիտասարդ հանցագործների սոցիալ-դերային առանձնահատկությունները և արժեքային կողմնորոշումները) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 54-68 |

Тигран Симонян

Причинный комплекс групповой преступности молодежи | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-ամյակին: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 301-327

Тигран Симонян

Структура молодежной преступности в Республике Армения (Երիտասարդների հանցավորության կառուցվածքը Հայաստանի Հանրապետությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 134.3, Երևան 2011թ., էջ 54-63 |

Тигран Симонян

Криминогенное влияние микросреды на причинный комплекс молодежной преступности | «Օրենք և իրականություն», թիվ 6 (188), Երևան 2011, էջեր 41-45

Тигран Симонян

Тенденции преступности молодежи в РА | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), N 1-2, 2009, էջեր 33-46

Տ. Վ. Սիմոնյան

Երիտասարդ հանցագործների սոցիալ-ժողովրդագրական առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Իրավագիտության հարցեր, թիվ 3-4, Երևան, 2008, էջ 47-59

Տ. Վ. Սիմոնյան

Групповая преступность молодежи | Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2008, էջ 12-19

Тигран Симонян

Альтернативы лишению свободы по французкому уголовному праву | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), N. 1, 2007, էջ 27-36

Тигран Симонян

Предупреждение преступности молодежи | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), N 4, 2007, ст. 36-45

Тигран Симонян

Причины и условия преступности молодежи в Республике Армения, имеющеся в макросреде | Юридический мир. N 10 (130), М. 2007. ст. 64-68.

Тигран Симонян

Криминогенные факторы, влияющие на преступность молодежи в Республике Армения, в образовательной и трудовой сферах | “Черные дыры” в Российском Законодательстве. N 6, М. 2007. С.243-248.

Тигран Симонян

Предупреждение преступности молодежи на личностном уровне | “Черные дыры” в Российском Законодательстве. N 5, М. 2007. С. 291-294

Тигран Симонян

Влияние семейного неблагополучия на молодежную преступность в Республике Армения | Актуальные проблемы российского права. N.2 (5), M. 2007. С.393-401

Тигран Симонян

Преступная субкульура молодежи в Республике Армения | Российский следователь. N. 19, М. 2007. ст. 33-35

Тигран Симонян

Альтернативы лишению свободы в Англии | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), N. 3, 2006, ст. 60-74

Տ. Վ. Սիմոնյան

Երիտասարդների հանցավորության աճին նպաստող գործոնները կրթական և աշխատանքային միջավայրում | Իրավագիտության հարցեր, Երևան, N. 1-2, 2006, էջ 13-19

Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան

Ռեֆերենտային խմբերի ազդեցությունը ՀՀ-ում երիտասարդների հանցավորության զարգացման միտումների վրա | Իրավագիտության հարցեր N. 3, 2005, էջ 26-31

Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան

Երիտասարդների հանցավորության կանխման սոցիալ-տնտեսական, պետաիրավական, գաղափարախոսական և դաստիարակչական մեթոդները | Պետություն և իրավունք N. 1 (27), 2005, էջ 86-101

Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան

Կրիմինոգեն ընտանիքը որպես երիտասարդների հանցավորության աճին նպաստող առաջնային գործոն | Իրավագիտության հարցեր, Երևան, N. 2, 2005, էջ 76-81

Տ. Վ. Սիմոնյան

Երիտասարդ հանցագործների սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները | Իրավագիտության հարցեր N. 1-2, 2004, էջ 79-88

Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան

Երիտասարդների հանցավորության զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում արդի ժամանակներում | Պետություն և իրավունք N. 1 (19), 2003, էջ 70-80

Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան

Երիտասարդների հանցավորության աճին նպաստող գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում | Պետություն և իրավունք N. 4 (22), 2003, էջ 74-81